15 oktober 2020 – Aandacht voor kleuters tijdens coronacrisis

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering bracht ons terug bij de coronacrisis. Loes Vandromme verwees naar een rondetafel die het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) georganiseerd had met heel wat belangrijke stakeholders vanuit onder andere de KU Leuven, Kind en Gezin, de Koning Boudewijnstichting en de Gezinsbond. Die groep formuleerde een aantal aanbevelingen om de broodnodige verbinding te houden met kwetsbare gezinnen en hun kleuters, want dat was de beste garantie op een goede start van de onderwijsloopbaan. Vandromme overliep enkele van die aanbevelingen: bestaande data, zoals rond SES-indicatoren, moesten gedeeld kunnen worden, zgn. outreachend werken, inzetten van brugfiguren, structurele maatregelen voor ouders die moeten zorgen voor kleuters die in quarantaine moeten. Welke beleidsacties plande minister Weyts rond de aanbevelingen, die ook GDPR- (General Data Protection Regulation) en beroepsgeheim-proof zouden zijn? En hoe zou hij de CLB’s en de scholen nog verder ondersteunen in dit verband.

De minister verwees, inzake kleuters, naar het coronadraaiboek in kwestie. Hij weidde ook uit over het belang van kleuterparticipatie en het vele dat daarrond al bestond, algemeen en specifiek m.b.t. de coronacrisis. Hij vermeldde de federale verlofregeling voor werknemers, als de school van hun kind zou sluiten. In de onderwijscommissievergadering van 22 oktober 2020 staat er intussen overigens ook een vraag om uitleg van Katrien Schryvers geagendeerd over zo’n verlofregeling voor onderwijspersoneel zelf. Voor goede praktijken verwees de minister ten slotte nog naar de communicatie via het tijdschrift Klasse.

Vragensteller Vandromme herhaalde haar vraag over het doorgeven van de SES-gegevens aan CLB’s, zoals die al beschikbaar zouden zijn voor de lokale besturen en ze bleef insisteren op de kwestie (en ondersteuning) van brugfiguren. Interveniënt Kathleen Krekels apprecieerde het vele goeds dat al gedaan was in de coronacrisis, ook voor kwetsbare kinderen. Ze verwees vragensteller Vandromme naar de website van de provincie, waar heel veel informatie over de kleuterparticipatie in de eigen gemeente te vinden was. Nam minister Weyts via de provincie of rechtstreeks met de lokale besturen ook initiatieven om met hen in overleg te gaan, daar waar de kleuterparticipatie nog beter zou moeten, zo vroeg Krekels nog.

De minister wilde de gegevensuitwisseling, GDPR-conform, naar de CLB’s bekijken, maar dan ook in twee richtingen. Voor de brugfiguren volstond voor hem de nieuwe regeling van de inkanteling van het flankerend onderwijsbeleid in het Gemeentefonds. Vragensteller Vandromme zag ten slotte deze vraag over kwetsbare kinderen ruimer dan kleuterparticipatie (op school) en datzelfde gold ook voor de middelen, bijvoorbeeld wat de zaak van de brugfiguren betrof. Ook andere vormen van ondersteuning leken haar aangewezen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio