Onze inzet

Ouders, leerlingen, studenten, cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie dragen onze besturen en onderwijsinstellingen daartoe bij. Ze beogen een recht op onderwijs en excellentie bij elke leerling. Daarvoor stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende premissen voor.

Vrijheid en ruimte voor onderwijskwaliteit

sla link op in klembord

Kopieer

Onze besturen en hun (hoge)scholen, universiteit, academies, centra, leersteuncentra en internaten zetten vanuit een diversiteit aan pedagogische projecten, geïnspireerd door onze kadervisie van de katholieke dialoogschool in op het verder werken aan onderwijskwaliteit.

De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs, godsdienst en vereniging, erkent en legitimeert het belang van het opnemen van onze verantwoordelijkheid voor een eigenzinnige, multidimensionale kwaliteitsvolle opvoeding en vorming van onze kinderen, jongeren en volwassenen.

We doen dat datagedreven en evidence informed, gevoed door de expertise in onze scholen en teams en ondersteund door onze pedagogische begeleidingsdienst. Daarbij verhouden we ons steeds op eigenzinnige wijze tot het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) dat via 37 kwaliteitsverwachtingen een wetenschap pelijke onderbouwde en gemeenschappelijke invulling biedt van wat onderwijskwaliteit inhoudt.

We pleiten ervoor de centrale rol en verantwoordelijkheid van scholen voor het werken aan hun onderwijskwaliteit te erkennen en mogelijk te maken. Geef schoolteams voldoende tijd en ruimte om te werken aan schooleigen onderwijskwaliteit met het oog op de effectieve remediëring van vastgestelde problemen.

Creëer daarvoor ook de noodzakelijke randvoorwaarden door onder meer de specifieke rol van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleiding als partners in de kwaliteitsdriehoek helder te formuleren en te valoriseren. We vragen daartoe uitdrukkelijk de pedagogische begeleiding van de nodige middelen te voorzien om schoolteams daarin te ondersteunen, maar ook om hun andere omvattende decretale opdrachten waar te maken.

Vertrouwen en rust

sla link op in klembord

Kopieer

We vragen aan de overheid om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de onderwijsinstellingen de opdracht voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs vanuit eigen inzicht en engagement kunnen opnemen, wars van institutioneel wantrouwen en te hoge regeldruk.

Onderwijsinstellingen vragen expliciet ook voldoende rust om de vele veranderingen en evoluties die zo goed als elk onderwijsniveau aangaan, stapsgewijs te implementeren. Ook het tijdig aankondigen van nieuwe regelgeving beschouwen de onderwijsinstellingen als een minimale vorm van respect en een noodzakelijke voorwaarde om krachtig beleid te kunnen voeren.

Het leren leren en leren leven van de leerling staat centraal

sla link op in klembord

Kopieer

In katholieke onderwijsinstellingen staat niet de leerling, leerstof of leraar centraal, maar gaat het om het geëngageerde samenspel van die drie: het leren en leven van de leerlingen staan centraal. Daarom willen we maximaal inspelen op hun mogelijkheden en talenten. Voor ons gaat dat onverkort samen met ambitie: leerlingen worden uitgedaagd om te groeien, verder dan ze zelf dachten te gaan. En die ambitie geldt voor iedere leerling, rekening houdend met zijn onderwijsbehoeften: leerlingen met een beperking, cognitief sterke leerlingen, leerlingen met psycho-emotionele zorgen, leerlingen met buitengewone talenten op velerlei vlak.

Onze ambitieuze onderwijsinstellingen maken zowel werk van hoogstaand onderwijs en welbevinden als van de strijd tegen armoede en schooluitval. De leersteuncentra moeten als een essentieel onderdeel van het onderwijsecosysteem beschouwd worden.

Via hun invulling van het project van de katholieke dialoogschool vormen onze onderwijsinstellingen kinderen, jongeren en volwassenen voor een steeds meer volatiele, onzekere, complexe en ambigue samenleving. Iedereen, van welke overtuiging ook, die zich door dat project aangesproken weet en ertoe wil bijdragen, is bij ons welkom.

Netwerken van onderwijsinstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Om hun complexe opdracht kwaliteitsvol en efficiënt op te kunnen nemen, organiseren katholieke onderwijsinstellingen zich in netwerken. Vanuit het maxime van de subsidiariteit zoeken ze daarbij zowel schoolnabije besluitvorming en ondersteuning te realiseren als hun beleidsvoerend vermogen te versterken en schaalvoordelen te genereren. We pleiten dan ook voor een beleid dat bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting stimuleert en incentiveert.

Als ledenvereniging en Vlaanderenbrede netwerkorganisatie stellen we ons uitdrukkelijk als verantwoordelijke partner voor de overheid op en verwachten we dat we beschouwd worden als vertegenwoordiger van onze onderwijsinstellingen.

Afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen en jongeren kunnen niet opgedeeld worden in ‘beleidsdomeinen’. Ondersteuning bieden op maat impliceert dan ook dat er een goede communicatie en maximale afstemming is tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen en dat onderwijs structureel betrokken partner van andere beleidsdomeinen moet zijn.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwacht dat de overheid vanuit een helikopterperspectief en in overleg met de betrokken beleidsdomeinen haar verantwoordelijkheid neemt en zoekt naar maximale samenwerking en complementariteit in het belang van de kinderen en jongeren en hun gezin/context. De beleidsdomeinen zijn: Onderwijs, Welzijn (met onder andere kinderopvang), Justitie, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Mobiliteit, Werk en Jongeren en gezinsbeleid.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio