15 oktober 2020 – Omvorming van opleiding van politie-inspecteur tot graduaatsopleiding

De eerste vraag om uitleg in deze commissievergadering ging terug op een vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove op 18 juni 2020. Nu stelde Jo Brouns de vervolgvraag en hij was toen ook al tussengekomen in deze materie. Hij overliep omstandig het toenmalige antwoord van minister Weyts (met name, de regelgeving, zoals die in dit federaal-Gemeenschapsopleidingsdossier gold) en bleek heel goed op de hoogte van de actualiteit ervan. Maar hij had toch nog een hele reeks vragen om de zaak van de politiescholen en hun opleiding van politie-inspecteur uit te klaren. De politiescholen hadden namelijk nog altijd geen enkel dossier Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor een graduaatsopleiding in kwestie ingediend bij de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie (NVAO) in Den Haag. Hoe kwam dat en hoe zou dit nu verdergaan? Maakte de Codex Hoger Onderwijs het mogelijk dat er een collectief dossier TNO zou worden ingediend bij de NVAO, door een federale projectgroep? Of vereiste de regelgeving dat alle politiescholen afzonderlijk een dossier zouden indienen? Was de minister of de Vlaamse overheid betrokken bij de koepelvorming aan Vlaamse zijde van politiescholen? Was hij op de hoogte van de concrete plannen daarover en de timing?

Minister Weyts schetste kort de voorgeschiedenis en het was inderdaad nog altijd wachten op de indiening van een dossier TNO, want zonder positief besluit kon de Vlaamse regering geen stappen zetten. Hij herinnerde ook, zoals hij al op 18 juni gezegd had en vragensteller Brouns nu geciteerd had, aan de voorwaarde om als instelling hoger onderwijs geregistreerd te zijn en hoe zulks precies verliep, namelijk via een overeenkomst met een andere binnenlandse of buitenlandse instelling, die door de overheid erkend is voor hoger onderwijs. Hij zei: “Dat heeft ermee te maken dat men wil verhinderen dat, wanneer de geregistreerde instelling de opleiding moet stopzetten, de studenten hun opleiding dan ergens anders kunnen afwerken of vervolledigen.” Volgens mij wil men dat laatste nét níet verhinderen, maar wel mogelijk maken: het is altijd talig opletten met werkwoorden die een negatie bevatten (zoals “verhinderen”) en met wat er nadien in de zin dan volgt. Minister Weyts lichtte nog toe hoe de politiescholen het best konden ageren, conform een in dezen faciliterende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs in 2019. Bij de (nieuwe) koepelvorming was hij niet betrokken.

Vragensteller Brouns herhaalde zijn punt van de grote kwaliteitsverschillen tussen de politiescholen en schetste de ontwikkelingen rond het Netwerk Nederlandstalig VeiligheidsOnderwijS (NEVOS), dat ruimer ging dan de politiescholen en dat volgens hem wel een samenwerking met het departement Onderwijs goed kon gebruiken. Wilde de minister dat bekijken?

Niet onverwacht intervenieerde Koen Daniëls, niet met zijn “brandweerman-pompier-sapeur”-anekdote deze keer, maar toch met zijn persoonlijke pioniersverhaal in deze materie. Hij legde het verband met het zevende Se-n-Se-jaar (secundair na secundair) Integrale Veiligheid, om voor te bereiden op de politieschool, op de brandweer, en dergelijke meer. Maar vanuit het federale niveau werd die opleiding, volgens Daniëls, jaar na jaar uitgehold doordat ze blijkbaar minder vrijstellingen zou opleveren in vervolgopleidingen. Contact daarover met de nieuwe, federale minister van Binnenlandse Zaken vond Daniëls een goed idee.

Minister Weyts haalde opnieuw herinneringen op aan zijn eigen tijd als Kamerlid (2009). Hij stond voor alles open, maar het initiatief moest natuurlijk komen van het federale niveau, tenzij er alsnog een bevoegdheidsoverdracht zou komen…

Vragensteller Brouns zou zijn partijgenote-minister van Binnenlandse Zaken zeker briefen en wees nog op het belang van de huidige provinciale nabijheid van de opleidingen en op de recente bodycambeslissing in zijn eigen politiezone om nogmaals het belang van goede opleidingen te illustreren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio