30 maart 2023 – Ontwerp van decreet over leersteun: in het kort

Het had allemaal wat langer geduurd dan gepland, maar daar was dan eindelijk het langverwachte én belangrijke ontwerpdecreet Leersteun, waarover al zoveel te doen geweest was. Er was tijdens de procedure wat meer tijd dan normaal overgegaan bij de Raad van State, maar bij het bekijken van het consciëntieuze werk door de Raad van State, kun je niet anders besluiten dan dat zulks inderdaad niet een-twee-drie afgehandeld is. En dat was dan zeker nog niet álle onderwijswerk voor de Raad van State dezer dagen en weken…
vr 31 maart 2023

30 maart 2023 – Samenwerking tussen kleuterscholen, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor ontwikkelingsstoornissen

Te midden van een (aanvankelijk) wel heel beperkte opkomst, -- drie onderwijscommissarissen (van de vijftien) en minister Weyts --, door wellicht meerdere ‘stoorzenders’ (fileleed door (onverwachte) wegwerkzaamheden, buitenlandse missie, en andere) stelde Jan Laeremans een vraag om uitleg waarmee hij leek aan te geven dat de minister in het inderdaad problematische onderwerp ervan meer sturend zou moeten optreden. Om een of andere reden zat deze vraag niet in de oorspronkelijke lijst van vragen voor deze week, maar ze stond alleszins wel ineens op de agenda van de Onderwijscommissie. Waarover ging het? Over de problematische wachttijden in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS) om kinderen te laten diagnosticeren op een ontwikkelingsstoornis: een probleem met een onderwijs-, maar vooral een welzijnsdimensie. Er waren blijkbaar ook grote verschillen inzake diagnosticering tussen de vier bestaande COS. De door vragensteller Laeremans gewenste uniformisering van de rapportage van die verschillende COS zat er (nog) niet meteen aan te komen. En die toestand had ook een negatieve impact op kleuterleerkrachten (stress, soms ziekte en burn-out). Vond ook minister Weyts dat de wachttijden korter moesten, dat er een nauwkeurige en eenvormige registratie, zowel van wachtlijsten als van gestelde diagnoses, moest komen, hoe verliep de samenwerking tussen het CLB en het COS wat kleuters betrof en zou hij overleggen met minister van Welzijn Hilde Crevits?
vr 31 maart 2023

30 maart 2023 – 'De Onderwijzer' van Het Nieuwsblad

Ook Koen Daniëls had over dit thema eigenlijk een vraag om uitleg op de agenda, maar door fileperikelen geraakte hij pas laattijdig in de commissiezaal en dus waren er “formeel” slechts twee vragenstellers en moest ‘vragensteller’ Daniëls genoegen nemen met de rol van interveniënt, maar dat kon de ‘pret’ niet bederven. Tenminste, het ging om een belangrijke en ernstige kwestie, waarop de hele commissie, -- intussen was dus inderdaad wat meer volk gearriveerd --, heel goed reageerde, vond ik. Ook Elisabeth Meuleman had een soortgelijke vraag om uitleg ingediend, maar zij bleef om mij onbekende redenen helemaal afwezig.
vr 31 maart 2023

30 maart 2023 – Aantal diploma’s binnen ‘bedoelde’ termijn

Voor we aan de behandeling van een langverwacht en belangrijk ontwerpdecreet zouden toekomen, was er nog een laatste vraag om uitleg over een thema dat de vragensteller in kwestie, Koen Daniëls, zo ongeveer elk jaar opnieuw ter harte nam. Inderdaad, er waren ter zake nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen: over de studieduur in het hoger onderwijs. Met die cijfers in de hand schetste vragensteller Daniëls de voorbije jaren van de zgn. flexibilisering in het hoger onderwijs (nwvr: ooit gestart met toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, alweer 20 jaar geleden). Oké, in de bewuste cijfers was een procentuele daling te zien in het aantal studenten dat het diploma behaalde binnen de ‘gewone’ duurtijd van het zgn. modeltraject van bv. de bacheloropleiding in kwestie. Maar om dan meteen te spreken van een “doorgeslagen flexibilisering” leek mij toch wat overdreven. Alleszins was en is die flexibilisering nuttig, niet alleen voor de specifieke situaties die Daniëls noemde maar ook voor studenten die gewoon mits wat meer tijd ook in staat waren om een hogeronderwijsdiploma te behalen. En zulke studenten bestaan nu eenmaal. Intussen waren er uiteraard de nieuwe decretale maatregelen inzake studievoortgang. Hoe beoordeelde minister Weyts de nieuwe cijfers, wat kon er nog gedaan worden om de studieduur zo efficiënt mogelijk te houden, maar opvallend ook: hoe kon men ervoor zorgen dat er meer gelijkheid kwam in slaagkansen tussen studierichtingen gericht op verdere studies uit dezelfde onderwijsvorm in het secundair onderwijs?
vr 31 maart 2023

30 maart 2023 – Jaarrapport 2022 over actieplan Levenslang Leren

Loes Vandromme haalde enkele pertinente vaststellingen uit het recent gepubliceerde jaarrapport (2022) over het actieplan Levenslang Leren. Er was al heel wat gebeurd, maar er moesten toch nog extra inspanningen geleverd worden om de beoogde versnelling te realiseren, met ook één beleidsdomeinoverschrijdende strategie. Wat vond minister Weyts van een en ander en hoe zou hij de nodige versnelling mee tot stand brengen?
vr 31 maart 2023

29 maart 2023 – Wachtrijen voor inschrijving in buitengewoon onderwijs

In inschrijvingstijden was de “kampeerproblematiek” nog niet helemaal verdwenen, met name voor het buitengewoon onderwijs, waarvoor anders dan voor het gewoon onderwijs, nog geen nieuw Inschrijvingsdecreet tot stand gekomen was. Wat ging minister Weyts daaraan doen, zo vroeg Loes Vandromme als eerste actuele vraag in de rij.
do 30 maart 2023

29 maart 2023 – Aanbod voor excellerende studenten in hoger onderwijs

Zelf had ik het ook in mijn krant gelezen op 28 maart en op 29 maart 2023 (voor abonnees). De vraag naar meer aanbod voor studenten die wilden excelleren, zoals ook gevraagd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Beide vragenstellers, Brecht Warnez en Gwendolyn Rutten, legden de link naar wat al gedaan werd in het onderwijsbeleid voor hoogbegaafden in het leerplichtonderwijs, maar quid in het hoger onderwijs? Vragensteller Warnez maakte het zelfs naderhand heel concreet door voor de top 10 procent van de studenten in élke hogeronderwijsinstelling een aangepast aanbod te vragen.
do 30 maart 2023

29 maart 2023 – Nieuwe minimumdoelen voor tweede en derde graad secundair onderwijs

Deze week kon ik echt niet anders dan voor mijn stukjes eerst te beginnen met het laatste thema bij de actuele vragen over onderwijs tijdens deze plenaire vergadering. Niet dat de teneur van de tussenkomsten, gelet op de voorgeschiedenis, mij nog kon verbazen, maar toch eh… De lezer herinnert zich ongetwijfeld de vergadering van de Onderwijscommissie op 16 maart 2023 over hetzelfde thema. Om wat tijd te winnen ga ik hier nu niet alle (uitgezonderd één) mediareferenties opnemen van 28 en 29 maart 2023 over het akkoord dat intussen bereikt was (nwvr: gezamenlijke persconferentie met minister Weyts op 28 maart 2023, zoals hij zich al zo ongeveer op 16 maart voorgenomen had en dat was gelukt, waarvoor dank), maar meteen samengebald naar enkele kernpunten van de zaak gaan. De twee vragenstellers, Koen Daniëls en Jean-Jacques De Gucht, brachten het in hun vragen overigens niet verder dan wat nu, na dat akkoord, de verdere stappen zouden zijn, terwijl dat al, vanuit de talrijke persberichten, helemaal bekend was.
do 30 maart 2023

28 maart 2023 – Ontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn: in het kort

Eerst enkele elementen uit de voorgeschiedenis van dit dossier, dat overigens al heel wat jaren meeging en dat specifiek betrekking heeft op het Gemeenschapsonderwijs. Ik herinner selectief aan:
  • dat andere decreet dat relevant is in deze context en al vorig jaar tot stand kwam;
  • vragen om uitleg over de concrete casus-Eine en de latere oplossing daarvan;
  • en ten slotte nog recente actuele vragen over het verwante domein van onderwijsinternaten waarin ook kinderen/jongeren met bijzondere zorgnoden opgevangen worden; zaken die overigens ook in deze bespreking opnieuw vermeld werden.
di 28 maart 2023

10 van 801

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio