26 januari 2023 – Gevolgen van stijgende bouw- en rentekosten voor scholenbouwprojecten

Nog over gebouwen dan, maar dan wel over de financiële problemen van scholen op dit moment als gevolg van de gestegen bouw- en rentekosten. Ook vragensteller Brecht Warnez vertrok van een mooi overzicht van een aantal relevante aspecten in de scholenbouw en hij zoomde concreter in op de diverse fasen in het zgn. DBFM-dossier. Daar dreigden scholen geconfronteerd te worden met een niet meer haalbare eigen inbreng naast de subsidiëring. Kon minister Weyts bijspringen?

De minister maakte een terecht onderscheid tussen de stijgende bouwkosten en de lonen enerzijds en de zgn. beschikbaarheidsvergoeding bij DBFM anderzijds. Wat het eerste betrof, werden de AGION-subsidies voor schoolinfrastructuur maandelijks herzien, met name inzake de financiële norm – het maximale subsidiebedrag per vierkante meter. Bij het tweede leidde een hogere rente tot een hogere beschikbaarheidsvergoeding, maar dat was dus een storende factor in heel de planning ter zake. Het goede nieuws echter was dat de minister aan het bekijken was hoe de overheid een stuk van die hogere factuur op zich kon nemen. Zijn bereidheid om positief in te grijpen was duidelijk.

Voorts kwamen nog aan bod: de vraag naar timing van zo’n ingreep, het bestaan van de mogelijkheid van renteloze leningen voor verbouwingen die gericht zijn op energiezuinigheid, de vraag naar de eventuele mogelijkheid voor het GO! om geld te lenen, en de kwestie van de openstelling van schoolgebouwen.

Minister Weyts hoopte voor de genoemde ingreep te landen vóór het einde van maart. Hij had geen cijfers bij zich over de stand van zaken rond de renteloze energieleningen (het ging in totaal wel om 100 miljoen, die daarvoor uitgetrokken was). Over de eventuele leningen van het GO! was een overleg met Begroting gepland eind januari. Ten slotte wees hij (zonder het bij naam te noemen) op het hangende voorontwerp van decreet over Open Scholen en op de bestaande subsidiemogelijkheid voor verbouwingen van bestaande schoolinfrastructuur met het oog op medegebruik door sport- en cultuurverenigingen of de lokale gemeenschap.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio