10 december 2020 - Federale uitbreiding van geboorteverlof en Vlaamse impact

Als eerste thema van de laatste commissievergadering vóór het kerstreces een federaal-Vlaamse personeelsaangelegenheid. Vragensteller Katrien Schryvers rapporteerde van de goedkeuring twee dagen eerder van een verlenging van het geboorteverlof in het ontwerp van Programmawet (vanaf p.59 geboorteverlof) in de federale Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Daardoor werd het geboorteverlof voor vaders en meemoeders verhoogd van 10 naar 15 dagen (en later tot 20 dagen) voor werknemers, zelfstandigen en federale ambtenaren. Schryvers gaf ook duidelijk de rationale achter die maatregel. Om nu ook een soortgelijke regeling te maken voor de Vlaamse vastbenoemde onderwijspersoneelsleden moest een Besluit van de Vlaamse regering (BVR) aangepast worden. Wilde minister Weyts dat doen, en wel tegen 1 januari 2021, zoals de federale regeling, zo vroeg Katrien Schryvers. Op 8 december 2020 had ze die vraag om uitleg ook al gesteld aan Weyts’ collega-minister Bart Somers, wat de statutaire personeelsleden van de Vlaamse en de lokale overheden betrof.

Minister Weyts antwoordde dat de vermelde kwestie nog wel niet plenair goedgekeurd was in de federale Kamer, dat zelfs nog een ander BVR (voor hogescholen en de Hogere Zeevaartschool) dan aangepast moest worden en dat de zaak, in overleg met minister Somers, nog voorwerp van discussie zou zijn in de Vlaamse regering.

Vragensteller Schryvers benadrukte het perspectief van welzijn van ouders en kind, niet dat van de concurrentiepositie van werkenden met een verschillend juridisch statuut. Minister Somers zou het dossier op de Vlaamse regering brengen op 18 december, zo wist Schryvers nog. En hoe zou de minister de betrokken vaders en meemoeders meer aanzetten tot het daadwerkelijk opnemen van alle verlofdagen waarop ze recht hadden?

Dat laatste vond de minister een beetje te ver gaan: mensen moesten daarin nog hun eigen vrijheid kunnen behouden. Maar hij was blij dat zijn collega Somers volgens dezelfde lijnen geantwoord had. Vragensteller Schryvers stelde ten slotte dat voor mensen het al of niet opnemen van de verlofdagen niet altijd een vrije keuze was en drong aan op een snelle, uniforme regeling.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de beslissing van de Federale Regering tot uitbreiding van het geboorteverlof en de doorwerking van die maatregel op het omstandigheidsverlof voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden in het onderwijs van Katrien Schryvers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio