28 maart 2024 – Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft: heel kort

Hiervoor gaan we eerst even terug naar 12 juli 2023. Toen werd namelijk bij spoedbehandeling, rechtstreeks in de plenaire vergadering dus, al een eerste decretale ingreep geklaard over de naamswijziging van de opleiding in kwestie. Nu ging het om de decretale verankering voor de toekomst, ook opnieuw via een voorstel van decreet.
za 30 maart 2024

28 maart 2024 – Gedachtewisseling over het proces voor de ontwikkeling van de minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs en het 7e jaar: een bondig commentaar

Deze gedachtewisseling met minister Weyts en enkele bevoorrechte actoren ging over een nieuwe fase in het uitgebreide verhaal van de minimumdoelen voor onderwijs deze legislatuur. Vorige legislatuur waren eigenlijk al de eindtermen/minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs decretaal geregeld onder toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits. Maar door de bekende complicaties met de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs deze legislatuur waren er goede redenen om ook die van de eerste graad aan te passen. Voor het nieuwe “zevende leerjaar gericht op het hoger onderwijs” moesten sowieso nog minimumdoelen bepaald worden. Over al die zaken was recent een politiek akkoord bereikt: de behandeling van het voorstel van decreet zou weldra volgen, maar eerst dus nu een voorafgaande gedachtewisseling in de Onderwijscommissie.
za 30 maart 2024

27 maart 2024 – Staking in Brusselse gemeentescholen

Aan het begin van deze plenaire vergadering werd eerst ongeveer een kwartier besteed aan: (i) de hand-en-spandiensten die ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Filip De Winter tegen betaling geleverd zou hebben aan China en het verzoek om ontslag te nemen als ondervoorzitter (nwvr: dat liep op een sisser uit), (ii) de verlenging tot en met 8 mei 2024 van het mandaat van de Bijzondere commissie inzake seksueel misbruik in de Kerk en elders (nwvr: dat was geen probleem) en (iii) de blaam die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne recent opgelopen had (nwvr: dat punt zou later in de vergadering aan bod komen). En dan was het tijd voor de actuele onderwijsvragen, die deze keer eerst in de rij stonden. Eerlijk gezegd, had ik op deze dag op deze plaats nog een en ander verwacht over de zaak-Bart De Pauw en de documentaire ‘Het proces dat niemand wou’, omdat daarover in de media van toch ook politieke tegenstellingen sprake was, maar dus niets daarvan bij de actuele vragen.
wo 27 maart 2024

21 maart 2024 – Lokale overlegplatformen

De eerste vraag van de vergadering ging over een thema dat we bij vragen om uitleg of bij actuele vragen niet zo meteen al waren tegengekomen. Wél bij de schriftelijke vragen. Vragensteller Hilâl Yalçin verwees er expliciet naar: schriftelijke vraag nr. 569 van 23 mei 2023 en schriftelijke vraag nr.193 van 13 december 2022. Lokale overlegplatformen, daarover ging het, en meer bepaald, de achterhaalde gebiedsafbakening daarbij, zoals vermeld in het memorandum van de Limburgse LOP-werking. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen over die LOP’s, één adres. Had de onderwijsminister uit de Vlaamse Rand oren naar de Limburgse verzuchtingen, met name ook wat het problematische B-stroomaanbod in het secundair onderwijs betrof?
ma 25 maart 2024

21 maart 2024 – Vlor-advies over onderwijs aan jonge kinderen

Op 7 februari 2024 had de Vlaamse Onderwijsraad een advies (op eigen initiatief) gepubliceerd over onderwijs aan jonge kinderen. Loes Vandromme wilde de visie van minister Weyts daarover kennen en legde voorts de link met de pilootprojecten van de zgn. “Doorgaande lijn” (cf. ook mijn archief en de schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman) en met ondersteuning van ouderparticipatie.
ma 25 maart 2024

21 maart 2024 – Nieuw actieplan voor technisch en beroepssecundair onderwijs

Onlangs trokken de ministers Weyts en Brouns naar De Wijnpers in Leuven om hun “nieuwe” actieplan voor het technisch en beroepssecundair onderwijs te lanceren. De eerste vraag (in het rijtje van vier) van Koen Daniëls vond ik wel de spijker op de kop (reden voor een bijkomend actieplan na al meerdere eerdere maatregelen?). Of was het eerder gewoon die al genomen maatregelen nog eens oplijsten en er een nieuwe strik ronddoen? Ik hoorde vooral zaken als VOKA-Talentcenters, VR-brillen, “extra” middelen voor materiaalintensieve opleidingen, RTC’s, duaal leren e.d. Dus…? Tweede vragensteller Loes Vandromme hernam haar eerdere vraag naar… de Staten-Generaal uit het rapport van de commissie-Brinckman.
ma 25 maart 2024

21 maart 2024 – Sterke toename van aantal leerlingen met verslag

Met deze tweede vraag om uitleg van de commissievergadering werd er weer heel wat in herhaling gevallen: zie bijvoorbeeld, recente vragen op 17 januari 2024 en op 7 maart 2024. Nu verwees vragensteller Kathleen Krekels daarbij vooral naar de bevindingen van de Onderwijsinspectie: zowel over de kwaliteit van de zgn. brede basiszorg en verhoogde zorg, als over die van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die finaal tot een verslag leiden. Welke informatie had minister Weyts daarover?
ma 25 maart 2024

21 maart 2024 – Proeftuinen voor herwaardering van lerarenambt

Om 10.21 u was het dan tijd voor de laatste vraag om uitleg van de vergadering, van nogmaals Loes Vandromme. De (eigenlijk nog maar dit schooljaar echt gestarte) proeftuinen in het kader van de herwaardering van het lerarenambt: dat was het thema. Kon minister Weyts al iets zeggen over de stand van zaken, waren er eventueel al quick wins en was de Onderwijsinspectie betrokken bij de proeftuinen?
ma 25 maart 2024

21 maart 2024 – Ontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV: heel kort

Het laatste ontwerp van genummerd onderwijsdecreet van deze legislatuur: dat lag ter bespreking en stemming voor in deze commissievergadering. Bulletgewijs enkele zaken:
  • minister Weyts lichtte het ontwerpdecreet en de 35 regeringsamendementen eerst toe aan de hand van deze powerpointpresentatie; een heel diverse reeks maatregelen en aanpassingen alweer, waarvan de memorie van toelichting (p.3-21) een leesbaar overzicht biedt;
  • de ochtend van de commissievergadering zelf waren nog eens 24 pagina’s met 31 “parlementaire amendementen” (van de meerderheid) bezorgd aan de onderwijscommissarissen; een niet ongebruikelijke praktijk bij de genummerde ontwerpdecreten, waarover ook nu weer verbazing geuit werd en wat grapjes gemaakt werden: Hannelore Goeman, die, toegegeven, toen nog elders vertoefde, was vergeten dat haar partijgenoot Pascal Smet destijds in OD XXIII 145 amendementen en in OD XXIV 152 amendementen in petto had, en minister Weyts sprak over zijn eigen ontwerpdecreet in termen van “opnieuw een pareltje”, “155 artikelen was toch nog enigszins modest” en i.v.m. de flexi-jobs daarin zei de minister tongue in cheek: “hopelijk steekt ook de federale regering weldra de Rubicon over”; om uit te leggen dat zulke flexi-jobbers niet zomaar zelf aan de schoolpoort konden komen aankloppen, luidde het nadien zelfs, ik parafraseer, “Ik doe mijn jas aan en ga naar een school om les te geven. Zo werkt het niet.”; je begrijpt, beste lezer, dat zulke uitspraken van de minister in tijden van bednetcampagnes enigszins op de lachspieren konden werken;
  • de aanwezige onderwijscommissarissen uit de partij van de minister lichtten tot besluit van de ochtendvergadering afwisselend de 31 bijkomende amendementen toe; daarvan is op het moment dat ik deze regels typ nog geen versie beschikbaar, maar die wordt zeker later hier websitegewijs toegevoegd;
  • uiteraard klonken bij de bespreking in de namiddagvergadering weer heel wat gekende geluiden, gewoon omdat haast elke maatregel in dit ontwerpdecreet de voorbije weken sowieso al vaker voorwerp van gesprek geweest was bij diverse parlementaire activiteiten; zo één ‘klassieker’ haal ik er bij wijze van voorbeeld nog graag uit, planlast(vermindering), waarop een aantal maatregelen net betrekking had, maar wat stelde ik nu vast? Terwijl Koen Daniëls inzake een zgn. leerlingvolgsysteem (niet-verplicht!) enigszins overdreef met een ‘bron’ die blijkbaar aan het eind van een schooljaar van elke leerling een ‘roman’ geschreven zou hebben, vroeg enige tijd later Daniëls’ partijgenote Kathleen Krekels minister Weyts nadrukkelijk om de Onderwijsinspectie toch aan te manen op te houden met diens mantra ‘wat niet op papier staat, bestaat niet’ (ter gelegenheid van doorlichtingen)… tja…; het probleem met de ‘affiche van verplichte documenten’ van de minister is nét, denk ik, dat bepaalde zaken inderdaad niet expliciet door de overheid verplicht zijn, maar om te kunnen staven aan diverse anderen wat je als leraar/school ondernomen hebt voor deze of gene kwestie, men impliciet toch wél móet beschikken over bepaalde zaken; en bijvoorbeeld inzake deliberaties mogen het vermoeden van deskundigheid en de omgekeerde bewijslast inderdaad stappen vooruit zijn, tijdens de eigenste, Edegemse “Les van Ben” op 11 maart 2024 wees een voormalige schooldirecteur in het publiek toch op het belang van bewijsstukken voor het geval puntje bij juridisch paaltje kwam…;
  • samengevat, wat het vorige punt betreft, sommigen mogen dan wel pretenderen dat deze legislatuur eindelijk korte metten gemaakt is met de onduidelijkheid over het al of niet verplichte karakter van papierwerk (cf. planlastmythes), de eigenlijke onderwijspraktijk oogt toch nog wat weerbarstiger, óók bij de overheid zelf én bij de partij van de onderwijsminister; tot slot verwijs ik nog graag naar een citaat van Koen Pelleriaux over leerlingvolgsystemen in een portret van professor Wouter Duyck (in De Standaard (voor abonnees)).
vr 22 maart 2024

10 van 155

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio