13 oktober 2022 – Krapte studentenkotenmarkt

Terwijl andere oorspronkelijk in de Onderwijscommissie geagendeerde vragen om uitleg onder de vorm van actuele vragen al gesteld waren in de plenaire vergadering van 12 oktober 2022 (en dus hier niet meer hoefden; het ging om de kostprijs van schoolboeken), werd deze vraag om uitleg van Johan Danen hier toch behouden, hoewel ze toch ook al in diezelfde plenaire vergadering aan bod gekomen was. Toegegeven, de vraag om uitleg ging veel dieper in op studentenhuisvesting dan de meer generieke actuele vraag over stijgende kosten voor studenten (waaronder die voor een kot). Kern van het probleem volgens vragensteller Danen: de krapte op de verhuurmarkt voor studentenkoten en de sterk verhoogde prijzen zorgden ervoor dat verder studeren voor steeds meer studenten niet langer een evidentie was. Voor het democratische gehalte van het onderwijs was dat alleszins geen goede evolutie. Inzake studentenhuisvesting waren er wel de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen, die een sociale toelage kregen van de overheid voor onder andere dat werkveld. Danens concrete vragen stuurden duidelijk (weer) aan op meer expliciet overheidsoptreden (dan nu het geval is).

Zoals te verwachten was (én terecht volgens mij), zat minister Weyts niet meteen te denken aan meer Vlaams beleid ter zake. Wel concrete facilitering en daarvoor verwees de minister naar het initiatief van zijn collega-minister van Wonen, Matthias Diependaele (het Overlegplatform Private Huur - Studentenhuisvesting). Plus ook controle op de studentenvoorzieningen via de regeringscommissarissen binnen zijn eigen beleidsdomein.

Vragensteller Danen zou zijn vragen later stellen aan minister Diependaele, maar wilde toch ook dat de overheid meer zicht zou hebben op de besteding van de middelen door de studentenvoorzieningen aan hun zes werkvelden, zonder zgn. niet te veel administratieve overlast. Tja… Interveniënt Brecht Warnez opperde het VVS-idee van zgn. studentendorpen, zoals in Kortrijk, maar kwam zo ook uit bij nog een andere bevoegdheid, nl. die van Mobiliteit (lees: een gebrek aan openbaar vervoer). Minister Lydia Peeters dus. Interveniënt Koen Daniëls’ rekensommen hadden hem dan weer geleerd dat de studieduurverlenging een negatieve rol zou spelen in de druk op de studentenkotenmarkt, hoewel hij in haast dezelfde zin dat effect als toch “niet zo groot” beoordeelde. Tja… Vervolgens kwam men nog uit bij het zgn. verdringingseffect (lees: studenten die in een stad meer en meer in de plaats komen van ‘gewone’, oorspronkelijke inwoners) in studentensteden, een kwestie dus ook van lokaal, stedelijk beleid, ook samen met de hogeronderwijsinstellingen zelf.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de krapte op de markt van de studentenkoten van Johan Danen” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio