13 januari 2022 – Oprichting van nieuwe scholen buitengewoon onderwijs

Loes Vandromme vertrok van de hangende wijziging in de regelgeving over de oprichting van nieuwe scholen buitengewoon onderwijs: dat zou een stuk minder streng worden (Vlaamse regering, 17 december 2021). Met verwijzing naar de bespreking van de conceptnota leersteun in de commissievergadering van 14 oktober 2021 en naar de verwante actuele vraag in de plenaire vergadering van 6 oktober 2021 had zij vervolgens vragen over het beleid van minister Weyts inzake de ééncampusgedachte voor gewoon en buitengewoon onderwijs en de ondersteuning van inclusief onderwijs in het gewoon onderwijs.

De minister vertelde herkenbare elementen uit die conceptnota. De pedagogische begeleiding kreeg gekleurde middelen voor de zgn. fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm in het gewoon onderwijs. En er werd voorzien in 36 zgn. leersteuncentra als nieuw organisatiemodel. Op 24 februari 2022 (namiddag; de “onderwijskoepels” zouden daar blijkbaar niet op uitgenodigd worden) stond er trouwens een hoorzitting over het thema gepland in de Onderwijscommissie.

In haar repliek betrok vragensteller Vandromme het thema van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (cf. ook Vlaamse regering, 17 december 2021; zelfde voorontwerp van zgn. verzameldecreet als hierboven bedoeld), waarvan de lopende proefprojecten intussen in de Commissie Mobiliteit besproken (eerder dan al geëvalueerd, zoals vragensteller Vandromme meende) waren. Wanneer zou dat ook kunnen in de Commissie Onderwijs en wat met de timing van het bewuste voorontwerp van verzameldecreet, vroeg ze nog bijkomend (N.B. ze wilde eigenlijk ook duidelijkheid over de nieuwe aanvraagprocedures in het buitengewoon onderwijs en hoopte dat die er al zou zijn, nog vóór het ontwerpdecreet finaal aangenomen zou zijn). Interveniënt Kathleen Krekels lichtte die bespreking in de Commissie Mobiliteit verder toe en herhaalde de vraag van Vandromme over de timing van het voorontwerp van verzameldecreet. Interveniënt Johan Danen liet een andere, minder optimistische stem horen: meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zou langere busritten impliceren en wilde minister Weyts nu meer of minder inclusief onderwijs?

Die repliceerde dat hij alle leerlingen op de juiste plaats wilde krijgen. Dat was zijn pragmatische aanpak van de zaak versus de ideologische optie die bij interveniënt Danen vermoed kon worden. De minister sprak nog over de extra capaciteit en het zgn. tweede telmoment voor het buitengewoon onderwijs. Hij eindigde met o.a. de timing van het decreet Leersteun (inwerkingtreding vanaf september 2023), terwijl volgens mij vragensteller Vandromme en interveniënt Krekels naar de timing van dat andere decreet (verzameldecreet maatregelen onderwijs, aldus de titulatuur in de Vlaamse regering van 17 december 2021) gevraagd hadden. Maar goed, soms is het ook allemaal niet zo goed te volgen: wat precies wél en niet bedoeld is met bepaalde vragen of uitspraken in de veelheid van hangend decretaal werk. Misschien heb ik me zelfs vergist, aangezien vragensteller Vandromme in haar slotwoord dan toch weer uitkeek naar de bespreking van het ontwerp van decreet inzake leersteun. Ook dát zal zeker waar zijn, maar een vlugge terugblik op de video-uitzending leerde mij toch dat ik me nu hier niet vergist had. We zullen wel zien, denk ik dan maar.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio