16 september 2021 – Onderwijs in gevangenissen en Vocvo

Uiteraard een thema van een andere orde dan het lerarentekort, maar hier viel dan tenminste toch concreet nieuws te rapen over het beleidspad van de minister. Het wel en wee van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs, óók maar niet alleen inzake het onderwijs aan gedetineerden. De situatie van de organisatie was precair met alle personeelsproblemen van dien, zo wist vragensteller Loes Vandromme. Hoe zat dat?

Minister Weyts schetste de verschillende opdrachten van Vocvo. Over de coördinatieopdrachten met betrekking tot het onderwijs aan gedetineerden en het Plan Geletterdheid had hij aan Vocvo een evaluatierapport gevraagd en een externe audit besteld bij Deloitte. Zelf had Vocvo gepraat met de koepelorganisatie van de centra voor basiseducatie i.v.m. de overdracht van de pedagogische begeleidingsopdracht (vanaf 1 januari 2022). Minister Weyts vond dat een goede zaak en zou dat regelen via het volgende Programmadecreet. De resultaten van de audit en het voorstel tot overdracht maakten wel de vraag over de resterende opdrachten van Vocvo wat ingewikkelder. De minister zou dan ook zorgvuldig de nodige tijd nemen om dat uit te klaren. Zijn administratie was daarmee nu bezig.

Vragensteller Vandromme hoopte dat het kind niet met het badwater weggegooid zou worden. Interveniënt Karolien Grosemans vond de zaak ook belangrijk en vroeg inzage in het auditrapport. De minister zou dat (en het Vocvo-evaluatierapport), zonder kinderen weg te gooien, te gepasten tijde aan het dossier toevoegen. Dus dat kwam in orde.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio