Wat is een professionaliseringsplan?

Wettelijke basis

sla link op in klembord

Kopieer

In het kwaliteitsdecreet (artikel 8) staat: "Elke instelling stelt jaarlijks een professionaliseringsplan op. Dat bevat op een samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. 

In het professionaliseringsplan worden ook de aanpak en uitwerking opgenomen van de aanvangsbegeleiding voor de personeelsleden die aangesteld zijn voor bepaalde duur als vermeld in artikel 20bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en artikel 20bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.30 

Het professionaliseringsplan wordt goedgekeurd door ofwel het lokaal comité ofwel, bij ontstentenis hiervan, door de algemene personeelsvergadering. Onder lokaal comité wordt verstaan: het voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegde lokale overlegorgaan of onderhandelingsorgaan.

Referentiekader voor onderwijskwaliteit

sla link op in klembord

Kopieer

Naast dit kwaliteitsdecreet (artikel 8) vinden we ook kwaliteitsverwachtingen in het referentiekader voor onderwijskwaliteit: De school ontwikkelt en voert een beleid, rekening houdend met haar context- en inputkenmerken. 5.3 personeels- en professionaliseringsbeleid. ​​​​ 

In beleidsdomein 9 verwijst men expliciet naar het professionaliseringsbeleid van de school: "De school ontwikkelt een systematisch professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de professionaliseringsnoden van de teamleden en de prioritaire doelen van de school centraal. De school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen en biedt hierbij de nodige ondersteuning. Interne en externe expertisedeling worden gestimuleerd. De school moedigt de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan en volgt de effecten ervan op. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding."
 

Daarnaast hangt het professionaliseringsbeleid heel sterk samen met het personeelsbeleid (BL 8 De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is). Op deze manier is duidelijk dat professionalisering en leiderschap hand in hand gaan.

Het professionaliseringsbeleid ondersteunt onder andere ook:

 • BL 3: de school werkt participatief en responsief, 
 • BL 4: Er heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur,
 • BL 5: De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt als school veel ruimte om dit zelf in te vullen.  Er is geen kant en klaar plan dat voor elke school geldig is. Volgende info komt aan bod:  

 • Alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.   
 • Alle begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. 
 • De aanpak en uitwerking van de aanvangsbegeleiding.   

Het plan is gebaseerd op een gedeelde visie en de prioriteiten van de school. Het hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen (personeelsbeleid, schoolontwikkeling, …). De betrokkenheid van het schoolteam bij het opstellen van dit plan is zeer belangrijk.  

Het plan omvat diverse aspecten zoals bijvoorbeeld:

 • Termijn: je kunt een opdeling maken in korte en lange termijn plannen.
 • Aanbodgestuurd: je kunt intekenen op een bestaand nascholingsaanbod, bijvoorbeeld van de pedagogische begeleidingsdiensten.
 • Vraaggestuurd: je kunt samenwerken met een nascholingsorganisatie naar keuze voor professionalisering op maat van je school.
 • Intern: je kunt professionele leergemeenschappen vormen binnen de school of binnen de scholengroep of scholengemeenschap.

Wanneer de visie van je school internationale ambities weerspiegelt en je professionaliseringsnoden wenst in te vullen met internationale projecten of professionaliseringsinitiatieven, dan kan het interessant zijn om ook een Europees nascholingsplan op te stellen. Dit Europees nascholingsplan wordt vaak omschreven als een Europees ontwikkelingsplan. Door bewust na te denken over internationale kansen en doelstellingen in de vorm van een nascholingsplan kun je al een antwoord bieden op cruciale vragen binnen internationale subsidieaanvragen. Daarom behoort het uitwerken van een goed plan tot één van de belangrijkste stappen bij het implementeren van internationalisering op school. Meer informatie over internationalisering en het opstellen van een Europees ontwikkelingsplan kun je vinden op de website internationalisering.

Goedkeuring

sla link op in klembord

Kopieer

Het professionaliseringsplan wordt onderhandeld in het lokaal comité.  

Middelen

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse gemeenschap stelt jaarlijks professionaliseringsmiddelen ter beschikking om het professionaliseringsplan mee te realiseren. Dit bedrag wordt in twee schijven betaald. Instellingen moeten kunnen aantonen dat het budget gebruikt werd om het professionaliseringsplan te realiseren, die bijdraagt tot de professionalisering van de leerkracht. 
 

Contact

Liesbet Vroman
pedagogisch begeleider
   02 507 07 41
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio