Dissecties als werkvorm

Het ethisch kader dat de mens hanteert, is voortdurend aan verandering onderhevig. Bepaalde handelingen die we vroeger heel gewoon vonden worden nu ter discussie gesteld en leiden mogelijk tot gedragsverandering. Dat geldt ook voor het uitvoeren van dissecties in het onderwijs. Met de onderwijskoepels werd daarover een charter uitgewerkt dat scholen kan ondersteunen bij de lespraktijk.

Vanuit dat charter kunnen onderstaande wenken en vragen de school en de vakgroep inspireren bij het uitwerken van een beleid rond dissecties:

  • tracht dissecties op gewervelde dieren te vermijden;
  • in onze leerplannen worden geen leerplandoelen opgenomen die dissectie als werkvorm opleggen. Bij de wenken worden ook andere didactische werkvormen voorgesteld zoals modellen, filmpjes, animaties, afbeeldingen, tekeningen die het realiseren van het leerplandoel ondersteunen. Is het gebruik van dissecties wenselijk om het leerplandoel te bereiken? Wat is de verwachte leerwinst of meerwaarde tegenover de didactische alternatieven?;
  • een leraar kan niet worden verplicht om dissecties uit te voeren ook al zijn er collega’s in de school die daar wel voor opteren. Gedissecteerd materiaal kan eventueel door meerdere leraren worden gebruikt ;
  • indien een leerling om bepaalde redenen geen dissectie wenst bij te wonen of uit te voeren dan moeten de school en de leraar dat respecteren. De leraar reikt in dat geval de leerling een alternatief aan om het leerplandoel te realiseren;
  • de ethische aspecten van dissecties en motivering van deze werkvorm vormen een aandachtspunt;
  • aandacht voor oorsprong en gezondheid van het diermateriaal, zuinig en respectvol gebruik ervan en een correcte afvalverwerking zijn belangrijk.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio