Tom Cox

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.

Deze maand laten we Tom Cox aan het woord. Tom is directeur van de middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt en publiceert binnenkort het boek Recht op ongelijkheid.

Wat drijft je in je opdracht als directeur?

sla link op in klembord

Kopieer

De uitdagingen voor het onderwijs vandaag en in de toekomst zijn aanzienlijk. Voor elke leerling op maat willen en kunnen werken wanneer nodig, moet de doelstelling zijn. Dat onderwijs van morgen kun je enkel waarmaken met de gedrevenheid, betrokkenheid en de motivatie van je hele schoolteam. Een cultuur van gedeeld leiderschap moet daarvoor het optimale schoolklimaat creëren. Het geloof en vertrouwen in de groeimogelijkheden van mensen, leraren en leerlingen vormen dan ook het fundament om dat te realiseren. Voor mij als directeur zie ik daar de kans om het verschil te maken.

Wat betekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jou?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie die op veel verschillende vlakken, van praktisch tot inhoudelijk, heel wat ondersteuning biedt aan ons als directies van katholieke scholen.  Een essentiële opdracht die Katholiek Onderwijs Vlaanderen bovendien ook ten volle ter harte neemt, is het samenbrengen van mensen om samen te denken en ideeën uit te wisselen. Dat kan gaan over visie en visieontwikkeling, over de manier waarop het concept van de katholieke dialoogschool kan worden gerealiseerd, over de waarde die onze scholen blijvend kunnen hebben in een pluralistische en multiculturele samenleving … Op die manier heeft onze ledenvereniging voor mij en mijn collega’s ook een inspirerende rol.

Hoe kunnen we samen bouwen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Volgens mij is de grootste uitdaging de komende jaren om nog meer uit te groeien tot een ‘horizontale’ netwerkorganisatie: minder echelons, meer zeggenschap en daadkracht bij leraren en directeurs. We hebben enorm krachtige klaspraktijken in onze scholen. Door leraren en directeurs nog vlotter verbinding met collega-scholen te laten maken, kan expertise razendsnel groeien. Dat model zal leiden tot grotere efficiëntie voor onze leerlingen.

Waarom is jouw school een katholieke dialoogschool?

sla link op in klembord

Kopieer

Kindsheid Jesu is een school die oorspronkelijk opgericht is om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kansarmen. Die missie van kanunnik Triest zit vandaag nog altijd ingebakken in onze dagelijkse werking met jongeren. We willen alle jongeren aan boord nemen én houden, zonder enige uitzondering.

We doen dat vanuit dezelfde christelijke waarden die aan de grondslag lagen van de oprichting van onze school. Die christelijke zingeving zullen wij ook steeds overbrengen, niet opdringen, aan alle jongeren, van welke overtuiging ook, die ons worden toevertrouwd.

Hoe maakt je bestuur werk van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting?

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag zijn we nog vier afzonderlijke schoolbesturen. In het groeien naar één bestuur beslisten we dat we vanaf 1 september in al onze eerstegraadscholen vanuit eenzelfde onderwijsconcept zullen werken. Op die manier krijgt iedere Hasseltse leerling dezelfde onderwijskansen. Ondertussen drijven we ook de besprekingen over de toekomst van onze bovenbouwscholen op. Die verlopen in een optimistische sfeer. Onze gezamenlijke doelstelling is dan ook sterk kwalitatief onderwijs voor iedereen organiseren. 

Wat maakt je trots op jouw school?

sla link op in klembord

Kopieer

We zijn het meest trots op onze flexibele leef- en leertrajecten. We spelen zoveel mogelijk in op de individuele behoeften door het leren en groeien op ieders niveau en tempo te voorzien. We doen dat concreet door te werken met vlinderleraren, dat zijn leraren die flexibel inspelen op de leernoden binnen of buiten de klas. Daarnaast bieden we verbredingstrajecten voor leerlingen aan door onder meer Chinees, Italiaans, bloggen en moestuinieren op te nemen in het curriculum.

Ook het voorzien van ondersteuningstrajecten voor leerlingen die achterstanden hebben voor één of meerdere vakken, bijvoorbeeld extra ondersteuning voor Nederlands of programma’s voor leerlingen met achterstanden vanuit het basisonderwijs, kadert binnen die flexibele leef- en leertrajecten.

Ons congres op 22 januari 2019 was getiteld 'Genereus ambitieus'. Wat betekent dit voor jou en jouw scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor onze leerlingen zijn we verplicht om in onze scholen het hokjesdenken los te laten. Als we afstand kunnen doen van een aantal oeroude en lange tijd voor waar aangenomen overtuigingen, wordt plots mogelijk wat vandaag minder gemakkelijk te realiseren is. Want wat als straks het doel van onderwijs niet louter kennisoverdracht is, maar leerlingen competent maken om op een kritische wijze kennis zelf te construeren? Als niet meer iedere leerling hetzelfde leerproces hoeft te doorlopen, maar een aanbod op maat kan krijgen? Als bepaalde vakken niet meer opgesplitst worden, maar interdisciplinair aangeboden worden? Als uurroosters niet meer vastliggen, maar flexibel ingevuld worden op basis van de echte leernoden van leerlingen? Iedere leerling verdient het om persoonlijk uitgedaagd te worden en een leerproces op maat te krijgen.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio