8 februari 2024 – Sterke toename van het aantal anderstalige leerlingen

Op de website van Vlaams Belang konden we hierover al vooraf lezen. Online verbonden met de commissievergadering deed vragensteller Roosmarijn Beckers uitgebreid haar verhaal (7 minuten). Een verhaal dat later in de vergadering niet onverwacht vooral teruggreep naar diverse, eerdere gelegenheden waarop minister Weyts over ouderlijke verantwoordelijkheid en financiële straffen voor hen die hardleers waren in hun verzuim van bepaalde verplichtingen gesproken had (met ook nu weer aandacht voor diverse andere, soms met anderstaligheid verwante aspecten: oudere precedenten en recentere precedenten (met ook schriftelijke vragen rond terugvordering van de schooltoeslag)).

Vragensteller Beckers betrok nog wel een recenter element in haar vragen, namelijk: het extra werkingsbudget voor de scholen in het gewoon basis- en het secundair onderwijs die de voorbije drie schooljaren minstens één keer meer dan 50 procent leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands hadden (TNN, 20 miljoen euro)). Hoe zat het daar precies mee?

Het eerste deel van het antwoord van de minister was gewoon herhaling. Het gelanceerde perceptieonderzoek bij de leraren van het eerste leerjaar lager onderwijs over de kennis van het Nederlands bij 6-jarigen en hun ervaringen met de taaltrajecten na KOALA-screening zou de komende maanden worden uitgevoerd. Er zou nog een oproep volgen voor de actualisatie van de wetenschappelijk ontwikkelde Toolkit “breed evalueren taalcompetentie Nederlands” voor het lager en secundair onderwijs. De resultaten van KOALA 2023 waren net binnengekomen en werden verwerkt zodat die op erg korte termijn openbaar zouden worden. Het vermelde extra TNN-budget werd in twee delen uitbetaald aan 402 scholen basisonderwijs, 104 scholen secundair onderwijs en zes centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (50 procent op 30 januari 2024, 50 procent medio 2024). Het lopende schooljaar was het “Schooljaar van het Nederlands”, met diverse trajecten. En het proces van de nieuwe eindtermen basisonderwijs en de Vlaamse Toetsen (eerste echte afname voorjaar 2024): ook dát was herhaling.

In het tweede antwoord van de minister kwam dan zijn visie over ouderlijke verantwoordelijkheid en de link met Groeipakket, schooltoelage en lokaal sociaal beleid aan bod. En ook dát was herhaling.

Om af te ronden: (cf. vragen van interveniënt Kathleen Krekels) aan het charter met de onderwijsverstrekkers werd gewerkt; er bestond daarnaast al een inspiratiegids met een hele bloemlezing, van alle mogelijke vormen van taalintegratietrajecten voor zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs; nog een andere inspiratiegids voor taalactiviteiten buiten de schoolmuren en -uren van de Karel de Grote Hogeschool zou binnenkort volgen.

Maar om ook nog even “politiek” te eindigen: vragensteller Beckers legde tot slot (verkeerdelijk, leek mij) het popperiaanse Optimism is a moral duty in de mond van de minister, die het doorgaans heeft over het iets gewonere “de zon in een plas water zien schijnen” (nwvr: de morele verplichtingskwestie herinnerde ik me meer van een vroegere Belgische premier die onlangs tijdens de laatste boerenbetoging nog in de Brusselse Wetstraat gespot was… op zijn fiets); maar vooral was Beckers de heraut van een nieuwe Vlaamse meerderheid mét de partij van de minister, waarbij ze zich richtte tot álle Vlamingen, ook de nieuwe, en en passant nog even een beroep deed op een Twitterbericht (nwvr: bestaat dat nu nog eigenlijk?) van een voor haar onverdachte bron. Of het zopas door België met voorzitter-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor bereikte EU-migratiepact (instemming van de lidstaten met tien stukken wetgeving ter goedkeuring nu naar het Europees Parlement) in dit verband genade zou vinden in Beckers’ ogen viel dan weer wél te betwijfelen…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de sterke toename van het aantal anderstalige leerlingen van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio