Ouders, leerlingen, studenten en cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie willen onze onderwijsinstellingen daartoe bijdragen. Ze beogen excellentie bij elke leerling. 

We formuleren onze verwachtingen naar de volgende Vlaamse regering om dat genereus ambitieus onderwijs te kunnen blijven realiseren. Ons eisenpakket bestaat uit tien prioriteiten, waaraan verschillende acties gebonden zijn. We lichten er op deze pagina enkele uit.

Aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voer samen met alle stakeholders campagne voor de herwaardering van het beroep van leraar en zorg voor de juiste instroom in de lerarenopleiding.
 • Verhoog de aantrekkelijkheid voor zij-instromers:
  • in de lerarenopleiding door te investeren in kwaliteitsvolle verkorte trajecten en in faciliteiten voor werkstudenten en leraren-in-opleiding
  • in het lerarenberoep door nuttige ervaring tot maximaal 20 jaar voor alle vakken en ambten te verrekenen

Schoolleiderschap

sla link op in klembord

Kopieer

 • Bouw een voldoende loonspanning van minimaal 35 procent uit tussen wervings- en selectie-/bevorderingsambten, in het bijzonder voor directeurs, en hou die constant over de volledige loopbaan.
 • Geef meer ruimte voor lokaal personeelsbeleid door:
  • de omschrijving van de opdracht van leraren in een jaaropdracht
  • affectatie aan het schoolbestuur
  • ongekleurde omkadering
  • een beheersbare en effectieve functionerings- en evaluatieprocedure
 • Zet het ambt van internaatbeheerder om in een directieambt met een verloning van directeur basisonderwijs.

Integraal zorg- en kansenbeleid en evolutie richting inclusief onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Ontwikkel een stappenplan met bijhorend budget voor een evolutie naar een volwaardig inclusief onderwijssysteem.
 • Optimaliseer een gelijkeonderwijskansen-beleid via bijkomende geïntegreerde werkings- en omkaderingsmiddelen.

Toekomstplan voor het basisonderwijs, gewoon en buitengewoon

sla link op in klembord

Kopieer

Verhoog en ontkleur de puntenenveloppe waardoor de schoolleider zich kan toeleggen op zijn kernopdracht waarbij:

 • elke leerling minimaal anderhalf punt genereert
 • de school kiest voor administratief ondersteunend, pedagogisch ondersteunend en beleidsondersteunend personeel

Modernisering van het secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon

sla link op in klembord

Kopieer

 • Creëer een vierdeling in de derde graad door de finaliteit doorstroming op te splitsen in een stroom richting professioneel en een andere stroom richting academisch hoger onderwijs.
 • Bewaak brede inzetbaarheid voor een evoluerende arbeidsmarkt:
  • door blijvende aandacht voor algemene vorming, ook voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen
  • door een ruimere invulling van arbeidsmarktgerichte studierichtingen dan de soms smalle beroepskwalificaties.
 • Geef perspectief aan het stelsel voor Leren en Werken voor die leerlingen die in duaal leren niet aan bod komen.

Volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Verhoog de autonomie van de centrumbesturen door een regelluwe omgeving.
 • Verhoog de puntenenveloppe van de centra voor volwassenenonderwijs zodat ze ruimte hebben om een stafmedewerker aan te stellen.
 • Stel een doelmatig en transparant hogeronderwijsaanbod prioritair door een evenwichtige programmatie en rationalisatie.

Voldoende financiering voor de werking van onderwijsinstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Herstel de koopkracht van de scholen door het volledig wegwerken van de gevolgen van de opeenvolgende niet-indexeringen.
 • Breng alle aanwendingspercentages op 100 procent.
 • Laat de basisfinanciering van het hogeschoolonderwijs evolueren met de studentenaantallen en doe ze toenemen tot 7 000 euro per student (niveau 2009), inclusief de graduaats- en lerarenopleidingen.
 • Geef elk internaat minimaal één gesubsidieerde opvoeder per 15 internen.

Infrastructuur/scholenbouw

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voorzie 80 procent subsidie voor het basisonderwijs en 70 procent voor het secundair onderwijs, de internaten, het volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
 • Voorzie minstens 300 miljoen euro subsidie in de reguliere piste op jaarbasis om gelijke tred te houden met de jaarlijkse investeringsbehoefte voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Niet-onderwijsgebonden regelgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen beter doen samenwerken onder één bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

 • Zorg voor een lineaire berekeningswijze van middelen en omkadering. 
 • Wijs de werkings- en omkaderingsmiddelen toe aan het schoolbestuur.
 • Ontkleur de omkaderingsmiddelen en laat de aanwending op niveau van de school of het schoolbestuur vrij.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio