28 maart 2024 – SIHO en cognitief sterk functionerende studenten

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was zo’n beetje de hogeronderwijspendant van een klassiek N-VA-onderwijsbeleidsaccent in het basis- en secundair onderwijs, dat aan het eind van vorige legislatuur geresulteerd had in een resolutie van de volledige meerderheid en intussen ook in een hele praktijk met ankerscholen enz. Voor het hoger onderwijs ging het Steunpunt Inclusie Hoger Onderwijs (SIHO) in dezen aan de bak. Relevante achtergrondinformatie was het advies ‘Excelleren in het hoger onderwijs’ van de Vlaamse Vereniging van Studenten en de fiche over hoogbegaafdheid van het SIHO. Vragensteller Kathleen Krekels wilde vooral meer uitleg bij de werking van het SIHO (en zijn partnerschappen) op dit terrein.
za 13 april 2024

28 maart 2024 – Planlastrapport van de Onderwijsinspectie

We hadden het nog maar één week eerder nog maar eens over het planlastthema gehad bij de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV, of daar dienden zich alweer vier vragenstellers aan, want er was ook nog het eerste planlastrapport van de Onderwijsinspectie. Uit al die voorgaande besprekingen wisten we dat planlast een veelkoppig ‘monster’ was, waarbij diverse actoren boter op het hoofd hebben. En dus… kwamen eigenlijk alle klassieke vragen daarover ook hier weer terug. Én de gekende antwoorden en diverse aspecten. ‘t Zal wel stilaan zo gaan zeker eh, beste lezer? Maar één dag later was er ineens toch nog iets, waardoor een mij tijdens de commissievergadering zelf wat vreemd voorkomende bijvraag van Loes Vandromme ineens veel duidelijker werd (“afsluitend heb ik de vraag welke rapporten er nog zijn opgemaakt door de inspectie, die misschien al op uw bureau liggen en die u misschien nog voor 9 juni stilletjesaan zult bekendmaken.”).
za 13 april 2024

28 maart 2024 – Kinesitherapeuten in buitengewoon onderwijs

Ik weet niet hoever de ervaringen van minister Weyts reiken met betrekking tot de NMBS, maar hij (én vragensteller Vandromme) kent alleszins het waarschuwingsdbordje aan Franse spoorwegovergangen: “Un train peut en cacher un autre”. Rond die fraaie Franse mobiliteitsmetafoor weefde hij zijn antwoord op de financiële vraag om uitleg van Loes Vandromme, afkomstig uit een brief van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten, AXXON. Hun verloningsvraag stond te lezen in dit dossier (p.3 et al.).
za 13 april 2024

28 maart 2024 – Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal: in het kort

Voor de behandeling van dit ontwerpdecreet in de Onderwijscommissie herinner ik graag aan een vraag om uitleg op 27 april 2023, waar het ging over een pioniersproject rond een bijzonder type van tweetalig basisonderwijs: Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Het voorliggende ontwerpdecreet zorgde nu voor de decretale verankering van dat model. Daar kwam legistiek wel een en ander bij kijken, wat mooi beschreven staat in de memorie van toelichting (p.3-8). Het ging, kort gezegd, om de mogelijkheid (uiteraard geen verplichting) voor kinderen die doof of slechthorend zijn en kinderen die dit wensen, les te krijgen in Vlaamse Gebarentaal én het Nederlands in het gewoon onderwijs. In zijn toelichting van de decretale regels voor wie zulk onderwijs wilde organiseren verwees minister Weyts ook naar het enige proefproject op dit moment, Sint-Joris Beernem en de startersgids “Samen op taalreis”.
za 13 april 2024

28 maart 2024 – Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft: heel kort

Hiervoor gaan we eerst even terug naar 12 juli 2023. Toen werd namelijk bij spoedbehandeling, rechtstreeks in de plenaire vergadering dus, al een eerste decretale ingreep geklaard over de naamswijziging van de opleiding in kwestie. Nu ging het om de decretale verankering voor de toekomst, ook opnieuw via een voorstel van decreet.
za 30 maart 2024

28 maart 2024 – Gedachtewisseling over het proces voor de ontwikkeling van de minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs en het 7e jaar: een bondig commentaar

Deze gedachtewisseling met minister Weyts en enkele bevoorrechte actoren ging over een nieuwe fase in het uitgebreide verhaal van de minimumdoelen voor onderwijs deze legislatuur. Vorige legislatuur waren eigenlijk al de eindtermen/minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs decretaal geregeld onder toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits. Maar door de bekende complicaties met de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs deze legislatuur waren er goede redenen om ook die van de eerste graad aan te passen. Voor het nieuwe “zevende leerjaar gericht op het hoger onderwijs” moesten sowieso nog minimumdoelen bepaald worden. Over al die zaken was recent een politiek akkoord bereikt: de behandeling van het voorstel van decreet zou weldra volgen, maar eerst dus nu een voorafgaande gedachtewisseling in de Onderwijscommissie.
za 30 maart 2024

27 maart 2024 – Staking in Brusselse gemeentescholen

Aan het begin van deze plenaire vergadering werd eerst ongeveer een kwartier besteed aan: (i) de hand-en-spandiensten die ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Filip De Winter tegen betaling geleverd zou hebben aan China en het verzoek om ontslag te nemen als ondervoorzitter (nwvr: dat liep op een sisser uit), (ii) de verlenging tot en met 8 mei 2024 van het mandaat van de Bijzondere commissie inzake seksueel misbruik in de Kerk en elders (nwvr: dat was geen probleem) en (iii) de blaam die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne recent opgelopen had (nwvr: dat punt zou later in de vergadering aan bod komen). En dan was het tijd voor de actuele onderwijsvragen, die deze keer eerst in de rij stonden. Eerlijk gezegd, had ik op deze dag op deze plaats nog een en ander verwacht over de zaak-Bart De Pauw en de documentaire ‘Het proces dat niemand wou’, omdat daarover in de media van toch ook politieke tegenstellingen sprake was, maar dus niets daarvan bij de actuele vragen.
wo 27 maart 2024

21 maart 2024 – Lokale overlegplatformen

De eerste vraag van de vergadering ging over een thema dat we bij vragen om uitleg of bij actuele vragen niet zo meteen al waren tegengekomen. Wél bij de schriftelijke vragen. Vragensteller Hilâl Yalçin verwees er expliciet naar: schriftelijke vraag nr. 569 van 23 mei 2023 en schriftelijke vraag nr.193 van 13 december 2022. Lokale overlegplatformen, daarover ging het, en meer bepaald, de achterhaalde gebiedsafbakening daarbij, zoals vermeld in het memorandum van de Limburgse LOP-werking. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen over die LOP’s, één adres. Had de onderwijsminister uit de Vlaamse Rand oren naar de Limburgse verzuchtingen, met name ook wat het problematische B-stroomaanbod in het secundair onderwijs betrof?
ma 25 maart 2024

10 van 160

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio