28 april 2022 – Ontwerp van decreet over vervangende eindtermen en vervangende specifieke eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw: een heel bondig, persoonlijk commentaar

Slechts iets meer dan 20 minuten nam deze bespreking in beslag. Ik kan het hier dan ook heel beknopt houden en wijs gewoon op enkele zaken die ik (ook politiek) belangrijk vond.

Eén. Eigenlijk stond CD&V (of wellicht moet ik voortaan schrijven: “cd&v”) alleen met haar positieve houding ten aanzien van dit ontwerpdecreet waarmee de steinerscholen gebruikmaakten van het decretale recht om vervangende, gelijkwaardige eindtermen aan te vragen. Alle andere aanwezige partijen vonden die hele handelwijze in mindere of meerdere mate in feite maar niets. Het zei opnieuw veel over de dubbelzinnigheid die sommigen demonstreren, wanneer het gaat om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Sommigen benadrukken wel dat eindtermen “het minimum van het wat” zijn (als bevoegdheid van de overheid), maar als dat zgn. minimum de facto (zo goed als) de hele onderwijstijd opslorpt, waardoor er van eigen inhoudelijke doelen in een pedagogisch project (nwvr: ja, dat laatste gaat niet zomaar exclusief over het hoe…) nauwelijks sprake kan zijn, dan geven die sommigen niet thuis.

Twee. Mag ik er overigens aan herinneren dat bij de eindtermen basisonderwijs in 1996, een dossier dat met succes aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd werd wegens schending van de Grondwet, het niet alleen ging om het ontbreken van een “afwijkingsmechanisme”, maar ook om te veel en te gedetailleerde eindtermen. Want anders begrijp ik niet waarom het nadien bijgestuurde decreet de initiële eindtermen óók duidelijk versoberde… Maar goed, we zullen afwachten wat meer dan 25 jaar later het oordeel van het huidige Grondwettelijk Hof is in het dossier van de eindtermen tweede en derde graad van het secundair onderwijs en ons als believers in de rechtsstaat daarnaar schikken.

Drie. Uit de mond van interveniënt Jean-Jacques De Gucht, die verwees naar de eerdere hoorzitting over de eindtermen in de Onderwijscommissie, noteerde ik nog dat hij onze directeur-generaal “een bijzonder interessant persoon” vond…

Vier ten slotte de stemming dan. Alle meerderheidsfracties (soms tegen hun zin) en Groen stemden vóór, de Vooruit-fractie onthield zich en de Vlaams Belang-fractie stemde zelfs tegen. Misschien toch belangrijk (maar cf. ook supra) om te weten voor de kiezers die après tout veel belang hechten aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs…

Je kunt, zoals steeds, de video [vanaf 11:27] van de bespreking en de stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio