In de leerplannen

Hefbomen voor maatschappelijk relevante vorming

sla link op in klembord

Kopieer

Educaties zetten in op maatschappelijke thema’s, het gaat om het organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en eveneens aansluiten bij maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Educaties ontwikkelen bij kinderen en jongeren kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling en tot hun maatschappelijk functioneren op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen bij relevante vragen vanuit de samenleving.

Educaties zijn geen onderling geïsoleerde gehelen, want tussen verschillende educaties bestaan tal van verbanden. Zo gaat bijvoorbeeld natuur- en milieueducatie over de natuur, maar natuur is ook één van de pijlers van educatie voor duurzame ontwikkeling. Erfgoededucatie gaat over sporen van vroeger, maar bij herinneringseducatie staat het verleden centraal.

Geen losse flodders maar sterk ingebed in je pedagogisch project

sla link op in klembord

Kopieer

Opdat educaties duurzame impact hebben op je leerlingen, is een duidelijke gedeelde visie en pedagogisch project cruciaal. In de katholieke dialoogschool maak je vanuit een visie op totale vorming weloverwogen pedagogische keuzes die gebaseerd zijn op het mens- en wereldbeeld dat verbonden is met het christelijk geloof.

Educaties houden dus ook sterk verband met het schoolbeleid en de schoolcultuur. Ze hebben ook implicaties op de houding en de waarden van al wie betrokken is bij het pedagogisch project van de school: leraren, ondersteunend personeel en ouders.

Educaties impliceren niet alleen kennis, inzicht en vaardigheden, maar ook engagement: ze beogen dat leerlingen op hun niveau verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen om bij te dragen aan een betere wereld. Hoe je vanuit je project dit concreet kunt realiseren, vind je in de pijlers van inspirerend burgerschap. Community service learning bijvoorbeeld, is een van de mogelijkheden om leren, dienen en reflecteren in te zetten.

Educaties binnen de leerplannen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplanontwikkelaars hebben bij het formuleren van de leerplandoelen onder meer rekening gehouden met deze relevante verwachtingen van de samenleving. De belangrijkste doelen met betrekking tot educaties zijn dan ook in de totaliteit van de leerplannen geïntegreerd. Ook bij nog te ontwikkelen leerplannen blijft de keuze voor integratie het uitgangspunt.

Scholen kunnen dus vanuit hun eigen opvoedingsproject, de eigen context of actuele noden een aanbod op maat samenstellen waarbij ook aandacht uitgaat naar maatschappelijke thema’s. Educaties impliceren dus geen nieuwe opdrachten voor de school, want ze zijn ingebed in de totale vorming of onderwijsarrangementen die de school vanuit een bepaalde thematiek of focus bijeen brengt. De school kan daarvoor zowel zelf ontwikkelde activiteiten en leermiddelen als educatieve pakketten van externe aanbieders gebruiken, op voorwaarde dat ze die met voldoende kritische zin aftoetst aan het eigen pedagogisch project en de leerplannen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio