Ons eisenpakket

Om kwaliteitsvol, ambitieus en genereus onderwijs te realiseren zijn er randvoorwaarden. Voor de realisering daarvan wenden we ons tot de volgende Vlaamse regering. We formuleren zes prioriteiten met concrete verwachtingen.

1. Aantrekken van excellente en gepassioneerde leraren

sla link op in klembord

Kopieer

Voer samen met alle stakeholders campagne voor de herwaardering van het beroep van leraar.

Maak een breed loopbaanpact met oog voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruimte voor HR-beleid.

Versterk de instroom in de lerarenopleiding.

Verruim de instroom door het installeren van de leerladder in elk niveau van het leerplichtonderwijs: onderwijsassistent-bachelor- master met passende verloning.

Verhoog de aantrekkelijkheid voor zij-instromers:

 • in de lerarenopleiding door te investeren in kwaliteitsvolle verkorte trajecten en het verruimen van de lerarenbonus tot een derde van een opdracht;
 • in het lerarenberoep door nuttige ervaring voor alle vakken en ambten te verrekenen.

Verhoog de retentie door:

2. Meer ruimte en versterking van het beleidsvoerend vermogen van de schoolleider en het schoolbestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Geef meer ruimte voor een lokaal personeels- en HR-beleid via een personeelsplan door:

 • de omschrijving van de opdracht van leraren in een jaarprestatieopdracht met ruimte voor
  • professionalisering
  • aanvangsbegeleiding
  • functie- en roldifferentiatie
  • bredere inzetbaarheid op basis van competenties
 • affectatie aan het schoolbestuur
 • afschaffing van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
  en reaffectatieregelgeving
 • ongekleurde omkadering voor
  • primaire processen met de mogelijkheid om de uren om te zetten in punten;
  • secundaire processen met de mogelijkheid om personeelsleden (ook in de selectie- en bevorderingsambten) aan te trekken zonder bewijs van pedagogische bekwaamheid en de punten om te zetten in financiële middelen.

Zorg voor een lineaire berekeningswijze van omkaderingsmiddelen rekening houdend met parameters zoals bevolkingsdichtheid.

Wijs de omkaderings- en het werkingsbudget toe aan het schoolbestuur en laat de keuze van aanwending op niveau van de school of het schoolbestuur vrij.

3. Voldoende financiering voor de werking van onderwijsinstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Verloning selectie- en bevorderingsambten

sla link op in klembord

Kopieer

Hou een constante loonspanning over de volledige loopbaan aan van

  • minimaal 35 procent tussen wervingsambten en directeur
  • minimaal 30 procent tussen wervingsambten en het ambt van adjunct-directeur en andere bevorderingsambten

Geef de directeur van een internaat de wedde van een directeur van een leersteuncentrum.

Omkaderingsmiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

Breng alle aanwendingspercentages van de uren-leraar in het buitengewoon basis- en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs op 100 procent.

Verhoog de puntenenveloppe voor de secundaire processen in het basisonderwijs waardoor de schoolleider zich kan toeleggen op zijn kernopdracht waarbij elke leerling minimaal 1,5 punt genereert.

Verhoog de puntenenveloppe van de centra voor volwassenenonderwijs zodat ze ruimte hebben om een middenkader uit te bouwen en geef ruimte om bij de aanwending van de middelen specifieke profielen aan te trekken.

Middelen voor het besturen van scholen

sla link op in klembord

Kopieer

Zorg voor extra middelen voor het besturen van scholen.

Werkingsbudget

sla link op in klembord

Kopieer

Herstel de koopkracht van de scholen van het leerplichtonderwijs door het volledig wegwerken van de gevolgen van de opeenvolgende niet-indexeringen en integreer de digisprongmiddelen op recurrente wijze.

Stop het mechanisme dat ervoor zorgt dat meer of minder leerlingen maar voor 40 procent worden aangerekend.

Geef elk internaat 1500 euro werkingsbudget per interne en maak het budget welvaartsvast.

Verhoog het werkingsbudget van het volwassenonderwijs met 50 procent.

Middelen voor infrastructuur

sla link op in klembord

Kopieer

Voorzie 80 procent subsidie voor het basisonderwijs en de internaten en 70 procent voor het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de leersteuncentra en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Bestendig de subsidies in de reguliere AGION-piste op het peil van 2024 om gelijke tred te houden met de jaarlijkse investeringsbehoefte voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Voorzie trekkingsrechten voor grotere besturen, congregaties of groeperingen van schoolbesturen vanaf 4 500 leerlingen of 700 000 LUC (in het volwassenenonderwijs) met het oog op een optimalisatie van de besteding van de beperkte scholenbouwmiddelen.

Hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Zet in op de basisfinanciering per student door een mathematisch en economisch correcte indexering van zowel de looncomponent als de werkingscomponent in de totale werkingsuitkering.

Herbekijk het kliksysteem dat een structurele vertraging inhoudt.

Pas toe wat het decreet voorschrijft en indexeer de investeringsmiddelen van de instellingen voor hoger onderwijs op basis van de ABEX-index.

Voorzie een volwaardig werkingsbudget voor de graduaatsopleidingen in plaats van enkel loonkost.

4. Toekomstig leerplichtonderwijs met een geïntegreerd zorgevolutie richting inclusief onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Versterk de zorgwerking in het gewoon onderwijs door de mogelijkheden voor overleg en professionalisering te verruimen en maak van de verdere uitbouw van de leersteuncentra een belangrijke hefboom om die versterkte zorgwerking waar te maken.

Maak de inzetbaarheid van orthopedagogisch en paramedisch personeel in gewoon onderwijs mogelijk.

Maak fusies en opname van vestigingsplaatsen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs mogelijk.

Zorg in het buitengewoon onderwijs voor flexibiliteit over types en opleidingsvormen heen.

Organiseer het recht op passend onderwijs voor kinderen en jongeren met ernstige multiproblematische en psychiatrische stoornissen. Dat recht op onderwijs kan enkel gerealiseerd worden via versoepeling van de reglementering met het oog op het uittekenen van een geïndividualiseerd parcours én het inzetten van extra personeelsmiddelen.

Optimaliseer een gelijkeonderwijskansenbeleid via omkaderingsmiddelen en werkingsbudget met in het secundair onderwijs een berekeningsmechanisme dat inspeelt op de exponentiële noden van de super-concentratiescholen.

Creëer rust en stabiliteit in het secundair onderwijs door scholen voldoende tijd te geven om de nieuwe leerplannen te implementeren en voer een standstill voor de matrix in.

Bewaak brede inzetbaarheid voor een evoluerende arbeidsmarkt door een ruimere invulling van arbeidsmarktgerichte studierichtingen dan de strikte koppeling aan beroepskwalificaties.

Profileer duaal leren als een volwaardig alternatief binnen onderwijs en organiseer kwaliteitscontrole in de bedrijven.

Voorzie voor die leerlingen die in duaal leren niet aan bod komen een gepast flexibel opleidingstraject met begeleiding op maat.

Creëer kwalitatieve onderwijstrajecten met civiel effect voor kwetsbare doelgroepen (zoals leerlingen buitengewoon secundair onderwijs) en werk een alternatieve studiebekrachtiging uit.

Laat elk 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt ook tot een bijkomende onderwijskwalificatie leiden.

5. Volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Creëer in het volwassenenonderwijs een regelluwe omgeving met inbegrip van het personeelsstatuut die inspeelt op de groeiende en snel wijzigende leervragen in de samenleving en de toenemende vraag naar efficiënte en persoonlijke trajecten voor cursisten.

Geef aan de cvo’s binnen de wereld van levenslang leren een prominente rol, zowel op het vlak van taalverwerving, de diploma- en beroepsgerichte opleidingen, de persoonlijke ontwikkeling als op het remediëren van ongekwalificeerde uitstroom.

Incentiveer structurele samenwerking tussen alle partners die in het domein van levenslang leren actief zijn. Maak die samenwerking ook mogelijk door belemmeringen in de regelgeving weg te werken.

Verhoog de middelen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek jaarlijks met 10 procent en voorzie in jaarlijkse overheidssteun voor de onderzoekinfrastructuur.

Ontwikkel een Vlaamse internationaliseringsstrategie, die ook het aantrekken van buitenlandse studenten en docenten faciliteert en ‘Brains on the move’ actualiseert, en laat hogescholen zelf beslissen over het Nederlandstalige equivalent voor anderstalige opleidingen.

Stimuleer een flexibel, rationeel en verantwoord opleidingsaanbod hoger onderwijs via een nieuwe, bottom-up manier van opleidingen lanceren en het relevant houden van bestaande opleidingen.

Investeer in de digitale transformatie van het hoger onderwijs en het levenslang leren.

6. Niet-onderwijsgebonden regelgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Verminder de planlast van scholen in dossiers zoals de bijdrage aan Reprobel, de attesten voor kinderopvang en fiscale verplichtingen bij openstelling van infrastructuur en terbeschikkingstelling van laptops.

Pas voor onderwijsvreemde regelgeving de onderwijstoets toe.

Voorzie voldoende extra budgetten om de meerkost te compenseren wanneer onderwijsvreemde regelgeving aan onderwijsinstellingen wordt opgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio