Lessenroosters samenstellen

Voor iedere opleiding die de academie organiseert, beschikt ze over een lessenrooster. Een opleiding komt overeen met een optie in een graad van een domein of in een kortlopende studierichting.

Een lessenrooster samenstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

Een lessenrooster weerspiegelt de pedagogische afwegingen die een academie maakt met het oog op het bereiken van de leerplandoelen.

De regelgeving laat academies vrijheid om het onderwijs vorm te geven. Binnen de contouren van het organisatiebesluit kan de academie zelf het lessenrooster van een opleiding bepalen. De academie kan aan de leerlingen een aantal mogelijke alternatieven bieden. Een leerling kan echter enkel kiezen uit de lessenroosters die de academie aanbiedt, hij kan niet zelf zijn lessenrooster samenstellen.

Het lessenrooster bevat altijd de vakken die het organisatiebesluit verplicht oplegt. Daarnaast bevat het nog andere vakken die de academie kiest uit lijst van mogelijke vakken voor die opleiding (verplichte keuzevakken). De academie bepaalt autonoom in welk leerjaar welk vak voorkomt.

Voor heel wat opleidingen bepaalt het organisatiebesluit hoeveel lestijden er naar de verplichte vakken moeten gaan en hoeveel naar de keuzevakken. Als er geen verplicht aantal lestijden wordt bepaald, is de academie vrij om één of meer lestijden aan dat vak te besteden. De som van de lestijden van alle vakken over de verschillende leerjaren komt overeen met de minimale studieomvang, die per domein en per graad in het niveaudecreet dko is vastgelegd.

Vakken die de academie optioneel aanbiedt bovenop de minimale studieomvang, zijn facultatieve vakken. Die vakken zijn niet verplicht voor alle leerlingen van de opleiding.

Een overzicht van de minimale studieomvang, de vakken die in een lessenrooster van een opleiding moeten of kunnen voorkomen en de lestijden die je eraan moet besteden, is te vinden via opleidingenstructuur deeltijds kunstonderwijs.

Als een academie verschillende trajecten organiseert voor een opleiding, bijvoorbeeld een vijf- en een tienjarig traject in de 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, zijn er verschillende lessenroosters nodig.

De meest actuele versie houdt de academie ter beschikking van de verificatie en onderwijsinspectie. Aan de hand van het lessenrooster controleert de verificateur of de leerlingen regelmatig zijn en dus in aanmerking komen voor financiering. Leerlingen moeten alle vakken van het lessenrooster volgen, tenzij ze een vrijstelling hebben.

Basislessenrooster voor kinderen en jongeren

sla link op in klembord

Kopieer

Basislessenrooster voor volwassenen vierde graad

sla link op in klembord

Kopieer

Beeldend kunstenaar

sla link op in klembord

Kopieer

Fotograaf

sla link op in klembord

Kopieer

Ontwerper

sla link op in klembord

Kopieer

Kortlopende studierichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Henk de Baene
pedagogisch begeleider
   02 507 06 70
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio