17 februari 2022 – Hoorzitting over het mentaal welzijn van studenten

In de voorbije haast twee coronajaren was dit thema expliciet naar voor gekomen in meerdere vragen om uitleg. Heel wat aandacht, heel wat actie, vooral ook in het hogeronderwijsveld zelf. Het was een van die elementen waarvan minister Weyts graag zei dat corona toch ook nog enkele positieve gevolgen had. In de voormiddag van deze parlementaire vergaderdag was bij de vragen om uitleg ook al verwezen naar de Pano-uitzending van de dag voordien. Deze hoorzitting sloot daar naadloos op aan, inclusief de conceptnota ter zake van de CD&V-fractie.

De sprekers waren: Maarten Vansteenkiste (hoogleraar Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent), Valérie Van Hees (coördinator Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs), Ronny Bruffaerts (hoogleraar Onderzoeksgroep Psychiatrie van de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven), Rebecca Leonard (studentenpsycholoog en beleidsmedewerker studiebegeleiding aan de VUB), Manûshân Nesari (teamleider studentenvoorzieningen aan de UCLL) en Julien De Wit (bestuurder Sociale Zaken en Diversiteit bij de Vlaamse Vereniging van Studenten).

Organisatorisch verliepen de presentaties in twee delen. Eerst kwamen Valérie Van Hees en de professoren Maarten Vansteenkiste en Ronny Bruffaerts aan het woord. Nadien volgden Rebecca Leonard en Manûshân Nesari.

De bespreking en de vele vragen van de onderwijscommissarissen maakten duidelijk dat heel veel zinvol werk geleverd was in de voorbije periode en dat dat werk ook politiek heel erg geapprecieerd werd (terecht!). Hopelijk leidde de zaak ook tot enige duurzaamheid in de toekomst. Die laatste hoop bekroop mij in die voorbije periode al vaker, wanneer het ging over nog vele andere projecten al of niet in de context van het brede relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Vingers gekruist! In ieder geval herkende ik persoonlijk ook heel wat in de uiteenzettingen, hoewel het in mijn geval al vier decennia geleden was. De zgn. koninklijke weg is niet elke student gegund, maar er is altijd hoop…áltijd!

Extra interessant in de bespreking, zeker ook voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, was het verband dat diverse politici legden met het leerplichtonderwijs. Dat is relevant ook voor ons werk in het kader van het Vademecum “Zorgbreed en kansenrijk onderwijs” met het oog op een perspectief op het hele onderwijsveld.

Aan het eind, na de aansluitende bespreking van de CD&V-conceptnota, was er nog wel even enige onduidelijkheid: en wat nu? Een heel terechte vraag trouwens en een vraag die soms in een commissie van het Vlaams Parlement niet altijd even duidelijk beantwoord wordt. Maar mij leek voorzitter Karolien Grosemans finaal alvast dat gewenste vervolg kernachtig en accuraat samen te vatten. Gelet op het feit dat er heel wat zaken lopende waren nu (ook in Welzijn; er was dus geen behoefte om daar nog een of ander plan bovenop te leggen) en dat eerst een evaluatie van al die zaken nuttig zou zijn, zou men later over de partijgrenzen heen proberen om tot een stevige parlementaire resolutie te komen, waarmee dan het eventueel nodige decretale werk aangepakt zou kunnen worden. Dat leek mij een heel wijs besluit.

Je kunt de video van de hoorzitting bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op deze bijdrage kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio