Jean D'huys

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding.

Deze maand laten we Jean D'huys, algemeen directeur van scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt, aan het woord. Samen met Riet Berben en Ellen Huybrechts van de pedagogische begeleiding werkte hij aan de optimalisering van de leerlingenbegeleiding, op het niveau van de scholengemeenschap.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

In onze scholengemeenschap vinden we samenwerking belangrijk. Het maakt deel uit van onze missie en visie. Door met de vier scholen (Sint-Lambertuscollege, Heilig Grafinstituut, Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs en Technisch Instituut Sint-Jozef) samen te werken, vergroten we onze efficiëntie, kunnen we sneller tot goede resultaten komen en ontwikkelen we een gelijkgericht beleid.

Bij de opstart van het Decreet Leerlingenbegeleiding organiseerde de pedagogische begeleiding enkele nascholingen om alle scholen van onze regio te informeren over het nieuwe decreet en om ons op weg te zetten om onze leerlingenbegeleiding daarop af te stemmen.

Toen we eind vorig schooljaar in onze scholengemeenschap aan de slag gingen om het nieuwe decreet te implementeren, was het daarom bijna vanzelfsprekend dat we de pedagogische begeleiding zouden inschakelen om ons in dat proces te begeleiden. We hadden ook opgemerkt dat de betrokken begeleiders bij het delen van hun expertise gemakkelijk gehoor vonden bij directies en leerlingenbegeleiders van onze scholen.

Op welke manier worden de bevindingen gedeeld met de collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingenbegeleiding krijgt dit jaar prioriteit in het jaaractieplan van onze scholen. Dat hebben de directeurs van de verschillende scholen bij de start van het schooljaar toegelicht aan hun personeelsgroep aan de hand van een visietekst die onze doelstellingen en onze werkwijze omschrijft.

De werkgroep ‘Kwaliteitsontwikkeling Leerlingenbegeleiding’, waaraan alle leerlingenbegeleiders van de scholengemeenschap en het Vrij CLB Netwerk deelnemen, wordt gecoacht door twee schoolbegeleiders van de pedagogische begeleidingsdienst en speelt een centrale rol in dat proces. De vorderingen van de werkgroep worden op het college van directeurs na elke bijeenkomst besproken. Voor de grote personeelsgroep zullen we in de verdere loop van het schooljaar een presentatie uitwerken waarin we het borgen en bijsturen van ons beleid zullen toelichten.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij de werking van je scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

Op het einde van vorig schooljaar hebben we, onder impuls van de pedagogische begeleiding, een bevraging afgenomen bij onze leerlingenbegeleiders. De resultaten maakten snel de sterktes van onze werking duidelijk en legden ook de knelpunten bloot. Op basis daarvan hebben we, samen met de pedagogische begeleiding, een proces opgezet om meer inzicht te krijgen in de krachtlijnen van het nieuwe decreet en om onze werking bij te sturen.

Bij vragen of twijfels over de inhoud of over het traject zelf, merken we dat de pedagogisch begeleiders gemakkelijk kunnen terugvallen op de expertise die binnen hun begeleidingsteam aanwezig is.

De pedagogisch begeleiders zorgen op onze bijeenkomsten voor de input van alle achtergrondinformatie en geven tijdens de werksessies ruimte aan de leerlingenbegeleiders om onderling te overleggen. Op die manier willen we komen tot een gelijkgerichte en gedragen visie op leerlingenbegeleiding.

Wat is het effect van de begeleiding op je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

In het hele proces maken we aan de deelnemers duidelijk dat zij het eigenaarschap in handen houden. Het zijn hun ideeën en gedachten die vorm zullen krijgen in onze acties. Dat het proces gestuurd en begeleid wordt door de pedagogische begeleiding, geeft de deelnemers vertrouwen.

Door het geven van theoretische achtergrondinformatie, voorbeelden uit andere scholen en feedback, vergroten zij het enthousiasme van de deelnemers in het proces en de wil om leerlingenbegeleiding anders te leren zien en anders aan te pakken.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het welbevinden van de leerlingen, de tevredenheid van de leerlingenbegeleiders en het verdelen van de rollen binnen de leerlingenbegeleiding over de hele personeelsgroep staan centraal. Die items worden in onze werkgroep voortdurend bevraagd. Omdat de meeste aspecten van de leerlingenbegeleiding in de voorafgaandelijke bevraging gepeild zijn, kunnen we aan het einde van dit traject een tweede peiling houden. Hopelijk kunnen we dan vaststellen dat we voldoende vooruitgang geboekt hebben. Maar ook de actualisatie van onze handelingsplannen en van onze visietekst rond leerlingenbegeleiding zijn resultaten waarnaar we uitkijken.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio