12 januari 2022 – Lerarentekort en corona

Het derde en laatste actuele onderwijsthema bij de vragen betrof ook corona. Na de ventilatie- en luchtkwaliteitproblematiek, die nog in december 2021 voorwerp van diverse vragen geweest waren, legden vragenstellers Hannelore Goeman en Loes Vandromme nu het verband tussen corona en het lerarentekort. Overigens zouden de dag na deze plenaire vergadering in de Onderwijscommissie nog andere coronavragen geagendeerd worden. Dreigende personeelstekorten door corona was ook niet het monopolie van het onderwijs. De ministers Beke en Crevits kregen er later in de vergadering ook vragen over voor hun respectieve beleidsdomeinen. Lagen er noodplannen klaar, vroeg Hannelore Goeman, wel heel algemeen. Loes Vandromme verwees naar het eerdere (algemenere) actuadebat over het lerarentekort (en de goedgekeurde motie ter zake) om vervolgens in te zoomen op één concreet voorstel: kon een vervanging in het onderwijs (nu pas na tien dagen afwezigheid) niet al vanaf dag één? En ze peilde ook naar het overleg van minister Weyts met zijn “onderwijsclub” in dit verband.

De minister gaf een (gekend) overzicht van diverse, al genomen kortetermijnmaatregelen en meldde daarbij ook dat hij tegemoet zou komen aan het concrete voorstel van Vandromme. Daarop gaf, vond ik toch, vragensteller Goeman blijk van ietwat te opzichtig negativisme, dat voorzitter Dewinter afrondde met een “dankuwel, mevrouw Goeman”. Vragensteller Vandromme pakte het dan toch heel wat constructiever aan door te wijzen op heel concrete mogelijke maatregelen rond te verrekenen dienstanciënniteit en op geluiden over proeftuinen binnen een regelluw kader.

Ook bij een aantal interveniënten kwamen soms heel specifieke maatregelen aan bod. Zonder volledig te willen zijn noteer ik hier alleen: Willem-Frederik Schiltz, die de kwestie van de 300 fte’s inzake vakbondsvrijstelling wilde inzetten; Johan Danen, die niet voor het eerst opnieuw een lerarenplatform in het secundair onderwijs wilde; Jos D’Haese, die gratis zelftests voorstond, wat op kritiek stuitte van Koen Daniëls, die zelf vroeg of besmette maar asymptomatische leraren toch zouden mogen werken, geïnspireerd op bepaalde voorstellen in de zorgsector; Jan Laeremans, die zelfs drie concrete zaken aanhaalde (vervangingen ook opnieuw in de maand juni, de verlenging van het schooljaar met enkele dagen (zoals in het verleden) en het intensifiëren van de zgn. Bijsprong in het voorjaar).

Minister Weyts was stevig op dreef in zijn repliek, zeker wat de beslissing over de zelftests betrof (een beslissing van 11 ministers, benadrukte hij) en het gebrek (vooralsnog) aan federale medewerking inzake de fiscale situatie van gepensioneerden die bijsprongen in het onderwijs. En met het inzetten van besmette, asymptomatische leraren moest toch ook wel opgelet worden, vond hij.

Vragensteller Goeman bekritiseerde ten slotte het (volgens sommigen) zgn. “TUP”-beleid van minister Weyts: trek uw plan! En ze herhaalde nogmaals het punt van de gratis zelftests. Vragensteller Vandromme betoogde dat er nog veel meer nodig was en stelde een booster voor aan de digitalisering. Het zou niet de laatste keer zijn dat het over dit alles ging, bedacht ik me.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio