De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen – de vroegere stedenbouwkundige vergunning;
 • de omgevingsvergunning voor het verkavel van gronden – de vroegere verkavelingsvergunning;
 • de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten – de vroegere milieuvergunning;
 • de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten – de vroegere sociaal-economische machtiging;
 • de omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of van vegetatie – de vroegere natuurvergunning.

Om te weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt, informeer je best eerst bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar je de bouwwerken plant. Die gemeente kan strengere voorschriften hanteren dan de algemene regels die op Vlaams of Brussels niveau gelden. Ze kan zich daarvoor baseren op lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Het is uiteindelijk de gemeente die de definitieve beslissing neemt. Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt.

Stedenbouwkundige handelingen

sla link op in klembord

Kopieer

‘Stedenbouwkundige handelingen’ is een verzamelnaam voor projecten en activiteiten die te maken met het bouwen of verbouwen van gebouwen, maar ook met allerlei activiteiten rond die gebouwen zoals bv. het plaatsen van afsluitingen. Voor het bouwen van een nieuw gebouw heb je zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een omgevingsvergunning nodig. Voor andere handelingen volstaat in bepaalde gevallen een melding of geldt een vrijstelling.

Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

In Vlaanderen bepaalt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor welke handelingen een vergunning vereist is, voor welke een melding volstaat of welke vrijgesteld zijn. Denk er aan dat niet al die regels op een zelfde manier voor alle gemeenten gelden. Vraag daarom altijd eerst advies aan de gemeente waar je de werken plant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de werken en handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, beschreven in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening.

Voor de meeste bouw- en verbouwwerken, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor andere handelingen of werken hoef je geen vergunning aan te vragen of kun je een eenvoudigere procedure doorlopen. Die laatste vind je uitgebreid omschreven in een apart besluit van de Brusselse Regering.

Aanvraag omgevingsvergunning

sla link op in klembord

Kopieer

Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

In Vlaanderen vraag je de omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket. Vervolgens wordt er één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Energieprestatie van gebouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je bouw- of verbouwprojecten plant waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, dan moet je rekening houden met de energieprestatieregelgeving of EPB. Die projecten moeten verplicht aan de EPB voldoen. Alle details over de EPB-vereisten en -procedures vind je op de website van de overheid ‘Bouwen en verbouwen’.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je de aanvraag nog niet digitaal indienen. Als de gemeente zelf bevoegd is voor de behandeling van de aanvraag, kun je

 • hetzij de aanvraag rechtstreeks bij de dienst Stedenbouw op het gemeentehuis afgeven in ruil voor een attest van afgifte;
 • hetzij de aanvraag aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Als het goed gelegen is op het grondgebied van twee of meerdere gemeenten, dien je de vergunningsaanvraag bij elke van die gemeenten in.

Bepaalde aanvragen moet je indienen bij de gemachtigde ambtenaar (gewest). Dat kan ook tegen afgifte of per aangetekende zending.

Energieprestatie van gebouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je werken uitvoer waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moeten die werken voldoen aan bepaalde technische vereisten om de energie-eigenschappen van het gebouw te verbeteren. Aan het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning moet je dus de nodige EPB-formulieren toevoegen. Alle details over de EPB-vereisten en -procedures vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Medewerking architect

sla link op in klembord

Kopieer

Voor stedenbouwkundige handelingen waar je een vergunning voor nodig hebt of die je verplicht moet melden, moet je in principe ook een architect inschakelen. Als noch een vergunning, noch een meldling verplicht zijn, is ook de tussenkomst van een architect niet verplicht. Die regel geldt zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse Regering stelt expliciet een aantal handelingen vrij van de medewerking van een architect:

 • gebruikelijke ondergrondse constructies als ze niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook liggen;
 • handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken;
 • zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;
 • binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken;
 • afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin;
 • toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;
 • gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin;
 • de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
 • gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een gebouw, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van het gebouw uitsteken;
 • de voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, indien dit gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest somt de stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van vergunning of die een eenvoudigere procedure genieten en waarvoor dus ook geen architect nodig is op in het Besluit van Geringe omvang.

Doorlooptijd vergunningsaanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

De doorlooptijd van je vergunningsaanvraag start bij de indiening van je dossier. Dat moet zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende stappen doorlopen:

Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Nadat je je aanvraag hebt ingediend via het Omgevingsloket checkt de omgevingsambtenaar of je aanvraag volledig is. Onvolledige dossiers kunnen niet worden behandeld. Als aanvrager krijg je nog wel de mogelijkheid om je dossier te vervolledigen.
 • Voor bepaalde aanvragen wordt er vervolgens een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er bezwaren zijn tegen je project. De vergunningsaanvraag wordt dan via verschillende kanalen bekendgemaakt. Zo hangt de gemeente bijvoorbeeld te plaatse gele affiches op. Het openbaar onderzoek duurt in principe dertig dagen.
 • Het College van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over de bezwaren die via het Omgevingsloket of schriftelijk werden ingediend. Bezwaren leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag.
 • De vergunningverlenende overheid zal geval per geval een beoordeling maken en bepalen of het nuttig of noodzakelijk is om het advies van de brandweer in te winnen. In de meeste gevallen en zeker bij grotere projecten zal een dergelijk advies worden gevraagd.
 • Vanaf de volledigheidsverklaring van het dossier beslist het College van burgemeester en schepenen in principe binnen de 60 kalenderdagen over een aanvraag zonder openbaar onderzoek en binnen de 105 kalenderdagen over een aanvraag mét openbaar onderzoek. Soms kan het College een verlenging krijgen van de maximale termijnen. Bijvoorbeeld in geval van een administratieve fout of een aanvulling van het dossier tijdens de procedure. Als het College geen beslissing neemt binnen de maximale termijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.
 • Na de beslissing ontvang je een e-mail van het Omgevingsloket met vermelding dat de beslissing op het omgevingsloket is toegevoegd en dat je die daar kan inkijken.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert men in eerste instantie ook of je dossier volledig is.
 • Voor bepaalde aanvragen gelden de ‘Speciale Regelen van Openbaarmaking’ of de SRO. Die omvatten een openbaar onderzoek én een vergadering van de overlegcommissie die een advies uitbrengt over de vergunningsaanvraag. De redenen om een aanvraag aan de SRO voor te leggen, liggen wettelijk vast en zijn onder meer:
 • in geval van een milieueffectenrapport;
 • in geval van overschrijding van een in het gewestelijk bestemmingsplan bepaalde oppervlaktedrempel voor een bijzondere bestemming;
 • als de aanvraag een afwijking van een bijzonder bestemmingsplan of van een verkavelingsvergunning inhoudt;
 • als de aanvraag een afwijking inhoudt van een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot volume, inplanting of vormgeving van de bouwwerken,.
 • In het kader van het openbaar onderzoek maakt de gemeente de vergunningsaanvraag bekend aan de hand van rode affiches op de plaats waar de aanvraag betrekking op heeft. Een openbaar onderzoek duurt in principe 15 dagen.
 • Binnen de dertig dagen na de afsluiting van het openbaar onderzoek vergadert de overlegcommissie van de gemeente. De aanvrager stelt er zijn ontwerp voor. Al wie daartoe een verzoek heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek, wordt er ook gehoord. Wie opgeroepen werd, mag twee raadsheren meebrengen. Na de openbare zitting beraadslaagt de OC achter gesloten deuren en brengt ze een met redenen omkleed advies uit over het voorwerp van de aanvraag. Het advies van de OC is, naargelang van het geval, raadgevend of dwingend en helpt het de vergunningverlenende overheid om haar beslissing te nemen.
 • De behandelingstermijnen van de aanvragen hangen van het type aanvraag. Zij beginnen te lopen vanaf de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier.
 • Het College van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar, zal kan de vergunning zonder meer toekennen, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.

De termijnen voor de afgifte van de vergunning variëren naargelang de aard van de werken en worden bepaald door het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Start van de werken

sla link op in klembord

Kopieer

Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Meldingsplichtige dossiers

sla link op in klembord

Kopieer

Als je het dossier alleen moet melden, mag je in principe de werken starten 30 dagen na de indiening van het dossier. Tenzij je uiteraard bericht ontvangt dat de werken niet kunnen gemeld worden.

Dossiers met verplichte vergunning

sla link op in klembord

Kopieer

Als je een vergunning hebt gekregen, wordt de beslissing gedurende 30 dagen aangeplakt op een zichtbare plaats op het bouwterrein. Meestal zorgt het gemeentebestuur voor de aanplakking. Van de vergunning mag je gebruik maken als je binnen de 35 dagen (te rekenen vanaf de dag van de aanplakking) geen melding van een beroep hebt ontvangen.

Je moet het College van burgemeester en schepenen in kennis stellen van de aanvangsdatum van de werken. Tijdens de werken moeten de vergunning en de goedgekeurde plannen aanwezig zijn op het bouwterrein.

Als je dossier geweigerd werd mag je de werken niet laten aanvatten. Je kan eventueel wel beroep aantekenen bij de deputatie van jouw provincie tegen de weigering. Dat moet dan gebeuren binnen de 30 dagen na kennisname van de beslissing.

Geldigheid van een omgevingsvergunning

sla link op in klembord

Kopieer

Een vergunning vervalt als:

 • de werken niet binnen twee jaar starten;
 • de constructie binnen drie jaar na de start van de werken niet winddicht is;
 • de werken langer dan twee jaar onderbroken worden.

Wegens Corona heeft de Vlaamse Regering beslist om de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen die zouden vervallen op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van rechtswege te verlengen met zes maanden. Die vergunningen zijn dus twee en een half jaar geldig in plaats van twee jaar.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

Je mag de handelingen en werken niet onmiddellijk van start laten gaan. Je moet een bepaalde termijn respecteren. Die hangt af van de aard van de vergunning. Je plakt de vergunning in ieder geval aan op de toekomstige bouwplaats.

Gemeentelijke vergunningen

sla link op in klembord

Kopieer

De gemeentelijke vergunningen zijn de vergunningen die onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen vallen. Voor die vergunningen beschikt de gemachtigd ambtenaar over een termijn van 20 dagen om na te gaan of de vergunning conform de regelgeving is. Je mag de werken pas laten starten na het verstrijken van die termijn.

Vergunningen onder de bevoegdheid van de gemachtigd ambtenaar

sla link op in klembord

Kopieer

Het college van burgemeester en schepenen beschikt over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen bij de regering. Je mag de werken pas laten starten na het verstrijken van die termijn.

Voor beide type vergunningen is het aan te bevelen om de werken niet te starten voor het einde van de termijn voorzien voor een eventueel beroep bij de Raad van State. Die bedraagt 60 dagen.

Geldigheid van een omgevingsvergunning

sla link op in klembord

Kopieer

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een stedenbouwkundige vergunning drie jaar geldig. Op vraag van de begunstigde kan de termijn verlengd worden.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio