27 mei 2021 - Versoepelingen in deeltijds kunstonderwijs

Tijdens de voorgaande commissievergadering hadden we al soortgelijke vragen over het volwassenenonderwijs gehoord. Nu was het weer de beurt aan het deeltijds kunstonderwijs. Twee vragenstellers: Roosmarijn Beckers en Loes Vandromme. De open brief van 12 mei 2021, waarvan de eerste sprak, was blijkbaar niet zo open dat een gewone sterveling als ik die kon vinden. Ik heb gezocht op de website van de Vereniging van directeurs van de academies muziek, woordkunst en dans (VerDi), maar niet gevonden. Beckers citeerde uit de brief, vergeleek met de verfijningen in het volwassenenonderwijs, belandde opnieuw bij de al eerder besproken vrees voor weinig inschrijvingen volgend schooljaar, waarvoor versoepelingen nu misschien meer dan een slok op een borrel konden schelen, en vroeg de minister of hij een en ander alsnog mogelijk zou maken. De tweede vragensteller, Loes Vandromme, deed het verhaal nog eens ongeveer over, maar had daarbij ook nog specifiek aandacht voor de doorstroom naar het hoger kunstonderwijs.

Minister Weyts legde het proces uit van het corona-overleg, incl. de zgn. Coronawerkgroep dko, waarvan sprake bij de vragenstellers. Daaruit waren toen diverse verfijningen voortgekomen, maar de brief van VerDi dateerde van voordien en de verfijningen gaven al (deels) een antwoord op die brief. De minister lichtte die verfijningen (vanaf 24 mei 2021) dan gedetailleerd toe: voor zgn. statische en dynamische activiteiten plus ook de examens in de academies. Voor de gevraagde doorstroom naar het hoger kunstonderwijs bood het Dko-decreet bepaalde mogelijkheden. Medio juni zou nog een ruimer kader volgen, maar met enig voorbehoud wegens de onzekere evolutie van de pandemie.

Vragensteller Beckers herhaalde haar aandacht voor de monitoring van de inschrijvingscijfers volgend schooljaar. Vragensteller Vandromme deed hetzelfde, wat de verschillen tussen het dko en de sector van de amateurkunsten betrof. Afspraken op Vlaams niveau leken haar aangewezen. Interveniënt Kathleen Krekels had het niet zo voor die open brieven heel de tijd, terwijl die mensen toch betrokken waren in het overleg.

Minister Weyts repliceerde dat het hangende federale ministerieel besluit in kwestie beperkt was tot activiteiten en evenementen in de cultuur-, sport- en evenementensector. Niet: Onderwijs dus. Hij zou dat gezamenlijk wel willen bijsturen. Versoepelingen rond proclamaties, ook voor het dko, moesten sporen met dat ministerieel besluit. En de rest… de rest was herhaling. “…en de lijnen met het federale niveau zijn ondertussen gelegd”, dixit vragensteller Vandromme nog helemaal aan het eind, maar wat dat heel precies betekende, kon ik niet achterhalen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio