Gezondheidsbescherming vormt samen met gezondheidstoezicht het domein gezondheid binnen welzijn op het werk. Als werkgever ben je immers verplicht om de gezondheid van je werknemers te beschermen.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Gezondheidsbescherming staat voor de maatregelen die je als werkgever neemt om je medewerkers niet of alleszins minder bloot te stellen aan schadelijke stoffen en omstandigheden.

Gezond zijn is heel belangrijk en gaat over een gezonde levensstijl met een uitgebalanceerd voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging. Kortom gezondheid gaat zowel over de geestelijke als de lichamelijke gezondheid.

Middelengebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Roken op school

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een algemeen rookverbod van kracht in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding. Dat verbod geldt:

 • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7;
 • voor iedereen op het schoolterrein;
 • voor alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

Als een leerling het rookverbod overtreedt, kan de school een sanctie opleggen. Bekijk welke afspraken, regels en mogelijke sancties er in het schoolreglement staan.

Overtredingen van het rookverbod kan iedereen melden aan de leidinggevende van de school.

Alcohol en drugs op school

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als school een alcohol- en drugsbeleid wil uitwerken, kun je rekenen op ondersteuning van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugsproblemen (VAD). Op hun website vind je tips en achtergrondinformatie om een preventiebeleid uit te bouwen op het niveau van het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Je vindt er ook allerlei interessant educatief materiaal.

In het draaiboek ‘Drugbeleid op school’ en in het naslagwerk ‘Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school’, allebei van VAD, vind je als school meer informatie over de juridische en pedagogische gevolgen van een alcohol- en drugsbeleid.

Als je je nog verder wil verdiepen in de materie, is de brochure over een preventief alcohol en drugsbeleid van de Nationale Arbeidsraad een handig instrument, net zoals de handleiding van FOD WASO.

EHBO en medicatie

sla link op in klembord

Kopieer

Gezondheidszorgen op school

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige kinderen hebben nood aan medische zorgen tijdens de schooltijd. In principe zou je als school voor het toedienen van deze zorgen een bevoegd gezondheidszorgbeoefenaar moeten inschakelen. Dit blijkt niet altijd haalbaar.

Bekwame helper

sla link op in klembord

Kopieer

Door de recente wijzigingen in de wetgeving herwerken wij onze adviezen. In afwachting daarvan verwijzen we jullie graag door naar de website van de FOD Volksgezondheid.

EHBO

sla link op in klembord

Kopieer

Definitie

sla link op in klembord

Kopieer

FOD WASO geeft de volgende definitie van EHBO: ‘het geheel van noodzakelijke handelingen die erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp’.

Wettelijke basis

sla link op in klembord

Kopieer

De wetgeving (Titel 5 van boek I van de codex over het welzijn op het werk) verplicht jou als werkgever om de eerste hulp te organiseren in jouw onderneming. Je stemt de organisatie van de EHBO af op de karakteristieken van je organisatie. In de wetgeving vind je het kader waarbinnen je moet werken met onder andere:

 • de indeling van het personeel belast met het toekennen van de eerste hulp;
 • de aard van de noodzakelijke middelen die worden vastgesteld in functie van het aantal werknemers, de karakteristieken van de onderneming en de resultaten van de risicoanalyse.

Voor de meer praktische uitvoering vind je inspiratie in de folder ‘Eerste hulp op het werk’ van FOD WASO. Ook COPREV heeft een praktische gids uitgewerkt.

Risicoanalyse EHBO

sla link op in klembord

Kopieer

Voor je de EHBO in jouw organisatie kunt organiseren, maak je samen met de preventieadviseur-arbeidsarts een risicoanalyse EHBO. De resultaten van deze analyse geven aan welke maatregelen je moet nemen.

Je legt ze ook ter advies voor aan het comité preventie en bescherming op het werk (CPBW). Je kunt van ons model gebruik maken om de risicoanalyse maken.

Wat bijhouden?

sla link op in klembord

Kopieer

Je bent verplicht om een register bij te houden van alle interventies bij eerste hulp, zowel voor de leerlingen als voor de werknemers. Je zorgt er ook voor dat je de attesten van de gebrevetteerde hulpverleners kunt voorleggen in geval van inspectie.

Medicatie op school

sla link op in klembord

Kopieer

Als school heb je de plicht om voor je leerlingen en personeelsleden te zorgen, ook wanneer ze een ongeluk krijgen of ziek worden op school. Hoe ga je dan correct en efficiënt te werk? Welke handelingen stel je wel of niet? Welke medicatie geef je wel of niet? In de tekst ‘Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je een leidraad om in al die gevallen op een zorgzame en toegewijde wijze je verantwoordelijkheid te nemen.

Moederschapsbescherming

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf het ogenblik dat een werkneemster aan jou als werkgever laat weten dat zij zwanger is, treden er een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in werking. Zo heeft de werkneemster het recht om afwezig te zijn voor een zwangerschapsonderzoek als dat niet kan plaatsvinden buiten de arbeidsuren. Ze geniet ook van ontslagbescherming tijdens haar zwangerschap.

Het is dus van belang dat de werkneemster zo snel mogelijk aan jou laat weten dat ze zwanger is. Zij kan dit door je een geneeskundig getuigschrift te bezorgen.

Op de site van FOD WASO vind je de wettelijke achtergrond van en uitgebreide informatie over dit thema.

Moederschapsbescherming in het onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Niet-gesubsidieerd personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor niet-gesubsidieerd personeel of contractuelen geldt de regelgeving in titel 5 van boek X van de codex over het welzijn op het werk.

Gesubsidieerd personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor gesubsidieerd personeel geldt dat een medewerkster verlof voor moederschapsbescherming kan krijgen als haar job een gezondheidsrisico inhoudt voor haarzelf of voor haar ongeboren kind.

Het is de preventieadviseur-arbeidsarts die beslist of er voor de werknemer een risico is. Dat gebeurt op basis van een risicoanalyse van alle functies in je school of centrum en indien nodig ook op basis van een bloedanalyse.

Je medewerkster krijgt verlof voor moederschapsbescherming (vrijstelling van arbeid) als je er als werkgever niet in slaagt om:

 • haar werkomstandigheden aan te passen;
 • haar een andere opdracht te geven.

Zij kan alleen verlof voor moederschapsbescherming krijgen voor het gedeelte van haar job dat een risico inhoudt. Dat is de risicofunctie.

In de praktijk komen de risico’s vooral voor in het buitengewoon onderwijs en in het kleuteronderwijs. Het gaat onder meer over:

 • agressief gedrag van kinderen en jongeren
 • lasten tillen

Meer informatie over de administratieve regeling, het begin, de duur en het einde van de moederschapsbescherming, vind je op de website van het Departement Onderwijs.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio