28 oktober 2020 – Voorstel van decreet IV n.a.v. de coronacrisis: een kort commentaar

Net als tijdens het school- en academiejaar jaar 2019-2020 (coronadecreet I, II en III) zijn ook in het lopende school- en academiejaar 2020-2021 maatregelen nodig om op rechtszekere wijze onderwerpen te regelen zoals de organisatie van opleidingen, inschrijvingen, evaluaties, doorlichtingen en controles, en stages. Als er niet wordt ingegrepen, dreigt ook de organisatie van het huidige school- en academiejaar 2020-2021 immers gevolgen te hebben voor leerlingen, cursisten en studenten. Onderwijsinstellingen moeten daarom een kader hebben waarbinnen ze zich kunnen organiseren. Dat is nodig om de individuele rechten van alle betrokkenen te kunnen garanderen. Voor de concrete details verwijs ik graag naar de artikelsgewijze memorie van toelichting (p.3-12). Soms gaat het om de verlenging van maatregelen in vorig parlementair werkjaar.

Daarnaast was door Hannelore Goeman de spoedbehandeling gevraagd van een sp.a-voorstel van resolutie over flankerende maatregelen tot uitvoering van het ingediende voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs in tijden van coronacrisis (IV), en het garanderen van kwalitatief en veilig onderwijs voor iedereen. Heel wat van de gevraagde punten kwamen mij heel bekend voor vanuit de eerdere, talrijke coronabesprekingen, zowel in de Commissie voor Onderwijs als in de plenaire vergadering. Hannelore Goeman motiveerde het voorstel van resolutie met de vaststelling dat in het voorstel van decreet nog een aantal zaken zouden ontbreken.

De behandeling van dat alles voltrok zich pas in de latere avond. Het voorafgaande actualiteitsdebat over de bijkomende maatregelen die door de Vlaamse regering werden genomen in het kader van de coronacrisis en de actuele vragen hadden aardig wat tijd gekost. En dan moesten nog eerst de al geagendeerde punten besproken worden: twee ontwerpen van decreet.

Om 20.24 u kon dan gestemd worden over het principe van de spoedbehandeling zelf van de toegevoegde agendapunten. Voor het voorstel van decreet stemden 116 leden voor (unanimiteit) de spoedbehandeling. Voor het voorstel van resolutie stemden in eerste instantie 113 leden voor en 1 lid tegen. Het ging om de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, maar die meldde meteen technische problemen en zijn stem moest omgezet worden in een stem vóór.

Koen Daniëls overliep vervolgens de vele punten uit het voorstel van decreet, waarbij hij ook aanstipte met welke punten uit het sp.a-voorstel van resolutie al rekening gehouden was en welke punten niet helemaal klopten. Loes Vandromme sloot zich daarbij aan, maar beklemtoonde nog twee voor haar belangrijke zaken: iedereen mee op de digitale trein nemen in de centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs en relancemaatregelen voor het volwassenenonderwijs, gelet op de gedaalde inschrijvingscijfers daar. Hannelore Goeman betoogde ten slotte dat diverse punten uit haar voorstel van resolutie toch nog opvolging behoefden.

Het voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd. De stemuitslag voor het voorstel van resolutie luidde: 29 voor, 66 tegen, 23 onthoudingen.

Je kunt de video-uitzending [vanaf 6:23:25] bekijken en het verslag lezen.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio