Een eigen schoolvisie op ICT

Door het karakter van de leerplandoelen in het leerplan ICT is het cruciaal dat op schoolniveau een visie ontwikkeld wordt en er duidelijke afspraken gemaakt worden. De visie helpt om te bepalen op welke manier het leerplan ICT zal gerealiseerd worden in de school en om organisatorische beslissingen te nemen. De afspraken bieden een houvast aan leerkrachten en leerlingen. Ze zorgen voor een éénduidig kader waaraan iedereen zich dient te houden:

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

 • Is er een uitgeschreven ICT-beleid op school?
 • Vanuit welke visie op ICT gaan we het ICT-leerplan realiseren op school?
 • Hoe staat de school tegenover het gebruik (voor didactische doeleinden) van sociale media, smartphones? In welke omstandigheden kan dit wel, wanneer niet?

Organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wie brengt welke doelstellingen op welk moment aan?
 • Wie geeft de leerlingen de kans om de aangeleerde doestellingen in te oefenen.
 • Wie evalueert of de doelstellingen bereikt zijn?
 • Hoe weten we of alle doelstellingen aangeleerd en geëvalueerd zijn?
 • Is er nood aan nascholing om de leerkrachten in staat te stellen om de doelstellingen aan te leren, in te oefenen en/of te evalueren.
 • Draagt iemand of een groep mensen de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het leerplan ICT?

Afspraken

sla link op in klembord

Kopieer

 • Worden er afspraken gemaakt in verband met de opmaak van documenten zoals tekstopmaak (lettertype, lettergrootte, kleuren ���), koptekst, voettekst, marges?
 • Zijn er afspraken over bronvermelding?
 • Zijn er sjablonen?
 • Zijn er afsrpaken over de naamgeving van bestanden?
 • Welke afspraken gelden er voor het maken van presentaties binnen de school?
 • Welk opslagmedium wordt standaard door de leerlingen gebruikt?
 • Welk communicatiemiddel wordt standaard door leerlingen en leerkrachten gebruikt?
 • Welke afspraken zijn er in verband met 'netiquette', het digitaal communiceren van leerlingen en leerkrachten?

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio