11 maart 2021 – Psychisch welbevinden in onderwijs

De volgende vraag om uitleg was ook van de hand van Loes Vandromme (N.B. De vraag om uitleg van Kristof Slagmulder werd door omstandigheden verplaatst naar het eind van de vergadering en daarover kun je elders op deze pagina’s lezen.) en het zou niet de laatste zijn deze commissievergadering. Vandromme vond de bron voor haar vraag nu in nog een ander document, namelijk: “De mythes voorbij - Het public health perspectief als leidraad bij hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg”, met medewerking van professor Bruffaerts van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). De belangrijkste aanbeveling daarin leek Vandromme het inzetten op preventie en vroeginterventie bij kinderen en jongeren. Ze verwees daarnaast naar verwante aanbevelingen die de zgn. coronacommissie van het Vlaams Parlement zelf gedaan had en herinnerde aan de rol van de CLB’s en enkele problematische cijfers over doorverwijzing naar het parket, zoals die nog maar recent eerder hier aan bod gekomen waren (N.B. Dat was wel op 25 februari en niet op 4 maart, zoals vragensteller Vandromme dacht). Haar lijst vragen was nu echt wel te lang om hier weer te geven, maar kort gezegd, kwam het hierop neer: hoe zou minister Weyts CLB’s en scholen versterken om effectief te kunnen optreden in deze psychosociale problematiek?

Scholen waren de eerste verantwoordelijken voor leerlingenbegeleiding, zo begon de minister zijn lange tussenkomst, en hij relateerde dat aan het zgn. zorgcontinuüm. Daarnaast waren er de CLB’s met het zgn. Leerling Activiteiten en Registratie Systeem (LARS) en de CLBch@t. Van zijn kant was een (nieuw) actieplan inzake leerlingenbegeleiding in voorbereiding, dat, zo verstond ik het tenminste, zou leiden tot een ontwerp van decreet nadien. Maar inzake geestelijke gezondheidszorg bestond er ook al heel wat ondersteuning voor de scholen. Wat de CLB’s (in de coronacontext) betrof, gaf de minister een herhaling van diverse, al eerder genomen initiatieven: versterking van de CLBch@t en het coronacontactonderzoek, incl. de middelen in kwestie. Idem over het gezamenlijke plan met zijn collega-ministers Dalle en Beke, zoals al aan bod kwam bij de vraag om uitleg van Kathleen Krekels over de CLBch@t op 25 februari 2021 (cf. ook supra), maar nu met alle concrete (tijdelijke) modaliteiten erbij.

Vragensteller Vandromme juichte al dat werk van de Vlaamse regering toe en ging vervolgens door op het belendende perceel van het (toekomstige) Leersteundecreet (cf. ook meerdere, eerdere commissievergaderingen …), waarbij zij een zgn. verbindend schoolklimaat accentueerde. Hoe konden scholen ondersteund worden als werkgever om ook aandacht te hebben voor het psychisch welzijn van hun personeel en hoe kon de minister de psychische druk op de jongeren verminderen, wat examens betrof? En er was ook nog een interveniënt: Koen Daniëls. Hij benadrukte bijkomend de weerbaarheid van de leerlingen zelf (cf. leren omgaan met tegenslagen) en de belangrijke rol van ouders om t.a.v. sociale media (en de beeldvorming aldaar) met hun kinderen op pad te gaan, waarbij de ouderkoepelverenigingen en organisaties als Child Focus dan weer voor ondersteuning van die ouders zouden kunnen zorgen.

Minister Weyts vermeldde nog kort de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Scholierenkoepel (met de structurele verankering daarin van de zgn. Conflixers, die vragensteller Vandromme ook eerder in de bespreking genoemd had) en relevante materialen op Klascement. Vragensteller Vandromme drukte tot slot de hoop uit dat diverse tijdelijke maatregelen van nu ook recurrent zouden worden. Afwachten maar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het psychisch welbevinden in het onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio