Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) verplicht grote vzw’s om een jaarverslag op te stellen (art.3:47, §7 WVV).

Volgens de groottecriteria opgelegd door het WVV zijn de grote vzw’s deze die meer dan één van de volgende criteria overschrijden op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar:

 • jaargemiddelde aantal werknemers: 50 voltijdse equivalenten
 • jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
 • balanstotaal: 4,5 miljoen euro

Een wijziging van categorie heeft slechts invloed op de boekhoudkundige verplichtingen nadat de wijziging zich in twee opeenvolgende boekjaren heeft voorgedaan.

Sjabloon

sla link op in klembord

Kopieer

Het WVV bepaalt in detail welke elementen aan bod moeten komen in het jaarverslag (art.3:48, §2 WVV).

Dit sjabloon bevat een model van het jaarverslag voor boekjaar 2022. De elementen die volgens het WVV moeten aan bod komen, zijn erin opgenomen

Je kunt dit sjabloon aanpassen aan de concrete situatie binnen je schoolbestuur. Je moet de onderdelen 1 tot en met 7 van dit sjabloon verplicht vermelden. Verwijder deze onderdelen dus niet. Je kunt onder een onderdeel wel vermelden dat het onderdeel niet van toepassing is voor de vzw of de bespreking ervan inkorten. Punt 8 van het sjabloon vermeld je alleen als er een belangenconflict is, anders verwijder je dit punt.

Achteraan het sjabloon vind je een toelichting waarnaar in het sjabloon verwezen wordt. Deze toelichting en de verwijsnummers mag je wel uit het sjabloon verwijderen.

In het sjabloon worden drie ratio’s vermeld en besproken evenals de cashflow. Voor de berekening kun je gebruik maken van deze Exceltoepassing.

Uiteraard staat het elk schoolbestuur vrij een eigen model op te stellen. Houd daarbij rekening met de elementen die volgens artikel 3:48, §2 WVV verplicht moeten aan bod komen.

De revisor moet het jaarverslag controleren en samen met de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank.

Belangenconflict op te nemen in het jaarverslag

sla link op in klembord

Kopieer

Als er zich tijdens het boekjaar verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict volgens artikel 5:76 van het WVV, moet dit worden vermeld in het jaarverslag.

Wanneer een bestuursorgaan een beslissing moet nemen over een verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vereniging moet deze bestuurder dit melden aan de andere bestuurders vooraleer het bestuursorgaan hierover een besluit neemt.  De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over deze verrichting.

De verklaring en toelichting van dit strijdig belang moet worden opgenomen en toegelicht in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan. Ook de door het bestuursorgaan genomen beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging moeten vermeld worden. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

In een vzw die verplicht is een commissaris te benoemen, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De hierboven beschreven procedure is niet van toepassing als de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die gebeuren tegen marktconforme voorwaarden.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio