Parlementaire activiteiten

13 juli 2022 – Nieuw Leersteundecreet

Na heel wat andere, voorgaande verwijzingen in parlementaire activiteiten naar dit langverwachte decreet als opvolger van het zgn. M-decreet (zeg maar, ook een van de cruciale onderwijsbeleidsdossiers van deze legislatuur) hadden we nog maar net op 29 juni 2022 actuele vragen en op 7 juli 2022 een vraag om uitleg over dat thema zien passeren of daar waren al opnieuw actuele vragen in de voorlaatste plenaire vergadering van dit werkjaar op 13 juli 2022. Liefst zes vragenstellers: van alle fracties, behalve de Vlaams Belangfractie (cf. infra). Naar de aanleiding daarvan moest niet lang gezocht worden: zoals al eerder aangekondigd, had inderdaad de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet over Leersteun voor de eerste keer principieel goedgekeurd op 8 juli 2022. En zo pleegt zulks dan te gaan in de eerstvolgende plenaire vergadering. Het belang van dat dossier (met intussen een omstandige voorgeschiedenis) kan dan ook niet onderschat of overschat worden. Je kunt kiezen want semantisch kunnen beide, beste lezer.
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • ho
17 augustus 2022

30 juni tot 17 augustus 2022 - Schriftelijke vragen

 1. Scholen niet aangesloten bij onderwijskoepel of -net - Stand van zaken
 2. Secundair onderwijs - Doorstroom naar hoger onderwijs
 3. Zomerscholen - Initiatieven
 4. Zomerscholen 2022 - Aanvragen
 5. Tewerkstelling Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen - Stand van zaken
 6. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 7. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 8. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) - Beginnende leerkrachten met een negatieve evaluatie
 9. Startende leerkrachten - Uitval
 10. Schoolinfrastructuur - DBFM-projecten
 11. Sporten en bewegen in het basisonderwijs - Project beweegbuddy
 12. Schooluitval - Impact van SES-indicatoren
 13. Onderwijspersoneel - Inschakeling van leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd
 14. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Impact oorlog Oekraïne
 15. Met PFAS verontreinigde zones - Scholen in ‘no regret’-zone
 16. Secundair en hoger onderwijs - Vrouwelijke leerkrachten in STEM-richtingen
 17. Zomerscholen 2022 - Aanvragen
 18. Buitengewoon onderwijs - Inschrijvingen
 19. Grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs - Rapport van de regeringscommissarissen
 20. Schoolstraten - Stand van zaken
 21. Kandidaat-leerkrachten - Webplatform ‘lesgeven is alles geven’
 22. Leerkrachten - Uitstroom
 23. Beginnende leerkrachten - Uitstroom
 24. Coronapandemie en oorlog in Oekraïne - Impact op de kerntaken van de CLB's
 25. Leerkrachten - Zijinstromers
 26. Samenstelling lerarenkorps - Diversiteit
 27. Buitengewoon onderwijs - Capaciteitsmonitor en inschrijvingsdecreet
 28. Onderwijspersoneel - Ouderschapsverlof
 29. Eerste jaar B-stroom secundair onderwijs - Plaatsgebrek
 30. Ingangsexamen hoger onderwijs voor Oekraïense jongeren - Organisatie
 31. Leerplichtonderwijs - Directiewissels (3)
 32. Herwaardering lerarenambt - Proeftuinen
 33. Onderwijspersoneel dat zorgkrediet onderbreekt - Aanvragen
 34. Lerarenplatforms - Stand van zaken
 35. Onderwijs - Planlastvermindering
 36. Leerlingen - Afwezigheden wegens uitzonderijke omstandigheden van persoonlijke aard
 37. Onderwijsmiddelen voor scholen - Toepassing aanwendingspercentage
 38. Pleegzorg - Studietoelage hoger onderwijs
 39. Buitengewoon onderwijs - Extra vestigingsplaatsen
 40. Buitengewoon onderwijs - Extra teldag
 41. Studenten-zelfstandigen - Limburg
 42. Vaccinatietwijfel bij ouders van schoolgaande kinderen - Aanpak
 43. Buitengewoon onderwijs - Recht op onderwijs bij uitsluiting
 44. Studietoelage - Combinatie met leefloon
 45. Onderwijspersoneel - Fietsleasing
 46. Studenten lerarenopleiding - Voortijdige stopzetting studie
 47. Binnen- en buitenschoolse kinderopvang - Beschikbaarheid, bezettingsgraad en tarieven
 48. Apestaartjarenonderzoek - Mediawijsheid in het basisonderwijs
 49. Zomerscholen - Aanvragen
 50. Lerarentekort - Levensbeschouwelijke vakken
 51. Studenten hoger onderwijs - Psychologische ondersteuning
 52. Onderwijsmiddelen naar tussenstructuren - Nulmeting
 53. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Organisatie
 54. Aanpak capaciteitstekort scholen - Invoering digitaal inschrijvingsprogramma
 55. Hoger onderwijs - Nederlandstalige opleidingen met anderstalige variant
 56. Onderwijspersoneel - Tijdelijk andere opdracht (TAO)
 57. Levensbeschouwelijke kentekens in scholen - Handhaving verbod
 58. Uitbraak schurft - Maatregelen
 59. Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 60. Schoolproject Snack & Chill - Deelname
 61. Vlaamse Gebarentaal (VGT) - Voortgang subsidietraject inclusieve klassen
 62. Schoolroutes Limburg - Verbeteren verkeersveiligheid
 63. Buitengewoon onderwijs - Extra ritten leerlingenvervoer
 64. Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Limburg (2)
 65. Opleiding kunst en creatie (muziek) in het voltijds kunstsecundair onderwijs – West-Vlaanderen
 66. Doorstroming middelen van scholen naar onderwijskoepels - Onderzoek
 67. Levenslang leren (LLL) - Werkstudenten
 68. Hoger onderwijs - Samenwerkingsakkoord met Schotland
 69. Transnationale Universiteit Limburg (tUL) - Samenwerkingsverband
 70. Taalscreening laatste kleuterklas - Digitale tool
 71. Vroegtijdig schoolverlaten - Limburg
 72. Financiering hoger onderwijs - Resultaten spending reviews
 73. Financiering hoger onderwijs - Resultaten spending reviews
 74. Deeltijds kunstonderwijs (dko) Brussel - Infrastructuurprojecten
 75. Gezonde voeding op school - Sensibilisering
 76. Erfgoedpremie voor de restauratie van onderwijsgebouwen - Preselectieronde
 77. Oproep erfgoedpremies - Erfgoed en onderwijs
 78. Erasmusprogramma - Uitwisseling studenten
 79. Leermeesters godsdienst en godsdienstleraars - Evolutie
 80. Studentenkamers - Regelgeving
 81. Ondersteuners in het onderwijs - Professionaliseringstraject
 82. Erasmus Duaal - Stand van zaken
 83. Opleidingen verkeerskunde - Evolutie
 84. Studiekosten - Uitbetaling studietoelagen (2)
 85. Basisonderwijs - Beleidsondersteuners
 86. Verkeersveiligheid scholen - Subsidies aan gemeenten
 87. Startende schooldirecteurs - Project aanvangsbegeleiding
 88. CLB-artsen - Tekort
 89. Alcoholgebruik bij schoolgaande jeugd - Initiatieven
 90. Tuchtprocedure scholen Oost-Vlaanderen - CLB-begeleiding
 91. Onderwijspersoneel - Vergoedingen woon-werkverkeer
 92. Tuchtstraffen in secundaire scholen - Oost-Vlaanderen
 93. Hoger onderwijs - Schakelprogramma's
 94. Leerplichtonderwijs - Directiewissels (2)
 95. Schooldoorlichtingen - Opvolging door paritair college onderwijsinspectie
 96. Hoger onderwijs West-Vlaanderen - Participatiegraad
 97. Hoger onderwijs - Impact vooropleiding op studieresultaten
 98. Leerplicht - Tijdelijk niet-ingeschreven leerlingen
 99. Personeel Onderwijs en Vorming (OV) - Aanwerving via objectief wervingssysteem
17 augustus 2022

14 juli 2022 – Hoorzitting over het voorstel van resolutie over een doortastende aanpak van het lerarentekort: een bondig commentaar

Op 14 juli 2022, de ochtend dus van deze hoorzitting, was ik al enkele dagen met vakantie. 16 augustus 2022 was mijn eerste werkdag terug in Brussel. Over deze hoorzitting, waarvan ik me dus met de video-opname moest behelpen, heb ik wat zitten peinzen. Dat ging ongeveer zo, met als doel een zinvol stukje schrijven als eerste opdracht van dit nieuwe werkjaar en als toevoeging aan een intussen (kwantitatief althans) behoorlijke lijst stukjes sinds ongeveer najaar 2015.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
16 augustus 2022

7 juli 2022 – Blended leren in volwassenenonderwijs

Loes Vandrommes vragen gingen over het zgn. BLEND-UP-model van het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. Zij vroeg naar het precieze wat en hoe van de zgn. praktijkleidraad bij dat model, hoe de CVO’s en de CBE’s daarbij ondersteund zouden worden en hoe het zat met de samenhang tussen dit werk voor het volwassenenonderwijs en het kader in ontwikkeling voor blended leren in het secundair onderwijs.
 • vwo
 • (bu)so
16 augustus 2022

7 juli 2022 – Andere indeling van schooljaar met ingekorte zomervakantie

Een voorlopig laatste keer over dit thema wellicht… Recent was het verwachte Vlor-advies over de zaak gepubliceerd, dat tegelijk duidelijk én genuanceerd ernaar keek. Ook over dit thema ging het inderdaad al vaak, maar ik beperk me hier tot een verwijzing naar de meest recente keer dat zulks het geval was: de commissievergadering van 5 mei 2022.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
16 augustus 2022

7 juli 2022 – Ontbinding van inschrijving van leerlingen met verslag

Ook bij deze vraag om uitleg van Steve Vandenberghe was er een vrije tribune (voor abonnees) uit een krant in het geding. Opnieuw ging de vraag naar de kern van het inclusieverhaal en de complexiteit ervan… en zulks aan de vooravond van de vergadering van de Vlaamse regering waarop in principe de eerste goedkeuring van het voorontwerp van decreet Leersteun geagendeerd zou worden. Vragensteller Vandenberghe herinnerde aan wat in de conceptnota Leersteun stond over de (toekomstige) bevoegdheid van de klassenraad (cf. ook de commissievergadering van 24 maart 2022). Meer algemeen was ook de antidiscriminatieregelgeving aan de orde. Maakten sommige scholen zich in dit verband schuldig aan discriminatie en hoe zou dat probleem aangepakt worden door het toekomstige decreet Leersteun?
 • (bu)bao
 • (bu)so
16 augustus 2022

7 juli 2022 – Aanbod aan dranken en tussendoortjes op school

“Komt ze nog?”, was nog even de vraag, maar gelijk kwam het bericht: “Ze is in aantocht.” De Commissie voor Cultuur, waarvan ze voorzitter is, had haar nog in beslag genomen. Maar na enkele minuten wachten kon Elisabeth Meuleman ook haar vraag om uitleg stellen… over een veel onschuldiger onderwerp, maar mét ook al een hele voorgeschiedenis. De vragen nu hadden betrekking op het rapport van het Vlaams Instituut Gezond Leven van 2021: vele scholen bereikten de doelen van de engagementsverklaring van 2016 al wél, maar wat met de scholen die dat nog niet deden en ook, in het bijzonder, wat met scholen die hoge percentages indicatorleerlingen telden? Over dat laatste beval vragensteller Meuleman een specifiek onderzoek aan.
 • (bu)bao
 • (bu)so
16 augustus 2022

7 juli 2022 – Vrije meningsuiting en schorsing van personeelsleden

Het gebeurt niet alle dagen dat een vraag om uitleg in de Onderwijscommissie enige weerklank krijgt nadien in een krant (voor abonnees). Wel zo met deze vraag van Kristof Slagmulder, wiens partijgenoot Sam Van Rooy ook eerder al minister Bart Somers ondervraagd had over hetzelfde thema in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Voordien was ook al over de zaak bericht, inclusief een opiniebijdrage (voor abonnees) op de dag zelf van deze commissievergadering, waarvan overigens expliciet gebruikgemaakt werd in het debat, en een interessante (filosofische) column (voor abonnees). Én er was een petitie gelanceerd, die helemaal spoorde met de teneur van vragensteller Slagmulder, die zelfs opriep om de petitie ook, zoals hij al gedaan had, te ondertekenen. Teneur trouwens die heel wat bijval kreeg in de vergadering. Tenminste, van de minister en de interveniënten. Van wie niet tussenkwam of niet aanwezig was konden we het natuurlijk niet weten… Interveniënt Johan Danen deed wel enige moeite om wat genuanceerder naar de zaak te kijken door ook het ruimere probleem van de ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen bij de zaak te betrekken. Aan wie nog wat verder wil nadenken over de complexiteit van zo’n petitieverhaal kan ik de lectuur van nog een andere opiniebijdrage in “mijn” krant (voor abonnees) aanbevelen, die op de dag ná de commissievergadering verscheen. Voor de vragen zelf was het naast enkele grote principes uiteraard van belang wat de bevoegdheid van de minister in dezen precies wél en niet was. Uiteindelijk is een parlementaire vraag een controle-instrument voor het beleid van de regering, en niet voor het beleid van een universiteit, zij het dat dát beleid natuurlijk wel de wettigheidstoets moet doorstaan (door de regeringscommissaris in kwestie). In ieder geval was minister Weyts niet te beroerd om het, naast zijn bevoegdheid, ook te hebben over zijn persoonlijke mening, die, kort gezegd, erg kritisch was voor de gang van zaken hierrond in de Universiteit Antwerpen. Tot slot wijs ik nog graag op het wederwoord van de Antwerpse rector professor Herman Van Goethem in het bovenvermelde artikel in De Standaard op de dag na de commissievergadering: hij erkende daarin (zoals de minister ook zelf aanhaalde in zijn antwoord op de vele vragen) dat er inzake het maken van de bewuste videobeelden inderdaad iets misgelopen was (blijkbaar een incident dat te maken had met een “interne miscommunicatie”; er was blijkbaar intussen al ingegrepen in het beleid ter zake), maar… de rector stelde óók dat die kritische (externe) reacties op de zaak vaak gebaseerd waren op een zeer gedeeltelijke kennis van het dossier en van de genomen maatregelen (schorsing van twee personeelsleden). Hij beschikte dus zelf over meer interne kennis over de zaak. Over dat laatste kan ik uiteraard zelf niet oordelen, maar ik vind dat wel een pertinent punt. Wie weet, zou die interne kennis nog weleens een bijkomend licht op de zaak kunnen werpen. Maar misschien ook niet. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast…
 • ho
16 augustus 2022

2 juli 2022 - Gedachtewisseling over het rapport van de commissie Beter Onderwijs (Brinckman): een korte, persoonlijke impressie

Beste lezer, ondanks het feit dat deze commissievergadering nog haast 3,5 uur in beslag genomen had, kan ik met een gerust geweten mijn persoonlijke impressie heel kort houden. Ik wil even je geheugen opfrissen, zoals voorzitter Philip Brinckman ook zelf terecht deed in het eerste deel van de vergadering (voorkennis prikkelen én veel aandacht hebben voor herhaling, weet je wel):
6 juli 2022

30 juni 2022 – Ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs: heel in het kort

Mijn woord van toelichting hierbij kan héél kort zijn. Ik verwijs graag naar mijn commentaar bij de hoorzitting over dit thema die een week eerder plaatsvond. Toen was ik nog erg benieuwd naar hoe dit zou verder lopen, gelet op de vele kritieken bij het ontwerpdecreet. Maar wat bleek nu bij de eigenlijke bespreking door minister en onderwijscommissarissen? Er was geen jota aan het ontwerp veranderd. Vanuit alle fracties werden de diverse relevante punten (heel gedetailleerd) nogmaals overlopen, maar alles bleef bij het oude. Eén amendement van Jos D’Haese (PVDA) kreeg geen kans en voor het overige waren er twee gebundelde amendementen van de meerderheid om ergens een inaccurate tekst (in artikel 14) recht te zetten. En daarmee was alles eigenlijk gezegd.
 • (bu)so
 • ho
4 juli 2022

10 van 619

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio