Frances Martens en Ingrid Lingier

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.

Deze maand laten we twee directeurs aan het woord. Frances Martens is directeur van het Instituut voor Verpleegkunde (IVV) Sint-Vincentius, een domeinschool in Maatschappij en Welzijn met opleidingen voor gegradueerden in de verpleegkunde op HBO5-niveau in Gent, Eeklo, Oudenaarde en Zottegem. Ingrid Lingier is algemeen directeur ‘ZoWe verpleegkunde Brugge – Oostende’, een school voor gegradueerde verpleegkundigen, die zich situeert op HBO5-niveau. “Samenwerken dragen wij beiden hoog in het vaandel, daarom ook dit dubbelinterview, dat we maar wat graag samen doen”, zeggen ze.

Wat drijft jullie in je opdracht als directeur?

sla link op in klembord

Kopieer

“In essentie is dat onze doelgroep. Het is onze toevertrouwde maatschappelijke opdracht om een diverse groep studenten op te leiden, van 18 tot 55 jaar, met verschillende achtergronden, maar met een gemeenschappelijk doel of een langer gekoesterde droom om verpleegkundige te worden. De opleiding is voor die studenten een maatschappelijke hefboom.”

Ingrid: “Een tweede belangrijke drijfveer voor mij is het besef te mogen werken in een dynamische school waar we de creativiteit en talenten van studenten en collega’s stimuleren. Wij zijn sterk horizontaal georganiseerd met een grote mate van autonomie van de teams waar onze docenten deel van uitmaken. Zij bereiken de pedagogische doelen van de school voor de studenten op een creatieve, maar ook warme en respectvolle manier.”

Frances: “Voor mij is het heel belangrijk om samen met waardevolle collega’s te mogen bouwen aan kwaliteitsvolle opleidingen. Bij ons wordt elke student tijdens de driejarige opleiding persoonlijk gecoacht. Dat betekent dat er heel verscheiden leertrajecten op maat zijn ontwikkeld, in dialoog met medewerkers en het werkveld. Een aangename, uitdagende leerplek creëren en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en docenten is daarbij essentieel.”

Wat betekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jullie?

sla link op in klembord

Kopieer

Frances: “Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt collega’s van diverse scholen samen en wil verbindend inspireren. Dat gebeurt door het werken aan kwaliteit en identiteit, zorg voor diversiteit en inclusie, modernisering en leerplanvernieuwing … We maken dankbaar gebruik van de opgebouwde pedagogische expertise. Samen met de basis ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedeelde visie, wat niet zo eenvoudig is, gezien de grote diversiteit aan scholen.”

Ingrid: “Deze netwerkorganisatie beoogt naast samenhang en het uitkristalliseren van gemeenschappelijke draagvlakken, ook concrete dienstverlening. Bijvoorbeeld op het vlak van administratie en personeelsbeleid en de vertaling van de GDPR-wetgeving naar de schoolcontext. Katholiek Onderwijs Vlaanderen creëert ook ruimte om te overleggen met de andere verpleegkundescholen.”

Hoe kunnen we samen bouwen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Frances: “Het luisteren naar en betrekken van de basis en van daaruit keuzes maken is en blijft de grootste uitdaging. ‘Durven vernieuwen in dialoog en respect voor mekaar’ is een belangrijke boodschap.”

Ingrid: “In een cultuur van openheid en overleg met aandacht en respect voor alle stakeholders, bereiken we de beste resultaten. Onze studenten verdienen vooral een stem te hebben in hoe zij het best opgeleid kunnen worden.”

Waarom zijn jullie scholen katholieke dialoogscholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Frances: “IVV Sint-Vincentius is een warme, betrokken school die waarden als kwaliteit, innovatie en solidariteit uitdraagt: met oog voor verscheidenheid, zorg voor de mens vanuit de rustige vastheid en de aandacht voor de roots van waaruit we gegroeid zijn. Een school die het project van de Zusters van Liefde koppelt aan de frisse openheid van een katholieke dialoogschool, waar plaats is voor dialoog binnen de verscheidenheid. We realiseren dat door in de dagelijkse les- en stagepraktijk en in de persoonlijke coaching van studenten met de verscheidenheid van elke persoon respectvol om te gaan. Door steeds op zoek te gaan naar wat de studenten verbindt met mekaar: een respectvolle verpleegkundige worden die bekwaam is om te gaan met heel verscheidene zorgvragers met elk hun eigen levensovertuiging en achtergrond.”

Ingrid: “Het is inderdaad merkwaardig en tegelijk hartverwarmend dat de spirituele waarden van de congregaties aan de basis van ZoWe verpleegkunde vandaag zeer inspirerend en actueel blijven in onze school. Vandaag hertalen we verbondenheid, samen op weg gaan, gastvrijheid en zorgen voor het kwetsbare naar co-creativiteit, coaching, innovatie, talenten ontwikkelen, diversiteit en kansenbeleid. Vragen over vergrijzing, toenemende complexiteit van de (chronische) zorg en verder doorgedreven specialisatie in de gezondheidszorg zijn zeer actueel. Wat is er nodig voor onze studenten om morgen voorbereid te zijn en een gepaste rol te spelen in de zorgsectoren? Hoe moet onze opleiding verpleegkunde zich voorbereiden? De antwoorden vinden we in dialoog met zorgvrager, werkgever, de overheid, de andere scholen voor verpleegkunde en verschillende onderwijsinstanties, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wij zijn actief in verschillende relevante netwerken. Wij geloven ook in een ‘netwerkzorg’ rond de zorgvrager. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt die visie. Onze opleiding speelt daarop in door in overleg met verschillende partners in bepaalde regio’s onderwijs/stage aan te bieden. Zo ervaart de student wat zo’n netwerk inhoudt. Dat vormt een ideale voorbereiding op de toekomstige rol die de student in de zorg kan opnemen.”

Hoe maakt je bestuur werk van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting?

sla link op in klembord

Kopieer

Frances: “Voldoende aandacht voor de diversiteit van de betrokken scholen en met betrokkenheid van de directies zetten we met IVV Sint-Vincentius kleine, duurzame stappen vooruit. Het blijft belangrijk om vooral de meerwaarde te zoeken in het perspectief voor leerlingen en studenten en niet enkel het economisch rationeel belang voorop te stellen. Slagkrachtige, bekwame besturen zijn zeker een grote steun voor de dagelijkse werking van directies die hun handen vol hebben met de pedagogische realiteit.”

Wat maakt jullie trots op jullie scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Ingrid: “Ons directieteam speelt samen met collega-leidinggevenden een belangrijke rol om een cultuur van vertrouwen en autonomie mogelijk te maken voor de collega’s. De vele innovatieve initiatieven, waarin collega’s enthousiast participeren, zijn een barometer voor effectiviteit. Onontbeerlijk daarbij is een goede communicatie. Vanuit het beleid, de groep van teamcoaches en pedagogische raad worden collega’s heel sterk aangemoedigd om ook zelf persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor elke student (coaching, les, stagebegeleiding, persoonlijke contacten). Directeur zijn is mensen ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen en de collega’s daarvoor te waarderen. Collega’s drukken daar vaak hun appreciatie voor uit. Wij zijn een innovatieve school met een goede reputatie in het werkveld en studenten die regelmatig zelf uiting geven aan hun trots ZoWe-studenten of alumni te zijn.”

Frances: “Het feit dat er jaarlijks in IVV heel veel bekwame verpleegkundigen afstuderen en dat zij dankbaar terugblikken op hun traject in de school. Dat zoveel bevlogen collega’s het beste in onze studenten naar boven halen. Dat de talrijke werkveldorganisaties (de ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en voorzieningen in de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg) zeer tevreden zijn over de opleidingen en de samenwerking met de school. Als studenten en docenten gelukkig zijn in hun werkcontext en innovatieve acties ontwikkelen in de zorg en onze samenleving. Dat alles maakt mij supertrots.”

Ons congres op 22 januari 2019 draagt als titel 'Genereus ambitieus'. Wat betekent dat voor jullie en jullie opleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

“Kwaliteit realiseren in een waarderende context. Een belangrijke uitdaging daarbij is om, nog meer dan vandaag, onze opleidingen te koppelen aan maatschappelijk engagement in de superdiverse samenleving. Dat doen we graag in co-creatie met partners uit het werkveld en de buurt. Overleg en samenwerken zijn cruciaal: alleen gaat het sneller, samen kom je verder.”

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio