16 februari 2023 – Personeelstekort in centra voor leerlingenbegeleiding

Vier vragenstellers, één minister, géén interveniënten, liefst 50 minuten bespreking. Een belangrijk onderwijsthema, oké, maar dat ga ik hier toch samengebald weergeven, want op een aantal specifieke details na al vaker verteld en op korte termijn trouwens nogmaals, wanneer het ontwerpdecreet Leersteun behandeld zal worden. In de omstandige bespreking werd opnieuw een serieuze voorafname gedaan op die decretale behandeling en voor een stukje ook op het werk over hr-beleid en schoolorganisatie van de zgn. Commissie van Wijzen o.l.v. Dirk Van Damme. Kern van de zaak: er was niet alleen een lerarentekort, er was, ondanks al genomen maatregelen, ook een personeelstekort bij de CLB’s, die te kampen hadden met een hoge werkdruk (cf. voorstellen n.a.v. de “Dag van de CLB-medewerker”). Welke personeelsingrepen zag minister Weyts nog mogelijk en zou het toekomstige decreet Leersteun de werkdruk kunnen verlichten? Quid met bijkomende recurrente financiering na de tijdelijke relancemiddelen?

Niet voor het eerst sprak minister Weyts lovend over de CLB’s. Hij wees op een al doorgevoerde aanpassing bij de rekrutering van artsen, maar de vraag om de maatregelen in het kader van het lerarentekort ook uit te rollen voor het ambt van arts of paramedisch medewerker in een CLB, ging ruimer dan de CLB-sector alleen. Het was altijd opletten voor neveneffecten, maar de minister was zeker bereid om een en ander te bekijken. Een verpleegkundige kon wel niet zomaar de rol van een arts overnemen. Andere maatregelen, zoals die rond de versnelde vaste benoeming, waren al van toepassing op de CLB-sector. Bepaalde verplichte CLB-adviezen waren intussen afgeschaft. De minister beschreef de inzet van eenmalig 14 miljoen euro (deels voor personeel, deels voor werking; vrij te beslissen). Het latere decreet Leersteun, waarbij de minister het probleem rond het hangende advies van de Raad van State toelichtte, zou ten goede komen van het hele systeem, met alle partners, niet alleen de CLB’s. Maar specifiek voor de CLB’s gold: 300.000 euro voor de periode van 19 december 2022 tot en met 31 augustus 2024, om te professionaliseren rond de kernactiviteiten: consultatieve leerlingenbegeleiding, handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht adviseren in het kader van leersteun.

In de replieken van de vragenstellers kwamen de bezorgdheden opnieuw naar voor, met name wat extra middelen betrof. Vragensteller Krekels nuanceerde wel enigszins en verwees naar de aankomende evaluatie van dat andere, in dit verband relevante decreet, nl. Leerlingenbegeleiding.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio