17 maart 2022 – Bespreking van het rapport van het Rekenhof over het deeltijds kunstonderwijs. Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod: een kort commentaar

Deze bespreking van een alweer interessant rapport van het Rekenhof vond ook deze keer plaats in aanwezigheid van minister Weyts, die naast zijn schriftelijke reactie in het rapport, ook zelf meteen mondeling reageerde. De parlementaire aanwezigheid was wel niet overweldigend, maar er waren blijkbaar enkele zieken. De sprekers van dienst waren: Willem Cabooter (eerste-auditeur-revisor Rekenhof), Marijke Steegen (eerste-auditeur van het Rekenhof) en Ben Weyts (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand). De tekst van het rapport vind je op de website van het Vlaams Parlement. Aan de gebruikte powerpointpresentatie kan ik je deze keer niet helpen: hoewel de commissievergadering nu niet meer online verliep, werd een papieren exemplaar van de presentatie niet (meer) rondgedeeld op de banken. Een uiterst vriendelijke Vlaams Parlementmedewerkster stelde mij het nog wel voor, maar ik wilde geen last verkopen. De presentatie is overigens te volgen op de video-uitzending (cf. infra). De samenvatting van het rapport op p.13-15 geeft een goed beeld van de essentie van de onderzoeksresultaten.

Gewoon kort en ietwat schematisch nog enkele zaken uit de bespreking:

  • de toegang voor kansengroepen tot en zorgbeleid in dko was blijkbaar niet zo makkelijk; de minister was er wel geen voorstander van om dat laatste te verplichten in dko; hoewel ik zelf bijvoorbeeld een muziekinstrument kunnen bespelen heel mooi vind, had ik, als niet-lid van een kansengroep, vroeger gewoon geen interesse in dko en had ik meer dan genoeg aan mijn school én sport…; inzake de timing van het onderzoek door het Rekenhof merkte de minister op dat het dko-decreet al bij al nog pril was én… er was natuurlijk ook corona;
  • de minister benadrukte de geplande (beleids)evaluatie van het dko-decreet, waarvoor de OBPWO-oproep (cf. thema 5) door de Vlaamse regering goedgekeurd was op 11 maart 2022, net ook om het waarom van een aantal vaststellingen door het Rekenhof nader te onderzoeken; in die evaluatie zou “gelijke onderwijskansen” een plaats krijgen, maar de minister was alvast terughoudend over SES-financiering in dko; hij keek eerder naar organisaties die net gesubsidieerd werden om zulke kansengroepen naar het dko enz. te krijgen;
  • er werd in de tussenkomsten meermaals verwezen naar het recente Vlor-advies over zorg in dko;
  • hoewel het Rekenhof het inbedden van bijvoorbeeld de leerbehoeftebepaling en de afstemming van het opleidingsaanbod daarop (eerste onderzoeksvraag) in een waar beleidsplan als een goede praktijk beschouwde, waarvoor trouwens alle begrip, verbaasde mij het niet echt dat de academies in de reële praktijk zulke managementpiste momenteel slechts in beperkte mate volgden; bij gebrek aan tijd en vrouw/mankracht concentreer je je als academie wel eerder op je primaire processen, toch?...;
  • infrastructuur was een ander heikel punt, maar dko kwam nu ook in aanmerking bij de zgn. Scholen van Vlaanderen en er bestonden toch ook mogelijkheden bij AGION, die misschien nog wat onderbelicht waren; de klemtoon op multifunctionaliteit van (gewone) schoolgebouwen was eveneens relevant voor dko;
  • Kunstkuur kreeg heel wat goede punten in de bespreking;
  • Jan Laeremans opende het debat over de spanning tussen zgn. “verlengde leertrajecten” en “het jaar overdoen”: een dko-leerling in het eerste geval zou voor slechts 70% gesubsidieerd worden versus 100% voor een dko-leerling die het jaar overdeed; maar eigenaardig genoeg antwoordde niemand daarop en vragensteller Laeremans kwam er nadien evenmin op terug;
  • het vorige Rekenhofrapport over dko (van 2003) werd toch in een voetnoot nu vermeld en daarin werd destijds net aangedrongen op een decretale regeling van dko, die er inderdaad intussen dus was;
  • ten slotte nog iets over informatiedoorstroming vanuit het CLB en het zgn. leerlingenpaspoort (cf. specifieke onderwijsbehoeften): de minister wilde wel laten onderzoeken of daarin ook mogelijkheden zaten voor dko, rekening houdend met de zgn. GDPR-context; voor informatiedoorstroming rond “culturele talenten” vond hij alvast enige inspiratie in dat andere beleidsdomein van hem, nl. Sport, waar zoiets bestond als het “sportkompas”.

Voor de lezer die geïnteresseerd is in het beeldmateriaal: je kunt, zoals steeds, de video van de integrale bespreking bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey: wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio