8 juli 2021 – Vlor-advies over DBFM-voorontwerp van decreet

Jo Brouns had niet minder dan twee volle A4’s ingediend voor zijn vraag om uitleg, weliswaar met meerdere citaten uit het Vlor-advies in kwestie. Op 2 juli 2021 had de Vlaamse regering het desbetreffende voorontwerp van decreet voor de tweede keer goedgekeurd. Niet voor het eerst ging het daarbij om de afweging tussen de DBFM-financieringsformule en de reguliere financiering voor investeringen. De Vlor had positief commentaar geleverd, maar ook gewaarschuwd voor enkele valkuilen en diverse verzoeken bij de toepassing voor de nieuwe zgn. Scholen van Vlaanderen tot de minister gericht. Hoe zou hij met het Vlor-advies omgaan?

Minister Weyts haalde de sterke DBFM-punten uit het Vlor-advies, die me vanuit de voorgeschiedenis van deze werkwijze niet onbekend voorkwamen. Het Vlor-advies had ook geleid tot enkele (beperkte) aanpassingen aan het voorontwerp van decreet. Inzake de aandachtspunten kwamen eigenlijk de ‘klassieke’ elementen weer aan bod: de kostenvergelijking met het reguliere financieringssysteem die precies moest gebeuren en het feit dat DBFM een voldoende schaalgrootte vergde. De minister schetste ook het hele financiële plaatje met de verdeling tussen de twee formules die op een 30/70-verhouding uitkwam. Hij betoogde dat het om twee complementaire systemen ging. Wat capaciteitsbehoeften op langere termijn betrof, herhaalde de minister eigenlijk wat hij al gezegd had bij de bespreking van het Masterplan Scholenbouw 2.0 op 20 mei 2021.

Het belangrijkste punt uit het vervolg van de bespreking had te maken met de timing van deze nieuwe DBFM-episode en de timing van de desbetreffende middelen op de begroting: konden die middelen die nu al op de begroting stonden ook gebruikt worden voor reguliere investeringsprojecten, zolang er nog geen DBFM-scholen opgeleverd waren? Dat was Brouns’ bijkomende vraag. Daarnaast vroeg interveniënt Arnout Coel aandacht voor de bedenkingen over multifunctionaliteit in het Vlor-advies. Op de eerste vraag antwoordde de minister niet, evenmin als op de kwestie over de multifunctionaliteit. Het was inderdaad stilaan tijd voor vakantie … Op 14 juli 2021 was er nog wel een plenaire vergadering gepland, met zelfs vier actuele vragen aan minister Weyts. Ik bericht daarover elders op deze pagina’s.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio