14 oktober 2021 – Turkse handboeken voor Vlaams islamonderwijs

De laatste vraag dan van een kortere dan gebruikelijk commissievergadering door de fractievoorzitter van Vlaams Belang, Chris Janssens, die recente gebeurtenissen in de media rond een van de corebusinesses van zijn partij niet ‘links’ kon laten liggen. Als achtergrond vooraf nog wat boeiend bronnenmateriaal bij deze vraag om uitleg: het thema in kwestie op vrtNWS, de Pano-reportage zelf van 6 oktober 2021 (onderwijsfragment na 29 min.) en de reactie van Karin Heremans op Radio 1 op 7 oktober 2021. Voor vragensteller Janssens was die hele toestand erg problematisch. Wat ging minister Weyts daaraan doen? Een en ander bracht opnieuw de bestaande bevoegdheidsverdeling in dezen in herinnering.

Minister Weyts beschreef het probleem van de huidige Moslimexecutieve en zijn voorzitter. Dat moest eerst uitgeklaard worden. Voorts, wat het vakinhoudelijke hier betrof, wees de minister op de bestaande, specifieke regelgeving. Sinds 2018 hoorde daar ook een jaarverslag bij aan het Vlaams Parlement. De minister liet momenteel juridisch nakijken of hij ook de reguliere onderwijsinspectie een rol kon geven in dit verband. Een voorstel waarmee vragensteller Janssens het eens was. Ten slotte wees de minister nog op de engagementsverklaring van vorige legislatuur en op de bevoegdheid van schooldirecteurs om lessen levensbeschouwing bij te wonen, die leraren in algemene zin te evalueren en eventuele problemen rond vakinhoud door te spelen naar de betrokken inspecteurs-adviseurs. Het ging daarover al wel vaker in deze commissie.

Bij die controle knelde, voor wat het islamonderwijs betrof, het schoentje, zo wist vragensteller Janssens: die mensen waren onderbemand. En hij drong aan op meer daadkracht. Liefst vijf interveniënten dienden zich vervolgens aan. Jean-Jacques De Gucht vond de hele kwestie een fundamenteel probleem en wilde een debat (ook ruimer trouwens: over hoe omgaan met levensbeschouwelijk onderwijs tout court, waarmee hij terug belandde bij zijn tussenkomst over de vraag rond het opt-insysteem in het kleuteronderwijs) want hij zag uitwassen, niet alleen bij de islam. Ook Hannelore Goeman wilde dat debat en stelde voor de inspecteurs levensbeschouwelijke vakken jaarlijks uit te nodigen in de Commissie rond het vermelde jaarverslag. Ook Kathleen Krekels, Johan Daenen, die “een vak waarin we een aantal godsdiensten, ethiek en filosofie samenbrengen” voorstond zonder het expliciet “LEF” te noemen en Loes Vandromme sloten zich bij dat voorstel aan. Maar die laatste wees niet toevallig op enkele relevante reserves: de opleiding tot islamleraar in het kader van een actieplan vorige legislatuur, het belang van het bestaande Kaderdecreet voor eindtermen zónder een overheidstoezicht op handboeken, en voor die bespreking in de Onderwijscommissie wel de inspecteurs van álle levensbeschouwelijke vakken uitnodigen.

Slotsom: minister Weyts herhaalde het idee om rond het bedoelde jaarverslag de inspecteurs levensbeschouwelijke vakken in de Commissie uit te nodigen voor een bespreking. Hij zelf zou tegen dat debat het vermelde juridische advies klaar hebben over een mogelijke rol van de onderwijsinspectie in dit verband. Vragensteller Janssens nam de consensus (tenminste over zijn kernprobleem…) dankbaar in ontvangst, maar trok nadien, omstandiger dan een slotwoord verondersteld werd te zijn, nog eens fors van leer tegen Erdogan en de huidige voorzitter van de Moslimexecutieve. Hij riep minister Weyts op om over de zaak samen te werken met de federale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Wordt vervolgd…ongetwijfeld.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio