14 januari 2021 – Dubbele contingentering

Na het lange gesprek over de COC-knipperlichtennota een totaal ander thema met ook wel een lange voorgeschiedenis, met name: een element uit het dossier van het Inschrijvingsdecreet. Wanneer het beloofde nieuwe Inschrijvingsdecreet eraan komt, zal ik zeker het recentere deel van die geschiedenis weer oprakelen (zeg maar, te beginnen zo ongeveer van het laatste deel van vorige legislatuur, april 2019), maar nu volstaat het om meteen in te zoomen op het aspect van de zgn. dubbele contingentering zelf. Hannelore Goeman herinnerde aan wat in het Regeerakkoord stond (zoals al eerder gezegd, dat is altijd verstandig). In de voorbije kerstvakantie werd ze geattendeerd op een onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) van vorig jaar. Het was een onderzoek naar de toewijzingsalgoritmes bij aanmeldingssystemen in het secundair onderwijs om te bepalen welke invloed die hadden op het maximaliseren van de vrije schoolkeuze enerzijds en de sociale mix op scholen anderzijds. Inderdaad, twee belangrijke criteria in het inschrijvingsbeleid. In het onderzoek werden onder andere simulaties op basis van de huidige regeling van de dubbele contingentering vergeleken met simulaties op basis van een nieuwe regeling zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, wat hun impact betrof op de vermelde twee criteria. Inzake sociale mix zou de dubbele contingentering beduidend effectiever zijn. Inzake vrije schoolkeuze zou de dubbele contingentering helemaal geen ofwel een positieve impact hebben op het aandeel leerlingen dat hun school van eerste voorkeur toegewezen kreeg. Was minister Weyts het daarmee eens en zou hij zijn plan om de dubbele contingentering in het basisonderwijs af te schaffen herzien? Quid met de timing van het nieuwe Inschrijvingsdecreet?

Minister Weyts nuanceerde, op grond van de gebruikte methode, de conclusies die vragensteller Goeman getrokken had uit het onderzoek en legde nog eens uit wat in het Regeerakkoord stond. Hij verkoos een lokale aanpak i.p.v. het nogal rigide en centralistische systeem van de dubbele contingentering. Ik ook, maar zou het nog mooier vinden, mocht de minister die positie ook wat meer innemen in andere onderwijsdossiers… De bespreking over het nieuwe Inschrijvingsdecreet was bezig met het oog op invoering voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023.

In de repliek van vragensteller Goeman en de tussenkomsten van interveniënten Elisabeth Meuleman, Roosmarijn Beckers en Kim De Witte tekende zich de verwachte verdeling van de kampen af. Goeman expliciteerde wat zij dacht dat de gedachten van de minister in dezen waren en wilde de minister overtuigen van de noodzaak van bijkomend onderzoek binnen de nieuwe OBPWO-context. Interveniënt Meuleman behoorde ook tot het kamp van Goeman en ging daarbij dieper in op het belang van de sociale mix op school. Dat was zeker geen zinledige toelichting, maar soms vraag ik me toch af in hoeverre sommige politici eigenlijk wel zelf een duidelijk sociaal gemixt leven leiden. Zou de minister de dubbele contingentering ten minste niet willen verbieden, zo vroeg Meuleman nog. Interveniënt Roosmarijn Beckers stond dan weer aan de kant van de minister, maar had toch vragen bij de geplande 20%-regeling door het gestegen aantal leerlingen met een schooltoelage. Interveniënt Kim De Witte ten slotte positioneerde zich aan de kant van Goeman en Meuleman en hij herhaalde zijn al eerdere redenering over Nederlands leren in een volgens hem erg gesegregeerd onderwijslandschap. Hij trok het thema (niet onterecht overigens) verder open naar de huurmarkt en de arbeidsmarkt. Ten slotte verwees hij naar onderzoek (en een voorstel) van socioloog en professor Bernard Delvaux van de UCL, waarvan toepassingen op bepaalde plaatsen in Frankrijk bestonden.

Minister Weyts vond de redeneringen van het “andere kamp” een beetje eigenaardig en vertrouwde op de lokale autonomie. Waar was het andere kamp bang van? Vragensteller Goeman zette alles nog eens herhalend op een rijtje. Afwachten maar wanneer dat Inschrijvingsdecreet eraan gaat komen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio