Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De Vlaamse Regering kan een subsidie toekennen aan projecten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op voorwaarde dat :

 1. de Vlaamse Regering een protocol afsluit met de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 2. de projecten gericht zijn op doelstellingen met betrekking tot gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering, betrokkenheid van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport, overgang onderwijs-arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering, geletterdheid, of levenslang leren;
 3. de Vlaamse Gemeenschapscommissie gedeeltelijk mee belast is met de financiële ondersteuning van de projecten;
 4. het advies van het lokaal overlegplatform dat bevoegd is voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor het basis- of het secundair onderwijs wordt gevraagd, voor zover de projecten betrekking hebben op het basisonderwijs of het secundair onderwijs;
 5. het school- en of netoverschrijdende projecten betreft;
 6. de projecten beantwoorden aan een duidelijke behoefte in het onderwijsveld, met welomschreven educatieve doelstellingen en resultaten;
 7. de projecten een aantal kwaliteitscriteria voorschrijven in verband met de methode, het tijdspad en de evaluatie;
 8. de projectaanvragen een heldere weergave geven van de totale kostprijs en de financieringsbronnen;
 9. de projecten ingebed zijn in het lokale beleid dat verband houdt met onderwijs.

De projectsubsidies worden telkens voor maximaal drie schooljaren toegekend. Na een positieve evaluatie kan een project opnieuw voor subsidie in aanmerking komen.
De Vlaamse Regering bepaalt de procedure van indiening en goedkeuring van projecten.

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Bert De Jonghe
   stafmedewerker
     02 507 06 75
     Jurgen Viaene
     pedagogisch begeleider
       02 507 06 95
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio