Aan de slag in je klas

Voor je artistiek-creatief en concreet aan de slag gaat in je klas, kun je met een aantal kaders en documenten kennismaken. Je bestudeert je leerplannen, vertaalt die in een jaarplan, denkt daarbij na over evaluatie.

Leerplannen

sla link op in klembord

Kopieer

Wat is een leerplan? Een leerplan bevat leerplandoelen en een reeks tips die je uitnodigen om ermee aan de slag te gaan.

In het dko zijn er leerplannen per graad. In de eerste drie graden zijn die gebaseerd op basiscompetenties. De doelen van de vierde graad en van de kortlopende studierichtingen bouwen daarop verder en die leggen ook een link met de maatschappelijke rollen (of de beroepskwalificaties). 

De leerplannen van de vierde graad hebben doelen per optie.

De doelen in de leerplannen zijn voor het geheel van de opleiding en niet per vak geformuleerd. Het is een stimulans om het onderwijs als team vorm te geven. Een geïntegreerde, vakoverschrijdende aanpak is wenselijk, waarbij elke leraar vanuit zijn eigen deskundigheid meewerkt aan het leerproces van de leerling. Succes! 

Download onze leerplannen.

Jaarplannen

sla link op in klembord

Kopieer

Een jaarplan is een document waarin de leraar de delen van een leerplan voor een bepaalde opleiding/optie voor een bepaalde klas vertaalt naar een concreet overzicht van ‘leerinhouden’, eventuele opdrachten en doelstellingen. Het jaarplan ordent en verdeelt de delen van het leerplan in relatie met de beschikbare onderwijstijd over het hele schooljaar en zorgt zo voor evenwicht in de aangeboden onderwijsinhouden van het leerplan. 

Een jaarplan is een werkdocument dat je eventueel kunt aanpassen tijdens het schooljaar. Je vertrekt vanuit een realistische planning waarin je het eventueel wegvallen van lessen kunt ondervangen. Het jaarplan dient ook als hulp- en communicatiemiddel voor de vakgroep. 

Bij het opstellen kunnen deze suggesties helpen:  

 • Je houdt het best rekening met het beschikbare aantal lestijden, de concrete schoolkalender en afspraken gemaakt binnen het team of de vakgroep. 
 • Een jaarplan stelt men het best per leerjaar en per vak op. De vakgroep kan het initiatief nemen voor het samen opstellen van het jaarplan. 
 • Het is nuttig om belangrijke zaken te vermelden als: de klas, het aantal lestijden per week, referentie van het leerplan. 
 • Het is nuttig en nodig om jaarplannen bij het begin van het schooljaar te actualiseren. 
 • Het is zinvol dat de verschillende jaarplannen op de school aanwezig zijn. 
 • Uitwisseling van jaarplannen onder collega’s (vakken met eventuele raakpunten, binnen en tussen graden) is aan te bevelen.

Download onze jaarplannen.

Evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

De academie bepaalt zelf haar visie op evalueren en beslist dan ook zelf hoe de evaluatie verloopt. Een leerling is verplicht om eraan deel te nemen. Leerlingen die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig zijn, zijn niet geslaagd.

Elke leerling heeft voor elk vak minstens twee keer per schooljaar een bespreking met zijn leraar van zijn brede artistieke ontwikkeling. Dat gesprek vindt plaats op basis van een schriftelijke neerslag van zijn ontwikkeling. Hoe die neerslag er uit ziet, bepaalt de academie.

Op het einde van de vierde graad kunnen leerlingen een beroepskwalificatie (BK) behalen. De leerlingen werken aan een BK tijdens de lessen artistiek-creatieve vorming. 

De basisprincipes van de visie legt de academie duidelijk uit in het academiereglement.

Meer informatie over breed en competentiegericht evalueren vind je in de omzendbrief leerlingen evalueren in het deeltijds kunstonderwijs.

Download onze evaluatiefiches en BK's.

Cultuur in de Spiegel

sla link op in klembord

Kopieer

Cultuur in de Spiegel (CiS) kan je inspireren voor het opbouwen van je lessen.  

Cultuur is een spiegel voor hoe we denken en wat we doen. Ontdek hoe CiS je helpt cultuur een plaats te geven in jouw klas- en schoolpraktijk.  

De principes van CiS worden meegenomen in de leerplannen, bijvoorbeeld in dit algemeen leerplandoel:

  De leerling verwerft deze basisvaardigheden:  

  • neemt waar (registreren met zintuigen);  
  • verbeeldt (omzetten van waarneming in iets nieuws);  
  • conceptualiseert (vertalen van waarneming en verbeelding in concepten; taal geven);  
  • analyseert (ontdekken van logica, structuren, modellen … achter de dingen). 

   Download meer info over CiS en andere inspiratiedocumenten.

   Kunstkuur

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. 

   Heel wat scholen van kleuter- en leerplichtonderwijs en instellingen van het hoger onderwijs zijn vragende partij voor ondersteuning op het vlak van kunst- en cultuureducatie door artistieke professionals. Leraren in het kunstonderwijs zijn zelf kunstenaars en dus goed geplaatst om de vonk te laten overspringen. Zij kunnen hun collega’s van basis- of secundair onderwijs inspireren en ondersteunen in vakgebieden waar ze minder vertrouwd mee zijn.

   Voor meer informatie kun je terecht op cultuurkuur.be

   Contact

   Henk de Baene
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 70
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio