Het charter van goed bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelt een aantal oriënterende principes die als uitgangspunt en leidraad dienen voor het uitwerken van een eigen concrete code van goed bestuur met regels en afspraken.

Je beslist zelf om die code als apart instrument uit te werken of ze te verweven in bijvoorbeeld een deontologische code, intern reglement, kwaliteitshandboek of een ander document.

De principes zijn geclusterd in vier inhoudelijke dimensies, vier essentiële aspecten voor een goed bestuur: identiteit, impact, integriteit en inspraak.
Bij iedere bestuurshandeling of -beslissing kun je je de volgende vragen stellen:

 • Is deze beslissing in overeenstemming met onze doelstellingen (identiteit)?
 • Is de beslissing doelgericht en heeft ze kans op enig effect (impact)?
 • Is de beslissing open en objectief (integriteit)?
 • Hebben we ons team volwaardig betrokken bij de beslissing (inspraak)?

Identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

De dimensie ‘identiteit’ omvat twee principes:

 • Het bestuur concretiseert het project van de katholieke dialoogschool in zijn missie, visie en doelstellingen en in het pedagogisch project van zijn scholen.
 • Het bestuur bepaalt duidelijk zijn beleidsprioriteiten en de activiteiten die eruit voortvloeien.

Enkele voorbeelden:

 • Het bestuur stimuleert de realisatie van het opvoedingsproject van haar scholen en geeft elk schoolteam daartoe de nodige beleidsautonomie.
 • Het bestuur heeft een duidelijke missie en visie.

Impact

sla link op in klembord

Kopieer

De principes onder de dimensie ‘impact’ zijn de volgende:

 • De raad van bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor de besluitvorming, inclusief de voorbereiding en de opvolging ervan.
 • De keuze van leden en bestuurders verloopt via een afgesproken procedure en houdt rekening met specifieke competenties en bepaalde evenwichten zoals gender.
 • De bevoegdheden van alle beleids- en adviesorganen zijn helder geformuleerd en aan alle participanten bekendgemaakt.
 • Het bestuur geeft richting aan de organisatie van zijn scholen.
 • Het bestuur ondersteunt op een billijke wijze alle scholen die het onder zijn verantwoordelijkheid heeft.

Enkele voorbeelden:

 • Een beslissing wordt goed voorbereid en doordacht genomen. Eens de bestuurlseden een beslissing genomen hebben, dragen ze haar collegiaal uit.
 • Het bestuur zal de beschikbare omkadering en middelen op gelijkmatige wijze aanwenden voor al zijn instellingen.

Integriteit

sla link op in klembord

Kopieer

De dimensie ‘integriteit’ gaat over de volgende vijf principes:

 • De bestuurders engageren zich loyaal voor de missie, visie en de doelstellingen van de vereniging.
 • Hun betrokkenheid en onderlinge relaties getuigen van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
 • Integriteit en samenwerking, dialoog en transparantie kenmerken de werking van het bestuur.
 • De raad van bestuur hanteert een geheel van checks and balances.
 • De algemene vergadering oefent een gepast toezicht uit op de raad van bestuur.

Enkele voorbeelden:

 • Er zijn duidelijke afspraken over eventuele vergoedingen van bestuursleden.
 • Het bestuur legt op een zo transparant mogelijke en aangepaste wijze rekenschap en verantwoording af aan de personeelsleden en ouders over de manier waarop het zijn doelstellingen nastreeft en bereikt en zijn middelen besteedt.

Inspraak

sla link op in klembord

Kopieer

Onder het domein ‘inspraak’ vind je de volgende principes terug:

 • Het bestuur verduidelijkt de wijze waarop het de leidinggevenden, in het bijzonder de directeurs, betrekt bij het beleid van zijn scholen.
 • Het bestuur geeft concrete beleidsruimte voor initiatief en ontwikkeling aan zijn scholen.
 • Het bestuur versterkt de betrokkenheid en organiseert de inspraak vanwege het personeel, de ouders en de leerlingen via specifieke overlegorganen.

Enkele voorbeelden:

 • Het bestuur betrekt de directies, ongeacht het onderwijsniveau, bij het strategisch beleid.
 • Het bestuur gaat na hoe het leerlingen en ouders bij het beleid betrekt.

Een heel duidelijk en inspirerend artikel over het charter van goed bestuur verscheen in het tijdschrift In Dialoog. De auteur van het artikel vult de verschillende principes in op een herkenbare manier, waardoor het onmiddellijk vertaalbaar is naar de eigen concrete bestuurlijke werking en code van goed bestuur.

Code van goed bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Een code van goed bestuur omschrijft de gedragsregels die je voor jezelf als bestuur vastlegt. Als je kwaliteitsbewust wil besturen, heb je regels en afspraken nodig die zowel een vlotte en professionele werking van je bestuur faciliteren, én die voldoende checks and balances inbouwen.

Checks and balances voorkomen machtsmisbruik. Zij garanderen dat er enerzijds voldoende controlemechanismen (checks) in je structuur ingebed zitten en dat er voldoende evenwicht (balances) is tussen de beslissings- en opvolgingsverhoudingen anderzijds. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwacht dat je de principes uit haar charter als vertrekbasis en leidraad neemt voor de uitwerking van een code van goed bestuur.

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio