10 maart 2022 – Vlor-advies over schooluitval

Een politiek veel minder controversieel thema dan het eindtermenverhaal, -- maar daarom zeker niet minder belangrijk --, was dit al oudere thema van de schooluitval. Aanleiding was een Vlor-advies bij het voornemen van de Vlaamse regering om een nieuw actieplan over dat probleem op te maken. Nog heel recent was ook het SERV-advies daarover afgeleverd. De vragen van Koen Daniëls en Roosmarijn Beckers dan. De eerste wat meer samengebald, de tweede gespreid over acht (!) deelthema’s, maar samengevat kwam het allemaal hierop neer: wanneer zou dat nieuwe actieplan er komen en wat van het Vlor-advies zou minister Weyts daarin opnemen?

Niet voor het eerst moest de minister zeggen dat het vaak om vragen ging over wat nog niet beslist was. Hij zou alleszins voortbouwen op het vorige actieplan, maar ondertussen bestonden er ook nieuwe instrumenten om op een zeer gedetailleerde manier spijbelen en uitval in kaart te brengen en te monitoren. De minister haalde wel al een aantal zaken uit het Vlor-advies aan en wees nog op al genomen maatregelen en op andere hangende initiatieven, met een lokale én Vlaanderenbrede reflex en ook met de beleidsdomeinen Welzijn en Werk (ook cf. Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 en het actieplan Edusprong). Hij zou met een vernieuwd, ietwat scherper gesteld plan van aanpak naar de Onderwijscommissie komen bij de start van volgend schooljaar.

Eerlijk gezegd, was daarmee zo goed als alles gezegd. In de interventies werden hier en daar enkele, soms ook lokale, initiatieven toegevoegd, maar er werd vooral ook veel herhaald. Bijvoorbeeld het belangrijke dossier van de inkanteling van Leren & werken in duaal leren werd terecht opnieuw bij het thema betrokken alsook de studieoriëntering en elders verworven competenties (EVC). Nieuw was nog wel Loes Vandrommes idee om voor basisscholen te voorzien in data (op schoolniveau) over het verdere traject van hun leerlingen nadien.

Dat laatste leek de minister zeker zinvol. Hij ging nog wat door op de vele partners die in dit beleidsproces betrokken werden en zou het thema opnieuw opnemen in de nieuwe onderzoeksagenda 2022. In die van 2021 was het niet toegewezen.

Vragensteller Daniëls wees tot slot op het project SODA+, dat ik nog niet kende, en vragensteller Beckers prees nogmaals het waardevolle Vlor-advies.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio