Nummers

klap alle bijlages open

Met onder andere artikels over Community Service Learning, cognitief sterk functionerende leerlingen en begeleidingsstrategie.

4MB
Bestandsnaam In dialoog 2020-2021-2.pdf
Referentie
November-december 2020 4MB
We willen écht met jou in dialoog! Voorwoord 193KB
Community Service Learning en de weg naar inspirerend burgerschap 490KB
Internationalisering als motor voor innovatie 327KB
Boekrecensies 107KB
Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen.​ 346KB
Naar een gelijkgerichte begeleidingsstrategie voor onze katholieke dialoogschool 572KB
Onderwijsplanning: minder of meer reguleren? 514KB
Cursisten en leraren bevraagd over online leren in het volwassenenonderwijs 385KB
Schoolerfgoed in een ‘dode hoek’? Slimerfgoed.​be verruimt je blikveld 507KB
Terugblik op vijf jaargangen in dialoog met de lezers 207KB
Dromen die je wakker houden.​ Geloven vandaag 588KB

Met onder andere artikels over herstelgericht werken, heldenverhalen in coronatijden, crowdfunding.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2020-2021-1.pdf
Referentie
September-november 2020 2MB
Voorwoord.​ Is digitalisering écht een beleidsprioriteit? 88KB
Verbinding en herstelgericht werken in Engelse ‘Restorative schools’ 187KB
Onderwijsinstellingen met handen vol hoop.​ Heldenverhalen in coronatijden 265KB
Boekrecensies 67KB
Afstandsleren in het secundair onderwijs 155KB
Teamteaching en inclusie hand in hand.​ Oostenrijk als praktijkvoorbeeld voor Vlaanderen 248KB
Internationalisering als hefboom voor innovatie in het volwassenenonderwijs.​ CVO’s: educatieve ondernemingen met een internationale dimensie 196KB
Samen werk maken van de organisatiecultuur 166KB
Crowdfunding als financieringskanaal in het kleuter-​ en het leerplichtonderwijs 235KB
Geloven vandaag.​ De juiste achtergrond voor je school 259KB

Met onder andere artikels over burgerschap, onderwijs op afstand en privacywetgeving

5MB
Bestandsnaam In dialoog 2019-2020-5.pdf
Referentie
Mei-juni 2020 5MB
Voorwoord.​ Onderwijs en werk: één lerend netwerk 181KB
Je school door een kinderrechtenbril: de stem van de leerling telt! 544KB
Burgerschapsvorming door de ogen van je leerlingen.​ Ontwikkeling van het burgerschapskompas 589KB
Burgerschap in de katholieke dialoogschool een inspirerend verhaal 483KB
Pro-​contra.​ Invulboeken 187KB
Onderwijs op afstand in de basisschool 440KB
Boekrecensies 96KB
Hoe het interdisciplinaire leerplan Natuur, ruimte & techniek realiseren? Een uitdaging voor lerarenteams eerste graad secundair onderwijs 600KB
Algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar later.​.​.​ 469KB
Energie-​efficientie.​ Draag zorg voor het klimaat en bespaar geld 448KB
Geloven vandaag.​ Hoekstenen vormen 818KB

Met onder andere artikels over koopkrachtverlies, projectmatig onderwijs en waardegericht ondernemen.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2019-2020-4.pdf
Referentie
Maart-april 2020 2MB
Stop het koopkrachtverlies in het lager en secundair onderwijs! Voorwoord 93KB
Wanneer de leider K.​I.​E.​S(t).​ Professionaliseringsproject voor schoolleiders 162KB
Kwetsbaarheid en armoede: versterk het kapitaal van je leerlingen! 234KB
Artistieke vorming in de praktijk 185KB
Domeinscholen.​ Pro-​contra 109KB
Leren van elkaar.​ Projectmatig werken in het lager onderwijs 175KB
Boekrecensies 70KB
Waardegericht ondernemen en de inspiratie van de katholieke dialoogschool 171KB
Breng (meer) diversiteit in je personeelsbestand 182KB
Hoe zou het nog met de koopkracht van de werkingsmiddelen zijn? 175KB
Je school is geen voetbalclub.​ Geloven vandaag 259KB

Met onder andere artikels over onthaalbeleid, diversiteit, financiering

5MB
Bestandsnaam In Dialoog 2019-2020-3.pdf
Referentie
Januari-februari 2020 5MB
Levenslang leren in/​door onderwijs.​ Voorwoord 204KB
Een goed onderbouwd onthaalbeleid geeft kinderen vleugels 503KB
Breed evalueren vanuit Zin in leren! Zin in leven! 482KB
Diversiteit als gegeven en als fundament 941KB
Hoe onderwijs verandert 1MB
Beperkingen op online bereikbaarheid en mogelijkheden, graag! Pro-​contra 410KB
Goed werkgeverschap 792KB
Collegiale visitaties in Vlaanderen.​ Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 432KB
Gelijke financiering kleuter-​ en leerplichtonderwijs? 385KB
De tuinman en de deadlines.​ Geloven vandaag 450KB

Met onder andere artikels over BOS, Zill en handelingsplanning en duaal leren

5MB
Bestandsnaam In dialoog 2019-2020-2.pdf
Referentie
November-december 2019 5MB
Voldoende ruimte voor verantwoordelijk schoolleiderschap.​ Voorwoord 216KB
Wereldwijd katholiek onderwijs.​ Enkele belangrijke thema’s naar aanleiding van een internationaal congres over de katholieke school 454KB
Moet moed voor visie? De kracht van visie bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) 635KB
Werken met een omgevingsboek in de basisschool.​ Zill legitimeert omgevingsonderwijs 667KB
De leraar gebruikt in de klas altijd Standaardnederlands.​ Pro-​contra 430KB
Zin in leren! Zin in leven! en het realiseren van handelingsplanning 490KB
Boekrecensies 129KB
Duaal leren: kansen en valkuilen.​ Drieluik 492KB
Jouw school, top voor begrijpend lezen?! 514KB
Keuzegedeelte in het eerste jaar secundair onderwijs.​ Vier voorbeelden die bewegen! 598KB
Heiligen zijn geen helden.​ Geloven vandaag 606KB

Met onder andere artikels over Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs, rapport begeleiding en onderwijsinternaten

6MB
Bestandsnaam In dialoog 2019-2020-1.pdf
Referentie
September-oktober 2019 6MB
Voorwoord.​ Onderwijs en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. 87KB
De organisatiestructuur weerspiegelt de eigen missie, visie en kernwaarden.​ 194KB
Het is nooit te laat om je diploma te behalen 235KB
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs: onze school, een huis vol zorg en kansen 4MB
Vaste benoeming.​ Pro-​contra.​ 111KB
Een goed rapport met werkpunten voor onze pedagogische begeleidingsdienst 147KB
Boekrecensies 73KB
De professionele leergemeenschap.​ Hefboom voor professionalisering, effectieve samenwerking en de implementatie van vernieuwingen.​ Drieluik 179KB
LLinkid.​ Een digitale tool voor goed onderwijs vanuit eigenaarschap en verbinding, identiteit en kwaliteit.​ 159KB
Onderwijsinternaten uit de marge.​ Het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming 234KB
Het schooljaar begint, we gaan op reis.​ Geloven vandaag 230KB

Met onder andere Volwassenenonderwijs op nieuwe sporen, Computationeel denken en Brussel.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2018-2019-5.pdf
Referentie
Mei-juni 2019 2MB
Voorwoord.​ Wie wordt de volgende minister van Onderwijs? 78KB
Volwassenenonderwijs op nieuwe sporen.​ Binnen katholiek onderwijs naar negen centra 190KB
Van sacraal gebouw tot schoolgebouw 208KB
Het evangelie volgens Lieven Boeve 55KB
Instaptoetsen lerarenopleiding 180KB
Onderwijsassistent.​ Pro-​contra 112KB
Samen veilig: de rol van lokale integrale veiligheidscellen in radicalisering 172KB
Boekrecensies 78KB
Katholiek onderwijs zet in op computationeel denken.​ Drieluik 208KB
Brussel, ook binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een buitenbeentje 175KB
Hoezo katholiek? Typologieën van Nederlandse christelijke en katholieke basisscholen 284KB
Wees gegroet.​ Geloven vandaag 203KB

Met onder andere Ondersteuningsnetwerken, Impact begeleiding en WellBe.

3MB
Bestandsnaam In dialoog 2018-2019-4.pdf
Referentie
Maart-april 2019 3MB
Gedreven, geprikkeld, gedragen.​ Voorwoord 133KB
De rol van pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling in de ondersteuningsnetwerken.​ Realiseren van de inclusieve school in verbindende samenwerking 311KB
Een frisse kijk op onderwijs dankzij internationalisering 527KB
Pedagogische begeleiding heeft impact op scholen 354KB
Gedifferentieerde verloning.​ Pro-​contra 391KB
WellBe.​vlaanderen: werken aan welzijn op school 125KB
Boekrecensies 85KB
Betrokkenheid bij assessment: élke leerling doet ertoe! Drieluik 334KB
Ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten via de vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs 274KB
Een valies voor een duurzame wereld op school 463KB
Niets anders dan liefde.​ Geloven vandaag 196KB

Met onder andere artikels over de kosten van een netwerkorganisatie, kwaliteitsvol besturen, engagementsverklaring en onderwijs voor alle leerlingen in 2025.

3MB
Bestandsnaam In dialoog 2018-2019-3.pdf
Referentie
Januari-februari 2019 3MB
Wat zou jij doen met 42 miljoen? Voorwoord 121KB
Kwaliteitsvol besturen 1MB
Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.​ Samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen 162KB
Zin in leren! Zin in leven! als stimulans bij schoolontwikkeling 704KB
Onderwijs voor alle leerlingen in 2025.​ De wervende kracht van een droom 524KB
Boekrecensies 81KB
Volwassenenonderwijs en belendende percelen.​ Pro-​contra 389KB
Burgerschap op school.​ Drieluik 640KB
Een nieuwe generatie leerplannen: hefboom voor kwaliteits-​ en identiteitsontwikkeling 573KB
Gevers.​ Geloven vandaag 783KB

Met onder andere artikels over eindtermen eerste graad so, Inspectie 2.0 en begeleidingsplan 2018-2021.

25MB
Bestandsnaam In dialoog 2018-2019-2.pdf
Referentie
November -december 2018 25MB
Voorwoord.​ Lokaal flankerend onderwijsbeleid 300KB
Mag het iets meer zijn? Bezinningsdagen: eigentijds-​tegendraads?! 4MB
Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg.​ Lessen uit het nascholingsproject V-​eSperAnZa 577KB
Boekrecensies 180KB
Nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs 2MB
Vakleraar in het lager onderwijs.​ Pro-​contra.​ 373KB
Zill, in het teken van zorgbreed en kansenrijk onderwijs.​ Het nieuwe leerplan als hefboom tot innovatie.​ 3MB
Inspectie 2.​0.​ Kansen voor kwaliteitsontwikkeling 1MB
Schoolbreed aan de slag.​ Stagiairs voorbereiden op alle aspecten van het lerarenberoep.​ Drieluik.​ 1MB
Het begeleidingsplan 2018-​2021 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.​ Onze begeleidingsdienst staat voor je klaar.​ 427KB
Rupsenpedagogiek.​ Geloven vandaag.​ 4MB

Met onder andere artikels over BOS, decreet leerlingenbegeleiding en vreemde talen in het basisonderwijs.

5MB
Bestandsnaam In dialoog 2018-2019-1.pdf
Referentie
September-oktober 2018 5MB
Voorwoord 358KB
BOS in de praktijk 888KB
Boekrecensies 102KB
Internationale benchmarking.​ Pro-​contra 429KB
Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding voor CLB en (buiten)gewoon basis-​ en secundair onderwijs 373KB
OKAN-​personeelsleden en hun zorgnoden in Sint-​Truiden.​ Een praktijkverhaal 868KB
Vreemde talen in het basisonderwijs 415KB
Stress en welbevinden bij schoolleiders.​ Drieluik 436KB
Vol vertrouwen werken aan onderwijskwaliteit.​ De werkingsprincipes van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 565KB
Stap je mee.​.​.​ lichtvoetig? Geloven vandaag 627KB

Met onder andere artikels over onderwijsarrrangementen in Zill, overgang basis-secundair, CLIL.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2017-2018-5.pdf
Referentie
Mei - juni 2018 2MB
Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan.​ Voorwoord.​ 145KB
Eigenaarschap over het leerplan.​ Onderwijsarrangementen ontwerpen in de basisschool op maat van de leerlingen, de context en Zin in leren! Zin in leven! 291KB
Met goesting en passie naar een nieuw dko.​ Samenwerking academies met basis-​, secundair of hoger onderwijs.​ 155KB
Boekrecensies. 67KB
De katholieke dialoogschool en de onderwijstraditie.​ Ruimte voor waarachtig spreken.​ 187KB
3x4-​structuur in lager en secundair onderwijs.​ Pro-​contra.​ 136KB
Continuering zorg van basis-​ naar secundair onderwijs: focus op een warme overdracht.​ 117KB
Het schoolgebouw: een gebouw om in te leren? 199KB
De overgang van basis-​ naar secundair onderwijs.​ Drieluik 198KB
De stuwkracht van CLIL 293KB
Paradoxen.​ Geloven vandaag.​ 197KB

Met onder andere artikels over CVO's op fusiepad, het referentiekader voor onderwijskwaliteit en het aanwerven van personeel.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2017-2018-4.pdf
Referentie
Maart - april 2018 2MB
Leraar is een prachtig beroep.​ Voorwoord.​ 154KB
Bemiddelen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.​ Via dialoog weer de mensellijke factor in de communicatie brengen.​ 142KB
Boekrecensies 85KB
Met Linpilcare bottom-​up aan onderwijskwaliteit werken 192KB
Centra voor volwassenenonderwijs op fusiepad.​ Leren uit het vallen en opstaan van de hogescholen(fusies) 169KB
Maximumfactuur.​ Pro-​contra 117KB
Groei-​impulsen voor kwaliteitsvolle scholen 213KB
Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.​ Inzetten op verbinding.​ Drieluik 178KB
De kracht van de dialoog in Zill 278KB
Aanwerven in dialoog 131KB
God en zo.​ Geloven vandaag 273KB

Met onder andere artikels over onze netwerkvereniging, gelijke onderwijskansen en CSL.

5MB
Bestandsnaam In Dialoog 2017-2018-3.pdf
Referentie
Januari-februari 2018 5MB
Voorwoord 250KB
Netwerkvereniging is het juiste woord.​ Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de participatie van bestuurders aan het netwerkbeleid 501KB
Boekrecensies 134KB
Een kijk op de basisopties in de eerste graad van het secundair onderwijs 560KB
Reflecties over goed onderwijs.​ Pedagogie in de katholieke dialoogschool: enkele perspectieven 503KB
Functioneringsgesprekken.​ Pro-​contra 431KB
De kracht van je schoolnetwerk.​ Gelijke onderwijskansen realiseren en vechten tegen sociale uitsluiting 20MB
Gelijke onderwijskansen.​ Rekenschap afleggen over beleid.​ Drieluik.​ 460KB
Community service learning: dienen, reflecteren, leren.​ Verbinding tussen katholieke dialoogschool en samenleving 409KB
Proeven van Zin in leren! Zin in leven! 598KB
Liefde.​ Geloven vandaag 965KB

Met onder andere artikels over computationeel denken, krachtig leren en het sectorakkoord voor MVD-personeel.

6MB
Bestandsnaam In dialoog 2017-2018-2.pdf
Referentie
November-december 2017 6MB
Dialoog als remedie voor polarisering. Edito 582KB
De kracht van het midden in een gepolariseerde maatschappij 422KB
Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven! 413KB
Boekrecensies 111KB
Pro-contra: toelatingsproef in lerarenopleiding 434KB
Krachtig leren in de klas? Kies voor co-teaching 754KB
Flexibel lesgeven in het basisonderwijs 577KB
Het sectorakkoord voor MVD-personeel 563KB
Met veel zin in leren en leven naar de kleuterschool 800KB
Taal op de speelplaats 690KB
Eerst de schat! Geloven vandaag 451KB

Met onder andere artikels over OKAN, vernieuwde privacywetgeving en professionele leergemeenschappen.

6MB
Bestandsnaam In dialoog 2017-2018-1.pdf
Referentie
September-oktober 2017 6MB
Het jaar van de netwerkvereniging. Voorwoord 262KB
7500 kinderen en jongeren met 7500 verhalen 566KB
Kleutergeweld, geweldige kleuters! 476KB
Pro-contra: schoolopdracht 424KB
Communities of practice 417KB
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) als uitdaging voor ons onderwijs 2MB
Vakgroepen als professionele leergemeenschappen 489KB
Geletterdheidsmodules 633KB
Boekrecensies 113KB
De vernieuwde privacywetgeving 306KB
Geloof en twijfel dwars door alles heen. Geloven vandaag 459KB

Met onder andere werkingsmiddelen van scholen, kwaliteitsvol evalueren en taalbeleid.

6MB
Bestandsnaam In dialoog 2016-2017-5.pdf
Referentie
Mei-juni 2017 6MB
Scholen lijden onder verminderde koopkracht. Edito 345KB
Werkingsmiddelen van scholen en internaten - euro's en koopkracht 887KB
Modernisering secundair onderwijs - back to the future? 581KB
Kwaliteitsvol evalueren in het basisonderwijs: een thema in beweging 807KB
Pro-contra: schoolinfrastructuur openstellen? 213KB
Hoe krijgt taalbeleid vorm op scholen? 705KB
Boekrecensies 92KB
Het nieuwe leerplan-concept basisonderwijs in het referentiekader voor onderwijskwaliteit 1MB
Inclusief onderwijs en het M-decreet. Drieluik 507KB
Zomers licht. Geloven vandaag 652KB

Met onder andere artikels over verlovenbeleid, kwaliteitsontwikkeling van internaten en individueel aangepaste curricula.

5MB
Bestandsnaam In dialoog 2016-2017-4.pdf
Referentie
Maart-april 2017 5MB
Klimaatplan voor het basisonderwijs. Edito 286KB
Individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs 502KB
Kwaliteitsontwikkeling van internaten in de kijker 623KB
Pro-contra: herexamens 407KB
Werken aan een verlovenbeleid met de focus op een werkbare organisatie 484KB
Boekrecensies 110KB
Nieuwe publicatie 'Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst' 410KB
In de 'lommerte' van het gepraat 340KB
Flexibele leerwegen in het onderwijs. Drieluik 565KB
De begroting en het Vlaams Parlement 581KB
Met de 's' van veertigendagentijd. Geloven vandaag 565KB

Met onder andere artikels over verbindend schoolklimaat, duaal leren en vroegtijdig schoolverlaten.

5MB
Bestandsnaam In dialoog 2016-2017-3.pdf
Referentie
Januari-februari 2017 5MB
Het vierde jaar van de legislatuur. Edito 259KB
Werken aan een verbindend schoolklimaat 495KB
Hoe een onderwijsdecreet tot stand komt: lerarenopleiding 553KB
Bakstenen en belastingen: invloed van diversificatie en uitbreiding van activiteiten in scholen op fiscale gunstmaatregelen 510KB
Pro-contra: frisdrankautomaten 166KB
Toekomstgerichte innovatie voor het volwassenenonderwijs 379KB
Boekrecensies 62KB
Vormen en implicaties van de STEM-dynamiek in het Vlaamse secundair onderwijs 378KB
Duaal leren: oude wijn in nieuwe zakken? 376KB
Vroegtijdig schoolverlaten ... onder leraren. Drieluik 432KB
Jezus is niet los verkrijgbaar. Geloven vandaag 666KB

Met onder andere artikels over een charter voor goed bestuur, nieuwkomers en het volwassenenonderwijs in volle transitie.

2MB
Bestandsnaam In dialoog 2016-2017-2.pdf
Referentie
November-december 2016 2MB
Niet de structuren, maar de mensen maken het verschil! Edito 162KB
Een charter van goed bestuur 208KB
Nieuwkomers, een zaak voor elke school 181KB
Pro-contra: gsm op school 126KB
Modernisering eerste graad secundair onderwijs 190KB
Een professioneel veiligheidsmanagement: wat en hoe? 131KB
Boekrecensies 50KB
CLB en school: samen sterk voor zorg! 135KB
Het volwassenenonderwijs onder druk en in volle transitie 149KB
Uitdagingen voor personeelsbeleid: aanwerving en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis- en secundaire scholen 190KB
Verkiezing van de beste gids. Geloven vandaag 229KB

Met onder andere artikels over bestuurlijke schaalvergroting, katholieke dialoogschool en meertaligheid op school.

6MB
Bestandsnaam In dialoog 2016-2017-1.pdf
Referentie
September-oktober 2016 6MB
Edito 830KB
Polarisering is rem op identiteitsontwikkeling van jongeren 439KB
Haal meer uit meertaligheid op school. Drieluik 438KB
Het nieuwe doorlichtingskader van de onderwijsinspectie is klaar 654KB
Pro-contra: het schooluniform 451KB
Bestuurlijke schaalvergroting in beeld 767KB
Zin in leren! Zin in leven! Opstap voor een verander(en)de onderwijspraktijk 520KB
Boekrecensies 101KB
De katholieke dialoogschool 510KB
De utopie van een rijk, de rijkdom van een utopie. Geloven vandaag 530KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio