14 maart 2024 – Salarissimulator voor zijinstromers

De aanleiding tot deze vragen om uitleg was te vinden in de vermeende problemen (volgens de socialistische vakbond ACOD) met de nieuwe salarissimulator, die o.a. zijinstromers in het onderwijs een idee moest geven van hun toekomstige salaris. Vragenstellers Steve Vandenberghe en Koen Daniëls beperkten zich tot de specifieke problematiek van de anciënniteitsberekening en de salarissimulator, maar Vandenberghe voegde daaraan ook de juridische kwestie rond de oorspronkelijke (september 2023) politieke belofte ter zake toe (“een bocht”, zo zei hij). Vragensteller Loes Vandromme maakte van de gelegenheid gebruik om het thema verder open te trekken naar het tienpuntenplan van haar partij (februari 2023) over de herwaardering van de leraar.

Minister Weyts betreurde de vermelde negatieve communicatie over de salarissimulator en zei dat de vakbond in kwestie beter twee keer nagedacht had: de simulator moest ook gebruikt kunnen worden door niet-zijinstromers, die inderdaad ook heel wat meer anciënniteit konden hebben dan de 15-jaargrens van zijinstromers. Qua doorlooptijd in de procedure kon AGODI in principe in de maand volgend op die van de aanvraag al een correcte uitbetaling van het salaris doen, mits het aanvraagformulier goed ingevuld was. Bij het begin van het schooljaar kon daarop wel wat vertraging zitten door de veelheid van personeelsdossiers dan. Voor de zgn. nuttige ervaring moest een onderscheid worden gemaakt tussen bekwaamheidsbewijs (bevoegdheid van de Onderwijsinspectie) en geldelijke anciënniteit (AGODI). Als bewijs van de eerdere beroepservaring volstond nu een kopie van de loopbaan in “My Career” en er werd nog gewerkt aan een vereenvoudiging van het digitale aanvraagformulier. Naast een herhaling van diverse, al eerder genomen maatregelen (cf. ook lopend onderzoek van professor Kristof De Witte) legde de minister haarfijn uit waarom volgens de Raad van State het oorspronkelijke plan om ook zijinstromers van de periode 1 september 2020-1 september 2023 de nieuwe maatregel te laten genieten niet voldeed aan de zgn. proportionaliteitstoets. Die maatregel (middel) zou namelijk niet verantwoordbaar zijn ten aanzien van het doel in kwestie (lees: extra leraren aantrekken). Voor de kortere, juridische uitleg leze men de Nota aan de Vlaamse regering (23 februari 2024).

Uit de rest van het gesprek bleek nog:

  • dat de minister niet zinnens was om toch nog aan een loonsverhoging te denken voor zijinstromers die nu uit de boot vielen;
  • dat de sterkste factor voor retentie van personeel een goed hr-beleid was (nwvr: uiteraard is de vraag wat zoiets in het onderwijs precies kan zijn, gelet op de huidige regelgeving);
  • dat vragensteller Vandromme vragensteller Daniëls terechtwees na diens uitspraak als zou de N-VA als enige partij het belang van een goede kwalificatie van de leraar onderkend hebben (cf. gedachtewisselingen met de voorzitter en vicevoorzitter van de Commissie van Wijzen); zulks kon trouwens perfect samengaan met een soort update van het huidige bekwaamheidsbewijzentelefoonboek.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio