12 mei 2021 – Rapport terreinverkenning hbo5-verpleegkunde

Tot slot, als vierde actuele vraag in het rijtje, nog een bekend thema, waarvan de essentie (ook van de bespreking ervan hier) makkelijk kort samen te vatten was. Er was nu ook wel het rapport over de terreinverkenning van hbo5-verpleegkunde door de Onderwijsinspectie (maart 2021), maar het basisstandpunt van de Vlaamse regering nu bleef hetzelfde als dat van de vorige Vlaamse regering. Het dossier evolueerde nu in de gewenste richting, maar er bleef ook nog een federale wetswijziging vereist. Die leek nu wel makkelijker te realiseren dan tijdens de vorige federale regering, want de geesten waren gerijpt, zo heette het.

Eerste vragensteller Koen Daniëls gaf een kort overzicht van de zaak en vroeg minister Weyts hoever hij stond met de uitwerking van de zgn. leerladder in de zorg, en met het eigenstandige profiel voor hbo5-verpleegkunde. Tweede vragensteller Loes Vandromme sprak in dezelfde zin, maar maakte ook dankbaar van de gelegenheid gebruik om te verwijzen naar het voorstel van haar federale partijgenote Nathalie Muylle over zgn. teamverpleegkundigen (nwvr: ik heb niet kunnen achterhalen of zij al formeel een wetsvoorstel daarover ingediend heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers). Vandromme had dezelfde vraag als Daniëls.

Het was mij aanvankelijk niet zo duidelijk wat minister Weyts bedoelde met “het rapport van eertijds”. Vermoedelijk was het dat recente rapport van de Onderwijsinspectie (cf. supra). Alleszins was de context van hbo5-verpleegkunde heel bekend, maar dat men nu afstapte van de vereiste van zgn. euroconformiteit voor de hbo5-verpleegkundeopleiding werd nu wel heel expliciet gemaakt door de minister. Alle andere kenmerken van die opleiding bleven dezelfde, maar er zou nog gewerkt worden aan een haalbaar brugprogramma naar de bacheloropleiding verpleegkunde. Inzake de timing vernamen we het volgende: wat het Vlaamse deel betrof, duidelijkheid over de zorgladder, hoopte minister Weyts dat de daaropvolgende maand in orde te kunnen brengen; wat het federale deel betrof, zou de vereiste wetswijziging er ten vroegste in september zijn.

Ongeveer alle fracties die tussenkwamen, zaten op dezelfde golflengte als de minister, uitgezonderd interveniënt Lise Vandecasteele (PVDA), die vooral van vragensteller Koen Daniëls een niet mis te verstaan antwoord kreeg, maar ook de minister wees haar terecht. Voor het overige, werd de nogal specifieke vraag van Willem-Frederik Schiltz over het statuut van verpleegkundigen als leraar in de verpleegkundeopleiding niet beantwoord. En vragensteller Loes Vandromme wees toch nog tweemaal op de vereiste, bijkomende middelen voor de instroom in de hbo5- verpleegkundeopleiding, zoals gevraagd in het rapport van de Onderwijsinspectie.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio