21 maart 2024 – Lokale overlegplatformen

De eerste vraag van de vergadering ging over een thema dat we bij vragen om uitleg of bij actuele vragen niet zo meteen al waren tegengekomen. Wél bij de schriftelijke vragen. Vragensteller Hilâl Yalçin verwees er expliciet naar: schriftelijke vraag nr. 569 van 23 mei 2023 en schriftelijke vraag nr.193 van 13 december 2022. Lokale overlegplatformen, daarover ging het, en meer bepaald, de achterhaalde gebiedsafbakening daarbij, zoals vermeld in het memorandum van de Limburgse LOP-werking. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen over die LOP’s, één adres. Had de onderwijsminister uit de Vlaamse Rand oren naar de Limburgse verzuchtingen, met name ook wat het problematische B-stroomaanbod in het secundair onderwijs betrof?

Een moeilijke kwestie toch, zo bleek uit het gesprek tussen minister en vragensteller. Eigenlijk zo’n beetje een catch 22:

  • de minister had zelf niet de decretale, laat staan grondwettelijke, bevoegdheid om onderwijs te organiseren, en hem die toch geven (lees: de minister decreteert wie waar welk onderwijs moet inrichten), zou net indruisen tegen artikel 24 van de Grondwet;
  • anderzijds dienden de LOP’s nét om onder onderwijsverstrekkers afspraken te maken over programmatie, — er was trouwens nu al LOP-werkingsgebiedoverschrijdende samenwerking perfect mogelijk —, maar in de praktijk raakten die onderwijsverstrekkers het in hun LOP’s, bijvoorbeeld over het gevraagde verplichte aanbod van een A- en een B-stroom in de eerste graad van elke school, niet altijd eens; gevolg, geen voldoende aanbod van de B-stroom.

Wat de huidige LOP-gebiedsafbakening betrof, erkende de minister wel dat door gemeentefusies bepaalde aanpassingen nodig waren (cf. Onderwijsdecreet XXXIV, dat in dezelfde commissievergadering geagendeerd was, althans het ontwerp van dat decreet). Voorts had hij deze legislatuur de werking van de LOP’s aangepast (voor een beslissing over een aanmeldingsprocedure was alleen nog een meerderheid onder de onderwijspartners in het LOP vereist) en via diverse bijkomende middelen de programmatie van het B-stroom- en bso-aanbod aantrekkelijk gemaakt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werking van de lokale overlegplatformen van Hilâl Yalçin” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio