11 februari 2021 – Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

Loes Vandromme ging met haar vraag om uitleg in op de onderwijswijsaspecten in het nieuwe strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden voor de periode 2020-2025. In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie had coördinerend minister Zuhal Demir op 26 januari 2021 het plan algemeen toegelicht. Welke inspanningen zou minister Weyts doen om een uitrol van beperkt internet voor de gevangenissen te bespoedigen? Wat zou hij doen aan de lange wachtlijsten bij de digitale examens voor de Vlaamse Examencommissie? Wat met het LIO-project (Learning Inside Out) na afloop ervan eind 2022 en waren er voldoende budgetten voor de verdere digitalisering van het onderwijs voor gedetineerden in het kader van het Plan Geletterdheid?

Minister Weyts schetste de situatie en plannen i.v.m. de voor onderwijs noodzakelijke internettoegang in de gevangenissen. Idem voor de specifieke regeling van (digitale) examens voor gedetineerden bij de Vlaamse Examencommissie. En ja, die had ook wat te lijden gehad onder de coronacrisis. Het ging trouwens om een wat langere wachttijd en niet zozeer om echte wachtlijsten. Het eindrapport van het LIO-project (nwvr: ergens in het parlementaire verslag werd foutief gemeld dat dat voor “leraar-in-opleiding” zou staan, maar dat terzijde) was pas gepland begin 2023. Dus voor de vraag daarover was het nu nog te vroeg. Wat in het Strategisch Plan Geletterdheid stond over digitale vaardigheden gold ook voor gedetineerden. De minister herhaalde wat daarrond intussen ondernomen was. En er stond een OBPWO-project op stapel over effectieve praktijken van gecombineerd leren voor laaggeletterde volwassenen en NT2-cursisten, wat ook relevant zou zijn voor gedetineerden.

Zou er in extra middelen voorzien worden voor het Strategisch Plan Geletterdheid, zo wilde vragensteller Vandromme bijkomend weten. Interveniënt Adeline Blancquaert wees op het veiligheidsrisico in dit verhaal. Gedetineerden mochten ook niet méér onderwijskansen krijgen dan niet-gedetineerden en wat dacht minister Weyts in dat verband van aanmoedigingspremies voor gedetineerden? Interveniënt Karolien Grosemans wees, omgekeerd, dan weer op het grote belang van re-integratie na het uitzitten van een gevangenisstraf en vielen gedetineerden ook onder de maatregelen van de zgn. visienota Edusprong om mensen aan te moedigen om volwassenenonderwijs te volgen?

Heel kort vermeldde minister Weyts de toename van het aantal gedetineerden dat deelnam aan examens voor de Vlaamse Examencommissie. Premies vond hij daarvoor niet nodig, maar onderwijs was wel een belangrijk instrument voor de re-integratie in de samenleving. Vragensteller Vandromme beaamde dat laatste volmondig. Terecht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio