15 juni 2022 – Knip in bacheloropleiding

Het was een beslissing over een ontwerpdecreet (memorie van toelichting) die de Vlaamse regering via een zgn. elektronische procedure genomen had op 7 juni 2022, die aan de basis lag van deze actuele onderwijsvragen. Het was daarover al uitvoerig gegaan in de media de voorbije dagen, mét diverse stemmen. Ik noem slechts: minister Weyts en VVS, Ann Verreth, studenten, Peter Van Petegem en Martin Valcke. Daarmee waren eigenlijk de meest relevante zaken van dit dossier al omstandig gezegd.

Maar ook in het Vlaams Parlement zelf ging het er al eerder meermaals over:

En nu dus vier vragenstellers in twee kampen (Jos D’Haese en Katia Segers versus Koen Daniëls), met Brecht Warnez er een heel klein beetje tussenin (cf. infra). De eerste twee benadrukten dat de maatregel van de zgn. knip bij de overgang van het tweede bachelorjaar naar het derde bachelorjaar, wat opleidingsonderdelen van het eerste bachelorjaar betrof, het nagestreefde doel (verbetering van de studie-efficiëntie oftewel: meer studenten slagen in een voor hen geschikte opleiding) niet zou dienen, integendeel. D’Haese had het daarbij vooral over de sociale dimensie van de zaak (vooral minder gegoede studenten zouden getroffen worden). Segers vooral over luisteren naar en vertrouwen van het veld. Koen Daniëls verdedigde de maatregel wel, die overigens deel van een ruimer plaatje aan bestaande maatregelen was, maar begreep de vragen vanuit het veld wel. Hij vroeg dan ook welke initiatieven de minister zou nemen om het aantal door de maatregel gevatte studenten minimaal te houden. Brecht Warnez juichte dan weer de wijziging van het oorspronkelijke idee (van een knip tussen de bachelor- en de masteropleiding) toe en vroeg naar het gevoerde overleg met het hogeronderwijsveld.

Minister Weyts herhaalde de rationale achter de maatregel en benadrukte dat er vier examenkansen voor elk opleidingsonderdeel bleven, dat de knip niet gold voor studenten in bepaalde statuten, dat uitzonderingen door de instellingen konden worden toegestaan en vooral ook het decretale recht op studiebegeleiding.

Met dat laatste belandden we bij een heel belangrijk, maar ook delicaat punt. Hoe zat het namelijk met de daarvoor vereiste financiële middelen? Dat punt was ook expliciet in eerdere mediaberichten aan bod gekomen. Minister Weyts sprak nu van 2 miljoen euro. Afwachten toch maar wat daarmee precies mogelijk is.

Er waren ook nog drie interveniënten. Kristof Slagmulder (VB) begreep de commotie niet, want eigenlijk bestonden bepaalde maatregelen al in een aantal instellingen. Er moest voor hem ook wel een betere begeleiding komen én een betere bewaking van de instroom. Johan Danen (Groen) stelde dat het doel wel door de minister bepaald mocht worden, maar dat de concrete uitwerking tot de vrijheid van de instellingen behoorde, waar inderdaad al veel gedaan werd. Gwendolyn Rutten steunde, zoals Brecht Warnez, het voorliggende (wat minder straf dan het aanvankelijke idee van de minister) voorstel. Zoals enkele sprekers vóór haar, vond ze de timing wat ongelukkig (lees: net nu de examens beginnen), maar mij leek dat naast de kwestie, omdat de maatregel zou ingaan voor de studenten die vanaf 2023-2024 aan hun opleiding beginnen. Dus niet voor wie nu aan de examens begonnen is. En Rutten wilde hoorzittingen.

Voor het overige, kregen we nog wat herhaling, incl. ook die van de zgn. N-VA-viertrapsraket (advies klassenraad secundair onderwijs, Columbus-oriëntatieproef, starttoetsen hoger onderwijs met verplichte remediëring en heroriëntatie), waaraan Brecht Warnez nog “studiebegeleiding” als vijfde trap graag toevoegde.

Ah ja, beste lezer, nog iets om af te sluiten. Op zgn. sociale media zag ik de dag vóór deze plenaire vergadering enig denigrerend commentaar bij enkele studentengetuigenissen passeren: over de zgn. pretpedagogie en zgn. welzijnsdoctrine (sic!) in het secundair onderwijs en over de tijd (in het hoger onderwijs) dat men zgn. voor alles geslaagd moest zijn, niets kon “meenemen” en wanneer men niet slaagde zelfs voor een bijvak men het jaar moest overdoen. Die tijd, ja, dacht ik bij mezelf, toen er alleen genieën naar het hoger onderwijs gingen en er geen deliberaties waren…? Die tijd dus…? Soyons sérieux!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio