5 oktober 2020 – Tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken

Corona bleef een rol spelen bij de vragen om uitleg in deze commissievergadering, ook bij deze vraag van Loes Vandromme, die vertrok vanuit de bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over stages en duaal leren. Corona was ook hier een spelbreker. Welke acties en mogelijkheden zag minister Weyts (ook met zijn collega van Werk Hilde Crevits) om toch, ondanks de economische coronaproblemen, in meer stageplaatsen en leerwerkplekken te voorzien? En specifiek voor alternerend leren: welke actieve rol zag de minister weggelegd voor de sectorale partnerschappen die aangestuurd werden vanuit het Vlaams Partnerschap Duaal Leren?

Opleidingsverstrekkers en ondernemingen konden onder andere via de helpdesk van Syntra Vlaanderen werkplektekorten signaleren, zo begon de minister. Syntra Vlaanderen ontving verschillende signalen van opleidingsverstrekkers en sectorale partnerschappen dat de opstart van het alternerend leren dit schooljaar moeilijker verliep. Maar zelfs bij tijdelijke werkloosheid waren stages en alternerende opleidingen toch mogelijk, onder voorwaarden. Syntra Vlaanderen had ook een bevraging over alternerende opleidingen bij de sectorale partnerschappen georganiseerd. Voor de meeste opleidingen was er een ruim netwerk beschikbaar van erkende ondernemingen.

Vanuit Onderwijs en Werk was duidelijk gecommuniceerd over de voorwaarden voor het opstarten en voortzetten van lopende overeenkomsten in het kader van alternerende opleidingen en van leerlingenstages in coronatijden, aldus minister Weyts.

Daarnaast was er het zgn. duaal addendum bij de sectorconvenant: een nieuw instrument dat zou ingaan vanaf 1 januari 2021 en lopen tot en met 31 december 2022, en waarmee de sectoren financieel ondersteund zouden worden bij hun acties om de kwaliteit en de kwantiteit van de leerwerkplekken te bevorderen en gestimuleerd zouden worden om bijkomende uitdagingen aan te gaan.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de werkplekregisseur van duaal leren, stelde in zijn relancemaatregelen voor in te zetten op een verkenning van alternatieve, veelal digitale, invullingen van de werkplekcomponent. Het in kaart brengen van mogelijke werkplektekorten naar aanleiding van de coronacrisis was een belangrijk agendapunt op alle sectorale partnerschappen.

Er gebeurde dus heel wat op dit vlak, ondanks de tekorten hier en daar, besloot de minister.

Vragensteller Vandromme verwees nog naar mogelijke, al dan niet tijdelijke aanpassingen van de huidige regelgeving. Minister Weyts had voordien ook die mogelijkheid vermeld. Vandromme opperde nog een soort “Tinder”-constructie, met de ministers Weyts en Crevits, om stagiairs en werkplekken aan elkaar te matchen. Op de mismatch tussen studenten en scholen die een stageplaats zochten enerzijds en sectoren anderzijds ging interveniënt Koen Daniëls nog even door en voor duaal leren herhaalde hij zijn stelling dat dat voorbehouden was voor arbeidsrijpe leerlingen/studenten. Minister Weyts bevestigde dat, waarna vragensteller Vandromme besloot met haar stelling om toch ook de leerlingen in het stelsel leren en werken een oplossing te bieden. Over dat delicate thema ging het hier ook al vaker.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio