Personeel, organisatie en werkingsmiddelen

De toestroom van leerlingen vanuit Oekraïne creëert een behoefte aan bijkomend personeel en bijkomende werkingsmiddelen in onze scholen. Hier vind je informatie over deze aspecten van de Oekraïnecrisis.

Simulatietools

sla link op in klembord

Kopieer

Als bijlage bij de omzendbrief Bao/2022/01 van 31/03/2022 (vlaanderen.be) en de omzendbrief SO/2022/01 van 31/03/2022 (vlaanderen.be) vind je simulatietools waarmee je kunt nagaan op hoeveel extra lestijden, uren en werkingsmiddelen je recht hebt in schooljaar 2021-2022 voor de anderstalige nieuwkomers die zijn ingestapt na 3 maart 2022.

Hieronder vind je enkele aandachtspunten.

Instapdatum

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de lestijden en uren wordt er afgerond naar de lagere eenheid.

Het aantal extra lestijden en uren wordt niet beïnvloed door de keuze om de instappende leerlingen dag per dag te registreren of minder frequent (bijvoorbeeld slechts één keer per week). De afronding gebeurt pas nadat het totaal aantal extra lestijden en uren is berekend.

Cijfervoorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Gewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • De eerste anderstalige nieuwkomer die je inschrijft na 3 maart 2022 genereert 1,47046956 bijkomende lestijden. Dat wordt naar beneden afgerond tot 1 bijkomende lestijd.
 • Vanaf de instapdatum van de tweede anderstalige nieuwkomer gebeurt er een herberekening: 2 anderstalige nieuwkomers x 1,47046956 bijkomende lestijden = 2,94093912 bijkomende lestijden. Dat wordt naar beneden afgerond tot 2 bijkomende lestijden.
 • Vanaf de instapdatum van de derde anderstalige nieuwkomer gebeurt er opnieuw een herberekening: 3 anderstalige nieuwkomers x 1,47046956 bijkomende lestijden = 4,41140868 bijkomende lestijden. Dat wordt naar beneden afgerond tot 4 bijkomende lestijden: twee meer dan bij de inschrijving van de eerste en de tweede leerling.

Buitengewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • De eerste anderstalige nieuwkomer die je inschrijft na 3 maart 2022 genereert 3,78660513 bijkomende lestijden. Dat wordt naar beneden afgerond tot 3 bijkomende lestijd.
 • Vanaf de instapdatum van de tweede anderstalige nieuwkomer gebeurt er een herberekening: 2 anderstalige nieuwkomers x 3,78660513 bijkomende lestijden = 7,57321026 bijkomende lestijden. Dat wordt naar beneden afgerond 7 bijkomende lestijden: niet opnieuw 3 bijkomende lestijden zoals bij de eerste leerling maar 4 bijkomende lestijden.

Gewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • De eerste anderstalige nieuwkomer die je inschrijft na 3 maart 2022 genereert 1,98527443 uren-leraar. Dat wordt naar beneden afgerond tot 1 extra uur-leraar.
 • Vanaf de instapdatum van de tweede anderstalige nieuwkomer gebeurt er een herberekening: 2 anderstalige nieuwkomers x 1,98527443 uren-leraar = 3,97054886 uren-leraar. Dat wordt naar beneden afgerond tot 3 extra uren-leraar: twee meer dan bij de inschrijving van de eerste leerling.

Buitengewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • De achtste anderstalige nieuwkomer die wordt ingeschreven na 3 maart 2022 genereert geen 5 maar 6 bijkomende lestijden voor onderwijskundig personeel.

Niet zelf sommeren

sla link op in klembord

Kopieer

Als je leerlingen registreert op meer dan één instapdatum, dan zul je voor elke instapdatum in de kolommen een getal zien verschijnen. Tel deze getallen niet op. Dit zijn al gesommeerde getallen.

Voortijdig uitstappende leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

Anderstalige nieuwkomers die zich hebben ingeschreven na 3 maart 2022 en die vóór 30 juni 2022 terug uitschrijven, blijven meegeteld tot het einde van schooljaar 2021-2022. Je moet de voortijdige schoolverlaters niet aftrekken van de nieuwe instappers.

Ook wanneer een anderstalige nieuwkomer maar één enkele dag ingeschreven is in de school, verwerft de school voor die leerling evenveel uren-leraar en evenveel werkingsmiddelen als voor anderstalige nieuwkomers die instappen op 4 maart 2022 en blijven tot en met 30 juni 2022.

Maximaal concentreren of spreiden

sla link op in klembord

Kopieer

De extra uren-leraar en de werkingsmiddelen worden verworven per instellingsnummer.

Voor het schoolbestuur kan het interessant zijn om de anderstalige nieuwkomers zoveel mogelijk te concentreren binnen één of slechts enkele instellingsnummers.

Je kunt de personeelsleden dan soms voor een wat langere termijn aanstellen zodat je minder met personeelsverloop geconfronteerd wordt. Bovendien verlies je zo minder uren-leraar aan de afronding naar beneden.

Inschrijvingen op het einde van het schooljaar 2021-2022

sla link op in klembord

Kopieer

Onderzoek of het zinvol is om anderstalige nieuwkomers nog in te schrijven wanneer het schooljaar 2021-2022 op zijn einde loopt.

Voor het verwerven van extra uren-leraar en werkingsmiddelen kan het interessanter zijn om de leerling pas in te schrijven vanaf schooljaar 2022-2023.

Dat zal moeten blijken uit de simulatietools voor schooljaar 2022-2023 die vermoedelijk voor het einde van schooljaar 2021-2022 zullen worden ter beschikking gesteld.

Welke leerlingen genereren middelen?

sla link op in klembord

Kopieer

Basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen die in aanmerking komen voor deze extra middelen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

 • Leerlingen die door de crisis in Oekraïne onder richtlijn 2001/55/EG (m.a.w. het statuut van tijdelijke bescherming) vallen;
 • Anderstalige nieuwkomers, zonder leeftijdsvoorwaarde, die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
 • Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om goed de lessen te kunnen volgen;
 • Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (juli en augustus niet meegerekend);
 • Een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven).

Ook onder de noemer anderstalige nieuwkomer vallen de kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum.

Opmerking: leerlingen die tot beide groepen (1 en 2) behoren, tellen slechts een keer voor de hertelling.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen die in aanmerking komen voor deze extra middelen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

 • Leerlingen die door de crisis in Oekraïne onder richtlijn 2001/55/EG (m.a.w. het statuut van tijdelijke bescherming) vallen;
 • Anderstalige nieuwkomers, die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minsten 12 jaar oud zijn én nog geen 18 geworden zijn;
  • Een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven);
  • Niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
  • Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om goed de lessen te kunnen volgen;
  • Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (juli en augustus niet meegerekend);

Ook onder de noemer anderstalige nieuwkomer vallen de leerlingen die officieel verblijven in een open asielcentrum.

Opmerking: leerlingen die tot beide groepen (1 en 2) behoren, tellen slechts een keer voor de hertelling.

Contact

Trui Vermeersch
stafmedewerker
   02 507 06 56
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio