16 maart 2023 – Meerdaagse binnenlandse schooluitstappen

Ook de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering nam Loes Vandromme voor haar rekening: de dalende koopkracht van de scholen met mogelijke, negatieve gevolgen voor de jeugdverblijfsector. Die sector bepleitte financiële ondersteuning voor minder gegoede deelnemers aan schooluitstappen, zoals er binnen het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’ de mogelijkheid bestond om nieuwe steunpakketten te onderzoeken. Maar dat kon blijkbaar niet voor bos- en zeeklassen. Vandromme onderbouwde haar vraag met een verwante schriftelijke vraag van haar partijgenote Vera Jans aan minister Zuhal Demir (van o.a. Toerisme), die in haar antwoord impliciet naar minister Ben Weyts verwees. Wilde ook hij bos- en zeeklassen voor alle kinderen toegankelijk houden en had hij al gesproken met zijn partijgenote-collega-minister Demir over de mogelijkheid om meerdaagse schooluitstappen op te nemen in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’?

Minister Weyts belichtte de hele context van zulke meerdaagse binnenlandse uitstappen, incl. de autonomie van de scholen en zijn eigen (financiële) rol daarbij. Maar hij was in een vorig leven ook zelf nog minister van Toerisme geweest. ‘Iedereen verdient vakantie’ was bedoeld voor sociaal-toeristische organisaties, niet voor scholen. Die wél opnemen zou ten koste gaan van vakanties in gezinsverband. Scholen blijven sensibiliseren inzake kostenbewust beleid wilde hij wel blijven doen.

Vragensteller Vandromme hamerde er terloops nog even op dat deze legislatuur de legislatuur van het basisonderwijs had moeten zijn… ging dan toch gewoon voort met haar argumentatie pro schooluitstappen naar het platteland e.d., maar ‘prikkelde’ de minister ook nog in zijn hoedanigheid van minister van Sport. In dat beleidsdomein boden de centra van Sport Vlaanderen blijkbaar goedkope sportkampen aan (tijdens vakanties) voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs en voor elke leerling met een schooltoeslag, en wél via ‘Iedereen verdient vakantie’.

Een zeer gulle en sociale minister van Sport, naar eigen zeggen tenminste, nam daarop het woord en stelde dat de sportcentra ook heel scherpe tarieven boden aan scholen, wat trouwens voor het beleidsdomein Sport een harde financiële dobber was. Maar er waren toch ook nog de lokale besturen die in dit verband op diverse manieren een rol opnamen, zo wist de minister.

Die lokale besturen moesten, aldus vragensteller Vandromme dan weer, ook zaaien naar de zak (nwvr: hoe schoon zijn toch de agrarisch getinte zegswijzen in onze taal!) en ze probeerde tot slot toch nog een keer haar initiële vraag.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over meerdaagse binnenlandse schooluitstappen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio