19 oktober 2023 – Hoorzitting over ICT-coördinatie in het onderwijs: heel kort

Na de net voorafgaande, gevoelige vragen om uitleg was dit een politiek veel minder tot geen gevoelige materie. Bovendien leek mij het meeste van wat ter sprake kwam in de presentaties al publiek beschikbare informatie te zijn. Ik ga daar dan ook naar verwijzen en nog kort enkele elementen uit de parlementaire bespreking op een rijtje zetten. Eén zaak is zeker: het is een boeiend én belangrijk thema.

De sprekers van dienst waren: Ella Desmedt (senior expert in leren, evalueren en governance, Idea Consult), Koen Vandenhoudt (lid stuurgroep Vlaamse ICT-coördinatoren Liga), Bertien Boon (ICT-coördinator, GO! technisch atheneum Halle) en Jan De Craemer (adjunct van de directeur Kenniscentrum Digisprong, Departement Onderwijs en Vorming).

Als achtergrond graag deze documenten, die het hele verhaal mooi en omstandig weergeven:

  • een themapagina van het Kenniscentrum Digisprong;
  • eigenlijk ging het om een tweejarig project (‘Digitale transformatie in het Vlaams onderwijs: hervorming van de ICT-teams in scholen’), dat gefinancierd werd door de Europese Unie via het Instrument voor technische ondersteuning (TSI) en geïmplementeerd in samenwerking met de Europese Commissie; het consortium bestond uit ICF, IDEA en internationaal expert Jan Hylèn; zie rapport 1, rapport 2 en testfase met een 20-tal scholen in 5 scholengroepen tussen november 2022 en maart 2023.

In wat volgt, nog kort enkele zaken uit de bespreking:

  • het was duidelijk dat er sinds corona heel wat op het ICT-domein in beweging gekomen was en dat was al meermaals voorwerp van gesprek in de Onderwijscommissie;
  • ook op het vlak van de regelgeving was er met het ambt van ICT-coördinator vooruitgang geboekt (cf. Onderwijsdecreet XXXI en het besluit van de Vlaamse regering van 3 september 2021);
  • maar uit de tussenkomsten van de ICT-praktijkmensen Koen Vandenhoudt en Bertien Boon bleek toch dat de retentie van ICT-coördinatoren niet vanzelfsprekend was en er werd gepleit voor een verdubbeling van de ICT-punten, voor een draagvlak bij onderwijskoepels en schoolbesturen om het geüpdatete model “functieomschrijving” te gebruiken, voor de differentiatie tussen coördineren en uitvoeren inzake ICT, voor een basisuitrusting voor de ICT-coördinator en voor uitgebreidere professionaliseringsmogelijkheden (met mogelijk ook een financiële incentive); dat leek hen de manier om sterke en gelukkige ICT-profielen aan te trekken én te houden en voor hen “werkbaar werk” te realiseren; misschien had ik hem verkeerd begrepen, maar ik hoorde Vandenhoudt spreken over een verlenging van de 15-jaaranciënniteitsregeling voor alle vakken en directiefuncties alsof het een tijdelijke maatregel betrof, quod non, maar misschien bedoelde hij nog iets anders;
  • het was een goed en zinvol gesprek met de politici, maar de parlementaire aanwezigheid had wat meer mogen zijn…

Ik verwijs ten slotte naar de video [vanaf 1:01:13] van de bespreking in afwachting van het formele parlementaire verslag.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio